ชั้น
             สมรรถนะ
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 1
   1. การอ่านออกเสียง
 
   2. การอ่านรู้เรื่อง
 

 

 
 
    สมรรถนะ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ 2560-2561
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับ สพป.สร.3
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับประเทศ
   1. การอ่านออกเสียง
     
   2. การอ่านรู้เรื่อง
     
เฉลี่ย
     
 
 
            1.
            2.
                                                    
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560