ตำแหน่ง /หน้าที่ราชการ
 เพศ
จำนวน (คน)
     
   1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                  
ชาย
1
   2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา          
ชาย
3
   3. ครูผู้สอน / ครูประจำการ                
ชาย
12
                                                          
หญิง
42
   4. พนักงานราชการ                             
หญิง
2
   5. ครูอัตราจ้าง                                  
หญิง
2
   4. ครูชาวต่างชาติ                              
ชาย
1
                                                          
หญิง
2
   5. ครูอัตราจ้าง                       
หญิง
3
   6. เจ้าหน้าที่ธุรการ                            
หญิง
2
   7. พนักงานบริการ/ภารโรง/ช่างไม้          
ชาย
2
   8. พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ชาย
1
 
หญิง
5
   9. คนสวน
ชาย
1
     
     
 
รวม
78
 
 
 
 
ที่
ชื่อ สกุล

วุฒิทางการศึกษา

ตำแหน่ง วิทยฐานะ
หมายเหตุู
           
1
นายสุนทร อินทรนุช
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
 
2
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการ
 
3
นายสมพร ผุยพันธ์
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
 
4
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
กศ.ม.
บริหารการศึกษา
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ
 
           
5
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
6
นางปฏิพัทธ์  เทียมไสย์
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
 
7
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
8
นางพูนทรัพย์  อินทร์ชัย
ค.บ.
คหกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณ กย.2560
9
นางพิมลพรรณ สันธิ
ศษ.บ.
บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพเศษ
 
10
นางศันสนีย์  เกิดโภค
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
11
นางสุวรรณรัตน์  ฟองนวล
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
12
นางนฤมล  แสงทอง
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
13
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
พธ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
14
นางนัชพร  อัครจิตรา
กศ.บ.
สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
15
นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
ค.ม.
หลักสูตรและการสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
 
16
นางสุพิน เสนาพรหม
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
17
นางสันทวดี พางาม
ค.ม.
หลักสูตรและการสอน
ครูชำนาญการ
 
18
นายสมส่วน  วินทะไชย
ค.บ.
เกษตรกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
 
19
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
ค.บ.
ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
20
นางศุภวดี  สุคันธรัต
ค.บ.
สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
21
นางบุษยา  หล่อกิตติวงศ์
ศษ.บ.
บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
22
นางอรพิน  เกิดสมนึก
ค.บ.
คหกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
 
23
นางกชพร  สุวรรณมณี
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
24
นายวิโชค  พิศเพ็ง
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูชำนาญการพิเศษ
 
25
นางศิริลักษณ์  ช่วยชู
ค.บ.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
26
นางชนมณี  สุเมืองทอง
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
27
นางจันทร์ฉาย  นฤสาร
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
28
นางขวัญตา  พิศเพ็ง
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
29
นางกัญญา  อินทร์งาม
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
30
นายบุญคุ้ม  ภูบินบก
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
31
นางนันทินี กงแก้ว
คบ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
32
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ฉลาด
ค.บ.
ศิลปศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
33
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ครู
 
34
นายโชคดี  สุคันธรัต
ค.บ.
เกษตรกรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณ กย.2560
35
นายประยง  สันธิ
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
36
นางปนัดดา  โสวภาค
ค.บ.
บรรณารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
37
นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
ศษ.บ.
ประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
38
นายธนา  ปรากฏรัตน์
ค.บ.
พลศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
39
นางสุพรรณี  ฟังวัฒนา
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
40
นายศุภชาติ  ฟังวัฒนา
ศศ.ม.
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
41
นางปิยมาศ  แก้วใส
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
42
นายสุริยา  คำทอง
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ
 
43
นายผ่าน  พลศรี
ค.บ.
บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
44
 นายจีระพงศ์ ขุมทอง
กศ.บ.
ฟิสิกส์
ครู
ลาออก กย.2560
45
 นางพิมพ์วรา ศิริไสย
กศ.บ.
พลศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
46
 นายไพรัตน์ ศรีโสภา
ค.บ.
สังคมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
47
 นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
ค.บ.
ปฐมวัย
ครูชำนาญการพิเศษ
 
48
 นางพจนา กงแก้ว
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
49
นางสาวภาภรณาวิเศษ ผาสุข
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณ กย.2560
50
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
ค.บ.
คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
51
นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์
ค.บ.
ดนตรีศึกษา
ครู
 
52
นางจิรัชญา เกษรบัว
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
53
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ศษ.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครู
 
54
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
55
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
คบ.
บรรณารักษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
56
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ครู
 
57
นางสาว สันต์ฤทัย หล้าล้ำ
ศษ.บ.
ศิลปะ
ครู
 
 
58
นางสาวอลิสา เชิดดี
ค.บ.
คณิตศาสตร์
พนักงานราชการ
 
59
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
วท.บ.
พนักงานราชการ
 
           
60
Mr.Lolibert Ordagas Endam
ครูชาวต่างชาาติ
 
61
Ms.Jessa Mae Surmaco
ครูชาวต่างชาาติ
 
62
MS.Ndongmo Sidione
ครูชาวต่างชาาติ
 
 
   
63
นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครุอัตราจ้าง
 
64
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ค.บ.
ปฐมวัย
ครุอัตราจ้าง
 
65
นางสาวรุ่งนภา สลิน
ค.บ.
เคมี
ครุอัตราจ้าง
เข้า 01-11-2560
66
นางสาวนวลอนงค์ เอี่ยมสา
ค.บ.
ปฐมวัย
ครุอัตราจ้าง
เข้า 01-11-2560
67
นางสาวศิริวรรณ ขาวิลาศ
ค.บ.
ประถมศึกษา
ครุพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
เข้า 01-11-2560
   
   
68
 นายสุทัศน์ อินทรนุช
ช่างไม้ ชั้น 4
 
69
 นายวินัย มั่งคั่ง
ช่างไม้ ชั้น 4
 
           
70
นางประภัสรา อุ่นเนื้อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
71
นางสาว-
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เข้า 01-11-2560
   
 
72
 
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
73
 
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
74
 
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
75
 
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
76
 
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
77
 
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
 
           
78
นายศรีรัตน์ พานจันทร์
คนสวน
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560