ชั้น
             สมรรถนะ
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 1
   1. การอ่านออกเสียง
79.77
78.60
   2. การอ่านรู้เรื่อง

77.42

 

 
 
    สมรรถนะ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ 2559-2560
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับ สพป.สร.3
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับประเทศ
   1. การอ่านออกเสียง
- เริ่ม ปี 2560
สูงกว่า + 5.48
สูงกว่า + 6.20
   2. การอ่านรู้เรื่อง
- เริ่ม ปี 2560
สูงกว่า + 8.68
สูงกว่า + 7.84
เฉลี่ย
-
สูงกว่า + 7.09
สูงกว่า + 7.00
 
 
            1. ปี 2560 เทียบ ปี 2559 มีค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน -
            2. ปี 2560 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับ สพป.สร.3 ทั้ง 3 สมรรถนะ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่า ร้อยละ + 7.09     และ
                                                                - สูงกว่า ระดับประเทศ ทั้ง 3 สมรรถนะ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่า ร้อยละ + 7.00
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560