สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1
เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
84.33
ทอง
10
เด็กชายกรวิชญ์  บุญอาจ
นางสุพิน  เสนาพรหม
 
 
 
 
    
 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560

เข้าแข่งขันระดั สพป.สุรินทร์ 3 ทั้งหมด 53 รายการ /// ผลการแข่งขัน 43 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง - เข้าร่วม //
จัดลำดับ : ได้เหรียญทองมากที่สุดเป็นอันดับ 1       ///  
 
ที่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79.4
เงิน
13
1. เด็กหญิงพิยดา  บุราคร
1. นางมณีรัตน์  สุขอุ้ม
2
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
75
เงิน
30
1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี
3. เด็กหญิงปิยะดา   สาแก้ว
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
2. นางสาวอลิสา  เชิดดี
3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
78.5
เงิน
8
1. เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
2. เด็กหญิงปภัสรา  ยอดจักร
1. นายสุริยา  คำทอง
4
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
50
เข้าร่วม
57
1. เด็กชายอังเจ  มาร์ติน
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
5
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
67
ทองแดง
54
1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
2. เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
1. นายสุริยา  คำทอง
2. นางสาวสิตยานันท์   เสนาพรหม
6
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
80
ทอง
10
1. เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์
1. นายสุริยา  คำทอง
7
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84.5
ทอง
19
1. เด็กชายบูรณพิภพ  สาละ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ศิริไสย
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด
8
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
81
ทอง
33
1. เด็กชายโสภณวิชญ์  คำฝอย
1. นางเยาวลักษณ์  วงศ์ฉลาด
9
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
68
ทองแดง
37
1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
10
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
65
ทองแดง
55
1. เด็กชายประกิต  งับประโคน
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
11
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
96
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญอาจ
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
 
 
 
 
 
 
         
 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
   
 
ที่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
เงิน
16
1. เด็กหญิงกชพร  รักษาชล
1. นางสันทวดี  พางาม
2
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91
ทอง
5
1. เด็กหญิงพิมลทิพ  จันทร์แดง
1. นางกัลยา  สวรรค์จุติ
3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83
ทอง
8
1. เด็กหญิงณภัทร  ศรีน้อย
1. นางนางพจนา  กงแก้ว
4
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
67
ทองแดง
11
1. เด็กหญิงมัณฑนา  พันสารคาม
1. นางกัลยา  สวรรค์จุติ
5
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
89
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงพิยดา  บุราคร
1. นางมณีรัตน์  สุขอุ้ม
6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
ทอง
4
1. เด็กชายปิยฉัตร  นาทันรีบ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สำเร็จดี
3. เด็กหญิงอรจิรา  สถิร
1. นางสาวสาวิณี  ศิริเทศ
2. นางสาวสุธิณี  ชื่นใจ
7
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
81.32
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กหญิงคัชพร  สำราญ
2. เด็กชายสิทธิกร  มั่นวงศ์
3. เด็กหญิงสุวิตรา  มาเสมอ
1. นางกัลยา  สวรรค์จุติ
2. นายพงศ์พันธ์  เชี่ยวชาญ
8
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
81.5
ทอง
8
1. เด็กชายชลัมพ์  จันทร์แท่น
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  อุดมทวี
1. นางมณีรัตน์  สุขอุ้ม
2. นางอรพิน  เกิดสมนึก
9
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
65
ทองแดง
4
1. เด็กหญิงธีรดา  บุญกล้า
1. นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
10
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
74
เงิน
6
1. เด็กชายณัฐพร  จันทร์เปล่ง
1. นางสาวสิตยานันท์   เสนาพรหม
11
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
97
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธงศรี
2. เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี
3. เด็กหญิงปิยะดา   สาแก้ว
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
2. นางสาวอลิสา  เชิดดี
12
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
92
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงดวงหทัย  อำนาจวงศ์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  นามมะนุ
3. เด็กหญิงปวีณา  สามิตร
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
2. นางสาวสิตยานันท์   เสนาพรหม
13
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
2. เด็กหญิงปภัสรา  ยอดจักร
1. นายสุริยา  คำทอง
14
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายพลณพรรค  มุมทอง
1. นางสาวอลิสา  เชิดดี
15
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
82
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขส่ง
1. นายสุริยา  คำทอง
16
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายอังเจ  มาร์ติน
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
17
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
100
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
2. เด็กหญิงเยาวภา  ชะบาทอง
1. นายสุริยา  คำทอง
2. นางสาวสิตยานันท์   เสนาพรหม
18
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
89
ทอง
4
1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  โสมทอง
1. นางสาวสิตยานันท์  เสนาพรหม
2. นายสุริยา  คำทอง
19
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์
1. นายสุริยา  คำทอง
20
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-1
-
1. เด็กชายพันกร  เสาดอน
1. นายสุริยา  คำทอง
21
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
72
เงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงกชุพรรณ  แสงทอง
2. เด็กหญิงปิยะนุช  นพเก้า
3. เด็กหญิงพรธีรา  มหานาม
1. นายวิโชค  พิศเพ็ง
2. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
22
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
98
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายบูรณพิภพ  สาละ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ศิริไสย
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด
23
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
88.6
ทอง
11
1. เด็กชายศิวกร  ภาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  สืบพรม
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นางวรรณา  เอี่ยมสะอาด
24
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
97
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายโสพนวิญช์  คำฝอย
1. นางเยาว์ลักษณ์  วงศ์ฉลาด
25
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
97
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กหญิงพัชราภา  สืบเพ็ง
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
26
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงดวงกมล  เพ่งพิศ
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
27
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
94
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ทองโพธิ์
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
28
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
97
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงพุดตาล  แก้วสว่าง
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
29
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
90
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายประกิต  งับประโคน
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
30
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
78
เงิน
9
1. เด็กชายธนากร  ประโพทานัง
2. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  มุมทอง
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
31
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
92
ทอง
4
1. เด็กหญิงวิญาดา  สืบเพ็ง
1. นางสาวสันต์ฤทัย  หล้าล้ำ
32
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85.5
ทอง
4
1. เด็กหญิงชฎาธาร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  เนียมหอม
3. เด็กชายปรัชญา  ประทุมแก้ว
4. เด็กชายโมเสส  พูนเปี่ยม
1. นายธนา  ปรากฏรัตน์
2. นางกัญญา  อินทร์งาม
33
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84
ทอง
13
1. เด็กหญิงชุติมา  ภูสักสาย
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
34
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84
ทอง
4
1. เด็กชายพงศธร  หอมหวล
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
35
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.6
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงวรกานต์  สาระเดช
1. นางชลีพันธ์  ลัดดาหอม
36
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
ทอง
9
1. เด็กหญิงสิรินยา  ทาทอง
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
37
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ทอง
7
1. เด็กชายธรรมปพน  ศรีเจริญ
1. นางสาวทิพวรรณ  สุหงสา
38
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
-1
-
1. นายภาณุวัฒน์  เชิดสกุล
1. นายประยง  สันธิ
39
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ทอง
6
1. เด็กหญิงอนิญชนา  พรมพิไล
1. นางสาวทิพวรรณ  สุหงสา
40
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89
ทอง
5
1. นางสาวนายิกา  ยิ่งอินทร์
1. นายประยง  สันธิ
41
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กหญิงอุระชา  ศรีอาภรณ์
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
42
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91
ทอง
5
1. เด็กหญิงอรปรียา  แกมรัม
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
43
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
82.75
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กหญิงกฤษติยา  ในพรมราช
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  ทองวิไล
3. เด็กหญิงชนัญภร  ปาริมา
4. เด็กชายณพัฒษกร  หฤทัยถาวร
5. เด็กหญิงณัฏฐกมล  มนัสจิวรรธน์
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สมัญญา
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วสว่าง
8. เด็กหญิงธนัชชา  ดาทอง
9. เด็กชายนภนต์  สามใจ
10. เด็กชายบูรณ์พิภพ  สาละ
11. เด็กหญิงปณิตา  ราศรี
12. เด็กหญิงประภัสสร  สายสินจน์
13. เด็กหญิงพัชฌาลัย  ชัยศรี
14. เด็กหญิงพาขวัญ  คำนึงผล
15. เด็กชายภาราดร  สูญชัย
16. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทา
17. เด็กหญิงวรรณวารี  เมืองงาม
18. เด็กหญิงวรัทยา  สมัญญา
19. เด็กหญิงวราพร  บุญด้วง
20. เด็กหญิงศรุตยา  จันทริย์วงษ์
21. เด็กหญิงศิรภัสษร  ศาลางาม
22. เด็กหญิงศุภรักษ์  คุ้มสุวรรณ
23. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อนงชัย
24. เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยศรีษะ
25. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริไสย
26. เด็กหญิงสุพัทรา  สุขมณีใส
27. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีสมบัติ
28. เด็กชายอธิมาตร  เครือแก้ว
29. เด็กหญิงอนุธิดา  สมบัติวงษ์
30. เด็กหญิงอภิศรา  อย่าลืมดี
31. เด็กหญิงอรชุมา  สำเร็จดี
32. เด็กหญิงอรไพลิน  สำเร็จดี
33. เด็กหญิงอาทิตยา  สางาม
34. เด็กชายอิทธิพล  ล้ำเลิศ
35. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไฮนซ์ไมช์
36. เด็กหญิงเกวลิน  อุดมเดช
1. นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
2. นางสาวอลิสา  เชิดดี
3. นางปนัดดา  โสวภาค
4. นางสาวปิ่นมนัส  จันทร์โสม
5. นางสาวศิรินันท์  ยวนจิตต์
6. นางสาวฐิติพร  มีแก้ว
7. นางสาวเกสราภรณ์  หงษ์แก้ว
8. นางสาวศศิวิมล  ทนทอง
44
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
81.8
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายนฤพล  พรมศักดิ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  หงษ์ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พลศรี
4. เด็กชายมงคล  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงวรรณิศา  สาธร
1. นางสาวศศิวิมล  ทนทอง
2. นางสาวศิรินันท์  ยวนจิตต์
45
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
85.5
ทอง
4
1. เด็กชายวารันต์  ทุมพงษ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วสมุทร
1. นางกชพร  สุวรรณมณี
2. นายวิจารณ์  สุวรรณมณี
46
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
76
เงิน
12
1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศาลางาม
2. เด็กหญิงแพรวา  มาเสมอ
1. นายวิจารณ์  สุวรรณมณี
2. นางกชพร  สุวรรณมณี
47
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72
เงิน
16
1. เด็กหญิงชลดา  ตำทอง
2. เด็กหญิงชิตากานต์  ขาวงาม
1. นางพจนา  กงแก้ว
48
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
ทอง
8
1. เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงอังคณา  ประเหน่งเพชร
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
49
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
78.5
เงิน
9
1. เด็กชายนิติธร  ถ้วยทอง
2. เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
50
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
86.8
ทอง
4
1. เด็กหญิงกชกร   บุญยงค์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   ยิงคง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตสมาน
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
51
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
80
ทอง
6
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ตาแสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขซ้อน
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสาทอง
1. นายศุภชาติ  ฟังวัฒนา
2. นายสมส่วน  วินทะไชย
52
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
86
ทอง
8
1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดมอุ่นดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  นิยมวงษ์
3. เด็กหญิงอริศรา  เป็นสุข
1. นายศุภชาติ  ฟังวัฒนา
2. นางสุพรรณี  ฟังวัฒนา
53
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
85
ทอง
10
1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  แสงกระจ่าง
2. เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชัย
3. เด็กหญิงอณัศยา  นาคสังข์
1. นางสาวกานต์พิชชา  เพราะทอง
2. นางสาวกมลชนก  จันดาเพ็ง
54
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
84
ทอง
8
1. เด็กหญิงญาณกร  วิมานยัง
2. เด็กชายธนกฤต  สระแก้ว
3. เด็กชายธนกฤติ  ชินแตร
1. นางพูนสุข  ฤกษ์ศรี
2. นางสาวจินตหรา  อาษายุทธ
55
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93
ทอง
ชนะเลิศ
1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญอาจ
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สพม.33 สพป.1,2,3
ระหว่าง วันที่ 21 - 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสิรินธร จัหวัดสุรินทร์
   
  รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ป.4-6 โรงเรียนขนาดใหญ่
  1.เด็กหญิงกชุพรรณ แสงทอง 2.เด็กชายธนากร อรจันทร์ 3.เด็กหญิงพรธีรา มหานาม
  ครุผู้สอน 1.นายวิโชค พิศเพ็ง 2.นางขวัญตา พิศเพ็ง
 
 
   
   
 
 
รางวัล ชมเชย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ์ ระดับประถมศึกษา ป.4-6 โรงเรียนขนาดใหญ่
  1.เด็กหญิงพัชณิชา สินทรา 2.เด็กหญิงชัญญานุช พิมพ์ทอง
  ครุผู้สอน 1.นายวิโชค พิศเพ็ง 2.นางขวัญตา พิศเพ็ง
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560