นางจิรัชญา เกษรบัว
นางจิรัชญา เกษรบัว
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
นางสุพัตรา ฮ้อเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครู
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
       
       
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
นางศศิธร ธรรมบรรเทิง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 (IEP)
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3
       
       
นางพิมลพรรณ สันธิ
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 
       
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
นางพิมลพรรณ สันธิ
Ms.Fridah Mumbi Huriithi
นางศันสนีย์ เกิดโภค
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
       
       
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
       
นางสันทวดี พางาม
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
นางนฤมล แสงทอง
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ครูชำนาญการ
ครูอัตราจ้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
นางสาวอลิสา เชิดดี
นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
       
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
นางพจนา กงแก้ว
Mr.Lolibert Ordagas Endam
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 (IEP)
       
นางปนัดดา โสวภาค
นายสมส่วน วินทะไชย
นางปนัดดา โสวภาค
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 
 
 
นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
 
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
 
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 
       
นางศุภวดี สุคันธรัต
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
Ms.Jessa Mae Surmaco
นางกชพร สุวรรณมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชาวต่างชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP)
 
 
Mr.Josh David Mannen
นางศุภวดี สุคันธรัต
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
 
ครูชาวต่างชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 (IEP)
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 
 
 
นายอนุชา อรโมน
นางสาวไอรัตดา วันชา
 
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
 
นายสุริยา คำทอง
นายวิโชค พิศเพ็ง
นางขวัญตา พิศเพ็ง
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 
 
นายสุริยา คำทอง
นายผ่าน พลศรี
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
 
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
 
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น ม.1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
นายธนทัต นามวัฒน์
 
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
 
หัวหน้าสายชั้น ม.2
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 
นางศุภกานต์ มีศรี
นางสุพิน เสนาพรหม
นางสาวรุ่งนภา สลิน
นายธนา ปรากฏรัตน์
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น ม.3
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
   
 
นางศุภกานต์ มีศรี
   
 
ครูชำนาญการ
   
 
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
   
     
นายประยง สันธิ
นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล
นางนันทินี กงแก้ว
นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยมาศ แก้วใส
นายวุฒิชัย พิศโฉม
นางสาวภรกัญ รักดี
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูชำนาญการพิเศษ
     
     
     
   
       
       
       
       

 

   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560