นางจิรัชญา เกษรบัว
นางจิรัชญา เกษรบัว
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
นางสาวนวลอนงค์ เอี่ยมสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
       
       
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
       
       
นางพิมลพรรณ สันธิ
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
       
 
นางพิมลพรรณ สันธิ
Ms.Ndongmo Sidione
นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
       
       
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
นางสันทวดี พางาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
       
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
นางนฤมล แสงทอง
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
ครูอัตราจ้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
นางสาวอลิสา เชิดดี
นางสุพิน เสนาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางพจนา กงแก้ว
Mr.Lolibert Ordagas Endam
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
       
นางปนัดดา โสวภาค
นายสมส่วน วินทะไชย
นางปนัดดา โสวภาค
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
Ms.Jessa Mae Surmaco
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
       
นางศุภวดี สุคันธรัต
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
นางกชพร สุวรรณมณี
นางศุภวดี สุคันธรัต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 
 
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
นายสุริยา คำทอง
นายวิโชค พิศเพ็ง
นางขวัญตา พิศเพ็ง
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางอรพิน เกิดสมนึก
นายสุริยา คำทอง
นายผ่าน พลศรี
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
นางชนมณี สุเมืองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ม.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ม.2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
นางกัญญา อินทร์งาม
นางกัญญา อินทร์งาม
นายธนา ปรากฏรัตน์
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
หัวหน้าสายชั้น ม.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
     
นายประยง สันธิ
นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล
นางนันทินี กงแก้ว
นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยมาศ แก้วใส
นางสาวนัชพร อัครจิตรา
นางสาวรุ่งนภา สลิน
นางสาวศิริวรรณ ขาวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม
   
       
 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560