ชั้น
กลุ่มสาระ/วิชา
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
       
ประถมศึกษาปีที่ 2
  1. ภาษาไทย
62.42
62.42  
 
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
  1. ภาษาไทย
54.32
45.61
  2. คณิตศาสตร์
35.42
 
  3. วิทยาศาสตร์
47.29
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
  1. ภาษาไทย
45.24
41.04
 
  2. คณิตศาสตร์
31.80
 
  3. วิทยาศาสตร์
44.40
 
   
มัธยมศึกษาปีที่ 1
  1. ภาษาไทย
46.71
31.89
 
  2. คณิตศาสตร์
25.94
 
  3. วิทยาศาสตร์
34.46
 
  4. สังคมศึกษา
28.24
 
  5. ภาษาอังกฤษ
19.96
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
  1. ภาษาไทย
48.26
31.58 (สพป.) *เครือข่าย 9 ได้ /33.47
 
  2. คณิตศาสตร์
25.69
 
 
  3. วิทยาศาสตร์
39.39
 
  4. สังคมศึกษา
33.70
 
  5. ภาษาอังกฤษ
10.89 *(สพป.)/16.61 (เครือข่าย9)
       
 
 
 
 
ป.2
คะแนน
ป.4
คะแนน
ป.5
คะแนน
ม.1
คะแนน
ม.2
คะแนน
คนที่
                     
ชัญญารัตน์ อุ่นใจ -1
93.33
พัชณิชา สินทรา -1
76.52
ณัฐวัตร เงิดกระโทก -1
66.79
ชัยชนะ ดิฐจาด -1
62.44
อภิวัฒน์ อินทรีย์ -1
50.49
1
ปาริชา จันทร์ดอก -2
88.33
ธนภรณ์ เสาทอง -2
70.87
ขวัญมนัส อุดมเดช -2
65.00
ธนากร ประโพทานัง -2
47.32
ชุติกาญจน์ จันทำ -2
45.61
2
ปัญญพล สร้อยขุนทด -3
86.67
พิยดา บุราคร -3
65.22
เสฏฐวุฒิ ถมปัทม์ -3
59.64
ธีรภัทร์ ลำใย -3
45.37
ธเนศพล ศาลางาม -3
43.66
3
ชัยมงคล ดำเนิน -4
83.33
ดวงกมล เพ่งพิศ -3
65.22
ศศิตวัน โสมทอง -4
59.29
ปัญญากร สามิตร -4
44.88
เนตรศิริ คงสกุลเดิม -4
43.17
4
พิราอร พงษ์เกตุศิริพัฒนา -4
83.33
ชลัมพ์ จันทร์แท่น -3
65.22
ศิริมา บุดดาหลู่ -5
58.57
พัชราภา สืบเพ็ง -5
44.39
ณัฐพล สถิร -5
41.95
5
บุญฑริกา พูลเพียร -4
83.33
ธนพร สงค์พิมพ์ -6
64.78
พัทธ์ธีรา จันทร์สว่าง -6
57.14
มัณฑนา พันสารคาม -6
43.90
พัฒนรัตน์ อัครพงศ์ภาคิน -5
41.95
6
จักรพันธ์ จันทยุง -4
83.33
พีรณัฐ ศิลางาม -7
64.35
ปวีณา สามิตร -7
56.79
สุวิตรา มาเสมอ -7
42.20
ชญานิษ สว่างบุตร -7
40.98
7
ภูผา ทรวงทองหลาง -8
81.67
เอกรินทร์ บุดดาหลู่ -8
63.48
กิตติธัช ชัยศรีษะ -8
56.43
กฤษฎา ศรีสว่าง -8
41.46
ณัฐวุฒิ สืบเพ็ง -8
40.73
8
กชกร บุญยงค์ -8
81.67
กนกวรรณ โพธิ์ทอง -9
63.04
กิตติ สุวรรณมณี -9
55.71
มาริษา จันทร์วัน -9
40.73
นฤมล แสงแก้ว -9
39.51
9
อุระชา ศรีอาภรณ์ -10
80.00
พงษ์ศกร สายพงษ์ -9
63.04
ปณัฐญา เสนาะเสียง -10
55.00
ประกิต งับประโคน -10
40.49
นิรชา กุลนิตย์ -10
39.27
10
จิรัชยา เงิดกระโทก -10
80.00
ปิยนุช นพเก้า -10
62.61
นันท์นภัส ดียิ่ง -10
55.00
-
-
วรรณทณา ลำดวนหอม -10
39.27
11
ชุติกาญจน์ จิตสมาน -10
80.00
12
พงศธร หอมหวล -10
80.00
13
จิรวัฒน์ ทองอ้ม -10
80.00
14
ชุติมา วุติยา -10
80.00
15
ศานตวัน จาดคำ -10
80.00
16
                   
 
 
 
 
 
 
โหลดไฟล์ :   ชั้น ป.2       ชั้น ป.4       ชั้น ป.5       ชั้น ม.1       ชั้น ม.2     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560