นางจิรัชญา เกษรบัว
นางจิรัชญา เกษรบัว
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
นางสาวนวลอนงค์ เอี่ยมสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
       
       
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
       
       
นางพิมลพรรณ สันธิ
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
       
 
 
นางพิมลพรรณ สันธิ
 
นางศันสนีย์ เกิดโภค
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP)
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
       
       
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
นางสันทวดี พางาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
       
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
นางนฤมล แสงทอง
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
 
ครูอัตราจ้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
นางสาวอลิสา เชิดดี
นางสุพิน เสนาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางพจนา กงแก้ว
Mr.Lolibert Ordagas Endam
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
       
นางปนัดดา โสวภาค
นายสมส่วน วินทะไชย
นางปนัดดา โสวภาค
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
Ms.Jessa Mae Surmaco
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
       
นางศุภวดี สุคันธรัต
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
นางกชพร สุวรรณมณี
นางศุภวดี สุคันธรัต
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 
 
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
 
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
นายสุริยา คำทอง
นายวิโชค พิศเพ็ง
นางขวัญตา พิศเพ็ง
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
นางอรพิน เกิดสมนึก
นายสุริยา คำทอง
นายผ่าน พลศรี
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
นางชนมณี สุเมืองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ม.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
 
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ม.2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
นางกัญญา อินทร์งาม
นางกัญญา อินทร์งาม
นายธนา ปรากฏรัตน์
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครู
หัวหน้าสายชั้น ม.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
     
นายประยง สันธิ
นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล
นางนันทินี กงแก้ว
นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยมาศ แก้วใส
นางสาวนัชพร อัครจิตรา
นางสาวรุ่งนภา สลิน
นางสาวศิริวรรณ ขาวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม
นางสาวศุภกานต์ มีศรี
นายอนุชา อรโมน
นางสาวไอรัตดา วันชา
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ครูชำนาญการ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
   
       
 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560