นางจิรัชญา เกษรบัว
นางจิรัชญา เกษรบัว
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
นางสุพัตรา ฮ้อเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครู
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
       
       
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
       
       
นางพิมลพรรณ สันธิ
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
นางสาวศิริวรรณ ขาวิราศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
       
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
นางพิมลพรรณ สันธิ
Ms.Fridah Mumbi Huriithi
นางศันสนีย์ เกิดโภค
ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
       
       
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
       
นางสันทวดี พางาม
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
นางนฤมล แสงทอง
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ครูชำนาญการ
ครูอัตราจ้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
นางสาวอลิสา เชิดดี
นางสาวปิยะฉัตร อินทร์นุช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางพจนา กงแก้ว
Mr.Lolibert Ordagas Endam
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
       
นางปนัดดา โสวภาค
นายสมส่วน วินทะไชย
นางปนัดดา โสวภาค
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 
 
 
นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
 
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 
       
นางศุภวดี สุคันธรัต
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
Ms.Jessa Mae Surmaco
นางกชพร สุวรรณมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP)
 
 
Mr.Josh David Mannen
นางศุภวดี สุคันธรัต
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
 
ครูชาวต่างชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 
 
 
นายอนุชา อรโมน
นางสาวไอรัตดา วันชา
 
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
 
นายสุริยา คำทอง
นายวิโชค พิศเพ็ง
นางขวัญตา พิศเพ็ง
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 
 
นายสุริยา คำทอง
นายผ่าน พลศรี
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
 
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ม.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นายธนทัต นามวัฒน์
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
 
หัวหน้าสายชั้น ม.2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 
นางสาวศุภกานต์ มีศรี
นางสุพิน เสนาพรหม
นางสาวรุ่งนภา สลิน
นายธนา ปรากฏรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ม.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
   
 
นางสาวศุภกานต์ มีศรี
   
 
ครูชำนาญการ
   
 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
   
     
นายประยง สันธิ
นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล
นางนันทินี กงแก้ว
นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยมาศ แก้วใส
นางสาวนัชพร อัครจิตรา
นางชนมณี สุเมืองทอง
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
   
   
นางกัญญา อินทร์งาม
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
   
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560