สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
 
ลำดับ
หมวดหมู่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
ครู
1
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
84.4
ทอง
7
1. เด็กหญิงชลนภา  เอื้อยฉิมพลี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงพร
3. เด็กหญิงปวีณา  สามิตร
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
2. นางสาวอลิสา   เชิดดี
 
2
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
40
เข้าร่วม
21
1. เด็กหญิงชมพูนุท  เนียมหอม
2. เด็กหญิงบุษยา  นิลดา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถมปัทม์
 
1. นายวิโชค  พิศเพ็ง
2. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
 
3
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70.4
เงิน
60
1. เด็กชายบูรณ์ภิภพ  สาละ
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ศิริไสย
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นายผ่าน  พลศรี
 
4
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
74.5
เงิน
61
1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
 
5
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
75
เงิน
39
1. เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี
2. เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก
 
1. นายสมพร  ผุยพันธ์
2. นางพจนา  กงแก้ว
 
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92
ทอง
7
1. เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี
2. เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
3. เด็กหญิงปิยะดา  สาแก้ว
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
7
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93
ทอง
6
1. นายกรวิชญ์  บุญอาจ
 
1. นางสุพิน   เสนาพรหม
 
 
 
 
 
 
 
         
 
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 5 - 7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
  เข้าแข่งขันระดั สพป.สุรินทร์ 3 ทั้งหมด 33 รายการ /// ผลการแข่งขัน 25 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 2 เข้าร่วม //
จัดลำดับ : ได้เหรียญทองมากที่สุดเป็นอันดับ 2       ///  ได้เป็นตัวแทน ระดับ สพป.สุรินทร์ 3 ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอันดับ 1
 
ลำดับ
หมวดหมู่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
ครู
1
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
77
เงิน
9
1. เด็กหญิงภัทรฉัตร   ยามดี
 
1. นางนงลักษณ์  จินดาวงศ์
 
2
ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90.6
ทอง
2
1. เด็กชายพงศธร  หอมหวล
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
3
ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
67
ทองแดง
7
1. เด็กหญิงกชกร  บุญยงค์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ่นใจ
3. เด็กหญิงเยาวภา   ชะบาทอง
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นางปนัดดา  โสวภาค
 
4
คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.5
ทอง
1
1. เด็กหญิงชลนภา  เอื้อยฉิมพลี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงพร
3. เด็กหญิงปวีณา  สามิตร
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
2. นางสาวอลิสา   เชิดดี
 
5
คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
80
ทอง
2
1. เด็กหญิงรัตติกานต์  พลพิมาย
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ทนทอง
 
1. นายสุริยา  คำทอง
2. นายจีระพงศ์  ขุมทอง
 
6
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
78
เงิน
2
1. เด็กหญิงธมนวรรณ  มีมาก
 
1. นางสาวอลิสา  เชิดดี
 
7
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
54
เข้าร่วม
6
1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ส่งสุข
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
8
คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
40
เข้าร่วม
13
1. นางสาวสายชล  สาแก้ว
 
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
 
9
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.5
ทอง
1
1. เด็กหญิงชมพูนุท  เนียมหอม
2. เด็กหญิงบุษยา  นิลดา
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถมปัทม์
 
1. นายวิโชค  พิศเพ็ง
2. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
 
10
สังคมศึกษา ฯ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
94
ทอง
1
1. เด็กชายบูรณ์ภิภพ  สาละ
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ศิริไสย
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นายผ่าน  พลศรี
 
11
สังคมศึกษา ฯ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
87
ทอง
7
1. เด็กชายณัฐพร  จันทร์เปล่ง
2. เด็กหญิงอภิชญา  สืบพรม
 
1. นางพิมพ์วรา  ศิริไสย
2. นางศิริลักษณ์  ช่วยชู
 
12
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81
ทอง
7
1. เด็กชายชลพัฒน์  บุญพร้อม
 
1. นายจีระพงศ์  ขุมทอง
 
13
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.33
ทอง
12
1. นางสาวอรทัย  มุมทอง
 
1. นางกัญญา  อินทร์งาม
 
14
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81
ทอง
3
1. เด็กชายธเนศพล  ศาลางาม
 
1. นายจีระพงศ์  ขุมทอง
 
15
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.25
ทอง
6
1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทำ
 
1. นายจีระพงศ์  ขุมทอง
 
16
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
ทอง
4
1. เด็กชายธรรมปพน  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุหงสา
 
17
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
77.2
เงิน
5
1. นายเผ่า  ครบอยู่
 
1. นายประยง  สันธิ
 
18
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
ทอง
8
1. เด็กหญิงอนิญชนา  พรมพิไล
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สุหงสา
 
19
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.9
ทอง
6
1. นางสาวชุตินันท์  อำรุง
 
1. นายประยง  สันธิ
 
20
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
98.75
ทอง
1
1. เด็กชายคุณานนต์  โยธินรัตนกำธร
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
 
21
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.25
ทอง
2
1. เด็กชายกฤษดา  ภาสวัสดิ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
 
22
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
ทอง
5
1. เด็กหญิงอรปรียา  แกมรัมย์
 
1. นางสาวจำเริญศรี  ศรีทองสุข
 
23
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.62
เงิน
8
1. เด็กหญิงอภิญญา  สางาม
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  สิทธิศักดิ์
 
24
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98
ทอง
1
1. เด็กหญิงธีรัชญา  น้องดี
2. เด็กหญิงปาริชา  จันทร์ดอก
 
1. นางพจนา  กงแก้ว
 
25
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ทอง
2
1. เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงศศิตวัน  โสมทอง
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
26
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
ทอง
4
1. เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิตสมาน
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
27
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
88
ทอง
4
1. นางสาวพรพรรณ  จึงธนวัฒน์สกุล
2. นางสาวอรณี  จันดาเพ็ง
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
28
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.75
ทอง
4
1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สนุกแสน
2. เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
29
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
75
เงิน
7
1. เด็กชายกฤษฎา  แย้มปู่
2. เด็กหญิงกัลย์ฐญาญ์  สุตวณิชย์
 
1. นางขวัญตา  พิศเพ็ง
2. นายวิโชค  พิศเพ็ง
 
30
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
80
ทอง
18
1. เด็กชายจิรายุส  ธงสี
2. เด็กหญิงณลิชา  อุปพันธ์พฤทธิ์
3. เด็กชายปัณธร  หล้าธรรม
 
1. นางสพิน  เสนาพรหม
2. นางอรพิน  เกิดสมนึก
 
31
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.4
ทอง
1
1. เด็กหญิงนถาภรณ์  โชคดี
2. เด็กชายปภังกร  มาลีหวล
3. เด็กหญิงปิยะดา  สาแก้ว
 
1. นางสุพิน  เสนาพรหม
 
32
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93
ทอง
4
1. เด็กชายธีรเดช  การงานดี
2. เด็กหญิงนิพาดา  เจนรัตนะกิจ
3. เด็กชายพชรดนัย  อยู่นาน
 
1. นางสมทรัพย์  ฉกรรจ์ศิลป์
2. นางสาวจิตติมา  ศิลางาม
 
33
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
84
ทอง
1
1. นายกรวิชญ์  บุญอาจ
 
1. นางสุพิน   เสนาพรหม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560