เลิศคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม

โทร: 044-571256

    ประวัติความเป็นมาโรงเรียนสังขะวิทยาคม

     โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2460 โดย โองอำมาตย์โทหลวงอภิสารสังขะเขต(แดง สุคันธรัต)
นายอำเภอสังขะ คือ โรงเรียนประชาบาลตำบลสังขะ 1(บ้านขวาว ) เป็นอาคารเรียน ชั่วคราวยกพื้นแบบศาลาวัด
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สมัยนั้นมีถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ชั้น)
นายดา ทวีผล เป็นครูใหญ่คนแรก ซึ่งโรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี
              พ.ศ.2473 ขุนศาสตร์สาธร (พงษ์ มูลศาสตร์) นายอำเภอสังขะ ได้ของบประมาณการประถมศึกษา  
 สร้างเป็นอาคารเรียนทรงปั้นหยามีมุข 2 ข้าง จำนวน 5 ห้องเรียน สร้างเสร็จทำพิธีเปิด
 เมื่อวันที่ 30    เดือนมกราคม พ.ศ.2478 โดยมีพระศรีพิชัยบริบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์
และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธี   ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า   "โรงเรียนสังขะวิทยาคม"
                พ.ศ.2479 ทางราชการได้เปิดโรงเรียนมัธยมสายสามัญ   เปิดสอนชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 1
แต่ไม่มี อาคารเรียนของตัวเอง อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ต่อมาแยกเป็นเอกเทศ
                พ.ศ.2498  ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนห้วยเสน (โรงเรียนบ้านสังขะ  ปัจจุบัน)  แยกครูจาก  
โรงเรียนนี้ไปก่อน
                 พ.ศ.2499  โรงเรียนมัธยมสายสามัญสังขะ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  และต่อมา
ได้รับงบสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ช  ซึ่งในปีนี้ทางราชการได้รวมโรงเรียนประถมต้น  (โรงเรียนสังขะวิทยาคม)
 และโรงเรียนสายสามัญ (โรงเรียนสังขะ) เข้าด้วยกันชื่อว่า "  โรงเรียนสังขะวิทยาคม"  เปิดสอนตั้งแต่  ชั้น ป.1 - ป.7  
มีนายชวลิต  สุภิมารส  เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น  เป็นแบบ 088  จำนวน  10 ห้องเรียน
                  ปีงบประมาณ 2519 ได้งบประมาณ  สร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ สร.001    ขนาด 4 ห้องเรียน 
(ใต้ถุนสูง) ขนาด 3 ห้องเรียน
                  ปี 2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีต  แบบ สปช.105/2526   จำนวน 4 ห้องเรียน 
และมีส้วมแบบสปช.607/2526  1  หลัง 6 ที่  เรือนเพาะชำ  1 หลัง     สนามวอลเล่ย์บอล  1  สนาม
                  ปี 2539 โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา  ได้รับงบประมาณปรับปรุงทำงโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบันหลายรายการ ดังนี้
                          1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
                          2. ห้องวิทยาศาสตร์
                          3. ห้องคอมพิวเตอร์
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.2/28  ขนาด 3  ชั้น  12 ห้องเรียน
                   ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  ขนาด 4 ที่นั่ง    และลานกีฬาอเนกประสงค์ 
                   ปีงบประมาณ 2546  ได้สร้างถนนคอนกรีต ขนาด 6*150 หนา 15 ซม.  จากเงินบริจาค   ผู้ปกครอง  
                   ปีงบประมาณ 2548  ไดรับงบประมาณ สร้าง อาคารเรียน สปช 105/2529 จำนวน 8 ห้องเรียน 1 หลัง
                   ปีงบประมาณ 2549  ไดรับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน สปช.105/2529 8 ห้องเรียน 1 หลัง
                   ปีงบประมาณ 2549  ไดรับงบประมาณ สร้าง ห้องส้วม สปช 105/2525 จำนวน 4 ที่ 1 หลัง
                   ปีงบประมาณ 2552  ไดรับงบประมาณ สร้าง ห้องส้วม สปช 601/2545 1 หลัง
                   ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยมี นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการ  เป็น ผู้บริหารโรงเรียน

เขตพื้นที่บริการ

หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านขวาว ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2
บ้านขามน้อย ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
11
บ้านโนนตะแบก ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
13
บ้านไพรกาล ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1
บ้านชบ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
7
บ้านโชคชัย ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
10
บ้านโชคชัยสามัคคี ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
12
บ้านทุ่งมะออม ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้