นางจิรัชญา เกษรบัว
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
     
       
       
     
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
     
       
       
     
นางพิมลพรรณ สันธิ
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ป.1
     
       
       
       
     
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ป.2
     
       
       
       
       
       
       
     
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ป.3
     
       
     
     
       
     
       
     
นางปนัดดา โสวภาค
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ป.4
     
     
       
       
       
       
       
     
นางศุภวดี สุคันธรัต
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ป.5
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
นางขวัญตา พิศเพ็ง
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ป.6
     
     
       
       
       
       
     
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ม.1
     
     
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
     
ครูชำนาญการพิเศษ
     
หัวหน้าสายชั้น ม.2
     
     
นางศุภกานต์ มีศรี
     
ครูชำนาญการ
     
หัวหน้าสายชั้น ม.3
     
     
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
     
       
     
     
   
       
       
       
       

 

   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560