ตำแหน่ง /หน้าที่ราชการ
 เพศ
จำนวน (คน)
   
   1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                  
ชาย
1
   2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา          
ชาย
-
   3. ครูผู้สอน / ครูประจำการ                
ชาย
12
                                                          
หญิง
42
   4. พนักงานราชการ                             
หญิง
2
   5. ครูอัตราจ้าง                                  
หญิง
3
   6. ครูชาวต่างชาติ                              
ชาย
2
                                                          
หญิง
2
   7. เจ้าหน้าที่ธุรการ                            
หญิง
2
   8. พนักงานบริการ/ช่างไม้          
ชาย
2
 
 
รวม
68
 
 
 
 
ที่
เลขตำแหน่ง
ชื่อ สกุล

วุฒิทางการศึกษา

ตำแหน่ง วิทยฐานะ
ปีงบประมาณเกษียณ
           
1
6031
นายสุนทร อินทรนุช
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
2565
       
2
6638
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
2570
3
6056
นางปฏิพัทธ์  เทียมไสย์
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
2563
4
6078
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
2577
5
6065
นางพิมลพรรณ สันธิ
ป.กศ.สูง/ศษ.บ.
วิทยาศาสตร์/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพเศษ
2565
6
9992
นางศันสนีย์  เกิดโภค
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
2566
7
6054
นางสุวรรณรัตน์  ฟองนวล
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2563
8
9529
นางนฤมล  แสงทอง
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2576
9
6145
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
พธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
2572
10
6066
นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
ศศ.บ./กศ.ม.
ปฐมวัย/การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2563
11
1744
นางสุพิน เสนาพรหม
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2573
12
6047
นางสันทวดี พางาม
ค.บ./ค.ม.
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรและการสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
2582
13
6048
นายสมส่วน  วินทะไชย
ค.บ.
เกษตรกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
2569
14
5992
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
2573
15
10062
นางศุภวดี  สุคันธรัต
ค.บ.
สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2566
16
6059
นางบุษยา  หล่อกิตติวงศ์
พ.ม./ศษ.บ.
พ.ม./บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2563
17
6494
นางกชพร  สุวรรณมณี
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
2567
18
9570
นายวิโชค  พิศเพ็ง
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
2577
19
9530
นางศิริลักษณ์  ช่วยชู
ค.บ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2567
20
7155
นางจันทร์ฉาย  นฤสาร
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2565
21
8622
นางขวัญตา  พิศเพ็ง
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2579
22
6050
นายบุญคุ้ม  ภูบินบก
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2564
23
9172
นางนันทินี กงแก้ว
คบ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2574
24
6052
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
ค.บ.
ศิลปศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2575
25
6053
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ค.บ./ศษ.ม.
ภาษาไทย/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการ
2569
26
9991
นายประยง  สันธิ
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2567
27
6067
นางปนัดดา  โสวภาค
ค.บ.
บรรณารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
2564
28
2017
นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
ศษ.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2565
29
6622
นายธนา  ปรากฏรัตน์
ค.บ.
พลศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2571
30
6043
นางสุพรรณี  ฟังวัฒนา
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2578
31
988(พ)
นายศุภชาติ  ฟังวัฒนา
ศศ.บ./ศศ.ม.
เกษตรฯ/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
2573
32
7450
นางปิยมาศ  แก้วใส
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2562
33
6486
นายสุริยา  คำทอง
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2578
34
6057
นายผ่าน  พลศรี
พ.ม./ค.บ.
พ.ม./บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2563
35
6042
 นางพิมพ์วรา ศิริไสย
กศ.บ.
พลศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2572
36
6069
 นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
2571
37
6070
 นางพจนา กงแก้ว
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2575
38
2329
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2578
39
3300
นางศุภกานต์ มีศรี
ค.บ./ศษ.ม
คณิตศาสตร์/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2580
40
3302
นายอนุชา อรโมน
ค.บ.
พลศึกษา
ครูผู้ช่วย
2596
41
6063
นางสาวไอรัตดา วันชา
ค.บ.
ดนตรี
ครูผู้ช่วย
2594
42
7000
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ครูผู้ช่วย
2589
43
6055
นางจิรัชญา เกษรบัว
ค.บ./ศษ.ม.
ปฐมวัย/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2582
44
6046
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการ
2589
45
6161
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
ค.บ./ศษ.ม.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
2572
46
7051
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ค.บ.
บรรณารักษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2567
47
6406
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
ค.บ./ศษ.ม.
การประถมศึกษา/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการ
2574
48
6060
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
ศษ.บ.
ศิลปะ
ครู
2595
49
3034
นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
2584
50
3809
นายธนทัต นามวัฒน์
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์
ครชำนาญการูพิเศษ
2581
51
9248
นางภัทรญา รัชชศิริธนา
ค.บ.
ปฐมวัย
ครู
2588
52
6051
นางสาวภรกัญ รักดี
ศศบ./ศษม.
ภาษาอังกฤษ/บริหารการศึกษา
ครู
2589
53
นายวุฒิชัย พิศโฉม
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูผู้ช่วย
2596
54
6039
นางศศิธร ธรรมบรรเทิง
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูผู้ช่วย
2592
55
6062
นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
บช.บ.
การบัญชี
ครูผู้ช่วย
2581
56
 
นางสาวอลิสา เชิดดี
ค.บ.
คณิตศาสตร์
พนักงานราชการ
2590
57
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
วท.บ.
พนักงานราชการ
2579
       
58
Mr.Lolibert Ordagas Endam
ครูชาวต่างชาาติ
59
Ms.Jessa Mae Surmaco
ครูชาวต่างชาาติ
60
Mr.
ครูชาวต่างชาาติ
61
Ms.Fridah Mumbi Huriithi
ครูชาวต่างชาาติ
 
62
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง
2596
63
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูอัตราจ้าง
2596
64
นางสาวรุ่งนภา สลิน
ค.บ.
เคมี
ครูอัตราจ้าง
2595
 
 
65
 นายสุทัศน์ อินทรนุช
ช่างไม้ ชั้น 4
2567
66
 นายวินัย มั่งคั่ง
ช่างไม้ ชั้น 4
2566
       
67
นางประภัสรา อุ่นเนื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
2586
68
นางสาวสุธิณี รัตนิล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
2595
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560