ตำแหน่ง /หน้าที่ราชการ
 เพศ
จำนวน (คน)
     
   1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                  
ชาย
1
   2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา          
ชาย
3
   3. ครูผู้สอน / ครูประจำการ                
ชาย
                                                          
หญิง
   4. พนักงานราชการ                             
หญิง
2
   5. ครูอัตราจ้าง                                  
หญิง
3
   6. ครูชาวต่างชาติ                              
ชาย
1
                                                          
หญิง
2
   7. เจ้าหน้าที่ธุรการ                            
หญิง
2
   8. พนักงานบริการ/ภารโรง/ช่างไม้          
ชาย
2
   9. พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ชาย
 
 
หญิง
 
  10. คนสวน
ชาย
1
     
     
 
รวม
 
 
 
 
ที่
เลขตำแหน่ง
ชื่อ สกุล

วุฒิทางการศึกษา

ตำแหน่ง วิทยฐานะ
หมายเหตุู
             
1
6031
นายสุนทร อินทรนุช
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
 
2
6095
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
 
3
3929
นายสมพร ผุยพันธ์
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
 
4
6092
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
 
 
         
5
6638
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
6
6056
นางปฏิพัทธ์  เทียมไสย์
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
 
7
6078
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
8
นางพูนทรัพย์  อินทร์ชัย
ค.บ.
คหกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณ กย.2560
9
6065
นางพิมลพรรณ สันธิ
ป.กศ.สูง/ศษ.บ.
วิทยาศาสตร์/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพเศษ
 
10
9992
นางศันสนีย์  เกิดโภค
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
11
6054
นางสุวรรณรัตน์  ฟองนวล
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
12
9529
นางนฤมล  แสงทอง
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
13
6145
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
พธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
14
6061
นางนัชพร  อัครจิตรา
กศ.บ.
สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
15
6066
นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
ศศ.บ./กศ.ม.
ปฐมวัย/การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
16
1744
นางสุพิน เสนาพรหม
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
17
6047
นางสันทวดี พางาม
ค.บ./ค.ม.
ภาษาอังกฤษ/หลักสูตรและการสอน
ครูชำนาญการ
 
18
6048
นายสมส่วน  วินทะไชย
ค.บ.
เกษตรกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
 
19
5992
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
20
10062
นางศุภวดี  สุคันธรัต
ค.บ.
สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
21
6059
นางบุษยา  หล่อกิตติวงศ์
พ.ม./ศษ.บ.
พ.ม./บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
22
6039
นางอรพิน  เกิดสมนึก
ค.บ.
คหกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
 
23
6494
นางกชพร  สุวรรณมณี
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
24
9570
นายวิโชค  พิศเพ็ง
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
 
25
9530
นางศิริลักษณ์  ช่วยชู
ค.บ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
26
6100
นางชนมณี  สุเมืองทอง
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
27
7155
นางจันทร์ฉาย  นฤสาร
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
28
8622
นางขวัญตา  พิศเพ็ง
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
29
6049
นางกัญญา  อินทร์งาม
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
30
6050
นายบุญคุ้ม  ภูบินบก
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
31
9172
นางนันทินี กงแก้ว
คบ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
32
6052
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
ค.บ.
ศิลปศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
33
6053
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ค.บ./ศษ.ม.
ภาษาไทย/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการ
 
34
นายโชคดี  สุคันธรัต
ค.บ.
เกษตรกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณ กย.2560
35
9991
นายประยง  สันธิ
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
36
6067
นางปนัดดา  โสวภาค
ค.บ.
บรรณารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
37
2017
นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
ศษ.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
38
6622
นายธนา  ปรากฏรัตน์
ค.บ.
พลศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
39
6043
นางสุพรรณี  ฟังวัฒนา
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
40
988(พ)
นายศุภชาติ  ฟังวัฒนา
ศศ.บ./ศศ.ม.
เกษตรฯ/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
41
7450
นางปิยมาศ  แก้วใส
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
42
6486
นายสุริยา  คำทอง
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ
 
43
6057
นายผ่าน  พลศรี
พ.ม./ค.บ.
พ.ม./บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
44
 นายจีระพงศ์ ขุมทอง
กศ.บ.
ฟิสิกส์
ครู
ลาออก กย.2560
45
6042
 นางพิมพ์วรา ศิริไสย
กศ.บ.
พลศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
46
6062
 นายไพรัตน์ ศรีโสภา
ค.บ.
สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
47
6069
 นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
48
6070
 นางพจนา กงแก้ว
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
49
นางสาวภาภรณาวิเศษ ผาสุข
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณ กย.2560
50
2329
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
51
นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์
ค.บ.
ดนตรีศึกษา
ครู
ย้ายออก พ.ย.2560
*
3300
นางสาวศุภกานต์ มีศรี
ค.บ./ศษ.ม
คณิตศาสตร์/บริหารการศึกษา
ครู
ย้ายเข้า 15-11-2560
*
3302
นายอนุชา อรโมน
ค.บ.
พลศึกษา
ครูผู้ช่วย
บรรจุ 12-12-2560
*
6063
นางสาวไอรัตดา วันชา
ค.บ.
ดนตรี
ครูผู้ช่วย
บรรจุ 29-12-2560
*
7000
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ครูผู้ช่วย
บรรจุ 29-12-2560
52
6055
นางจิรัชญา เกษรบัว
ค.บ./ศษ.ม.
ปฐมวัย/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
53
6046
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครู
 
54
6161
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
ค.บ./ศษ.ม.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป/บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
55
7051
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ค.บ.
บรรณารักษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
56
6406
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
ค.บ./ศษ.ม.
การประถมศึกษา/บริหารการศึกษา
ครู
 
57
6060
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
ศษ.บ.
ศิลปะ
ครู
 
 
3034
นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ
ย้ายเข้า 00-03-2561
 
3809
นายธนทัต นามวัฒน์
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์
ครชำนาญการู
ย้ายเข้า 00-03-2561
 
9248
นางสุพัตรา ฮั้วเจริญ
ค.บ.
ปฐมวัย
ครู
ย้ายเข้า 00-04-2561
 
58
54
นางสาวอลิสา เชิดดี
ค.บ.
คณิตศาสตร์
พนักงานราชการ
 
59
55
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
วท.บ.
พนักงานราชการ
 
 
         
60
Mr.Lolibert Ordagas Endam
ครูชาวต่างชาาติ
 
61
Ms.Jessa Mae Surmaco
ครูชาวต่างชาาติ
 
62
MS.Ndongmo Sidione
ครูชาวต่างชาาติ
ออก 30-09-2560
*
MS.
ครูชาวต่างชาาติ
เข้า 01-10-2560
 
   
63
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูอัตราจ้าง
 
64
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูอัตราจ้าง
 
65
นางสาวรุ่งนภา สลิน
ค.บ.
เคมี
ครูอัตราจ้าง
เข้า 01-11-2560
66
นางสาวนวลอนงค์ เอี่ยมสา
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูอัตราจ้าง
เข้า 01-11-2560
67
นางสาวศิริวรรณ ขาวิลาศ
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
เข้า 01-11-2560
 
 
   
68
 นายสุทัศน์ อินทรนุช
ช่างไม้ ชั้น 4
 
69
 นายวินัย มั่งคั่ง
ช่างไม้ ชั้น 4
 
 
         
70
นางประภัสรา อุ่นเนื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
71
นางสาวสุธิณี รัตนิล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เข้า 01-11-2560
 
 
72
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
73
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
74
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
75
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
76
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
77
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
 
       
78
คนสวน
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560