ชั้น
กลุ่มสาระ/วิชา
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
       
ประถมศึกษาปีที่ 2
  1. ภาษาไทย
66.30
66.30
 
(อันดับที่ 1 ของเครือข่าย อันดับ ....ของ สพป.สร.)
ประถมศึกษาปีที่ 4
  1. ภาษาไทย
35.77
  2. คณิตศาสตร์
44.89
42.09
 
  3. วิทยาศาสตร์
45.63
(อันดับที่ 2 ของเครือข่าย อันดับ ....ของ สพป.สร.)
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
  1. ภาษาไทย
47.86
 
  2. คณิตศาสตร์
36.76
43.99
 
  3. วิทยาศาสตร์
47.36
(อันดับที่ 2 ของเครือข่าย อันดับ ....ของ สพป.สร.)
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
  1. ภาษาไทย
33.36
 
  2. คณิตศาสตร์
28.09
 
  3. วิทยาศาสตร์
31.32
29.90
 
  4. สังคมศึกษา
37.15
(อันดับที่ 2 ของเครือข่าย อันดับ ....ของ สพป.สร.)
 
  5. ภาษาอังกฤษ
19.58
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
  1. ภาษาไทย
36.08
 
  2. คณิตศาสตร์
25.94
 
  3. วิทยาศาสตร์
33.91
31.34
 
  4. สังคมศึกษา
34.59
(อันดับที่ 3 ของเครือข่าย อันดับ ....ของ สพป.สร.)
 
  5. ภาษาอังกฤษ
26.20
       
 
 
 
 
ป.2
ป.4
ป.5

ห้อง

ชื่อ - สกุล นักเรียน

คะแนน

2
ด.ญ.พุทธิดา บัวศรี
94
5
ด.ญ.ณภัทร ศรีน้อย
94
5
ด.ญ.ชิตากานต์ ขาวงาม
91
4
ด.ญ.ศศิกานต์ สำเร็จดี
90
2
ด.ช.เกียรติกวิน จันวัตโณทัย
89
5
ด.ช.ณพัฒษกร หฤทัยถาวร
89
1
ด.ญ.รุ้งทิพย์ สมมารถ
88
1
ด.ญ.ธวัลพร สารพล
88
5
ด.ช.ศุภวิชญ์ ชัยศรีษะ
88
2
ด.ช.ปัณณทัต ผลแม่น
86
3
ด.ช.พลณพรรค มุมทอง
86

ห้อง

ชื่อ - สกุล นักเรียน

คะแนน

3
ด.ช.พงศกร เห็มวัง
68
3
ด.ช.ปภังกร มาลีหวล
63
3
ด.ช.ณัฐชนน เฉียวกุล
61
3
ด.ญ.พิมพ์ชญาดา
61
4
ด.ช.วารันต์ ทุมพงษ์
61
1
ด.ญ.ชาลิสา จำปาเทศ
60
1
ด.ญ.ปวริศา โพธิ์งาม
60
4
ด.ช.วุฒิภัทร ถมปัทม์
58
3
ด.ญ.ชญาภรณ์ มหาเสนา
57
4
ด.ช.อริญชย์ คงจันทร์
57
1
ด.ญ.กัญชลิกา อาษากิจ
57
1
ด.ช.ศรณ์สิริ แก้วดี
57

ห้อง

ชื่อ - สกุล นักเรียน

คะแนน

1
ด.ช.พลรพี พวงจันดา
76
1
ด.ญ.พัชณิชา สินทรา
72
3
ด.ช.กรวิชญ์ พรหมชาติ
63
3

ด.ช.ชลัมพ์ จันทร์แท่น

63
3
ด.ช.ธนากร อรจันทน์
63
3
ด.ญ.ดวงกมล เพ่งพิศ
61
1
ด.ญ.ชัญญานุช พิมพ์ทอง
60
1
ด.ญ.ปวีณ์ธิดา สุขส่ง
59
4

ด.ญ.ธนภรณ์ เสาทอง

58
2
ด.ญ.กชุพรรณ แสงทอง
58
2
ด.ญ.ชนกานต์ สิงห์ชัย
58
4
ด.ญ.จอมขวัญ ผดุงสุข
58
 
 
 
 
 
ม.1
ม.2

ห้อง

ชื่อ - สกุล นักเรียน

คะแนน

1
ด.ญ.แพรวา มาเสมอ
44
2
ด.ช.พิทักษ์ มุมทอง
41
2
ด.ญ.นันทกานต์ สมร่าง
38
2
ด.ญ.อรยา ทมธิแสง
37
1
ด.ญ.พรนภัส หงษ์ศรีจันทร์
37
1
ด.ญ.วิญาดา สืบเพ็ง
37
2
ด.ญ.พนิดา ตัวสะอาด
36
2
ด.ญ.ขวัญภิชา สายวิเศษ
35
2
ด.ญ.สุภัสสรา ไพกุล
35
2
ด.ช.นัฐวุฒิ อุ่นประเสริฐ
35
1
ด.ช.กฤษฏากร เทียนทอง
35
2
ด.ญ.พรชิตา บูรณะ
35

ห้อง

ชื่อ - สกุล นักเรียน

คะแนน

2
ด.ช.ธนากร ประโพทานัง
48
1
ด.ช.ณัฐพร จันทร์เปล่ง
47
1
ด.ช.ชัยชนะ ดิฐจาด
45
2
ด.ช.อังเจ มาร์ติน
44
2
ด.ช.พิเชฐไชย มุมทอง
44
1
ด.ช.ธนกร จิวจิรกิตติ
43
2
ด.ญ.พัชราภา สืบเพ็ง
41
2
ด.ญ.แสงเทียน ลีเฮือง
40
2
ด.ช.ประกิต งับประโคน
40
2
ด.ช.สิทธิกร มั่นวงศ์
39
1
ด.ญ.สุวิตรา มาเสมอ
39
 
 
 
 
 
 
 
โหลดไฟล์ :   ชั้น ป.2       ชั้น ป.4       ชั้น ป.5       ชั้น ม.1       ชั้น ม.2     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560