กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
คะแนนเฉลี่ยเทียบระดับโรงเรียน 2559 - 2560
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนเทียบระดับประเทศ.- 2560
       
 
   1. ภาษาไทย
ลดลง - 6.15
สูงกว่า + 0.89
 
   2. คณิตศาสตร์
ลดลง - 2.96
สูงกว่า + 1.33
 
   3. วิทยาศาสตร์
ลดลง - 1.81
สูงกว่า + 4.90
 
   4. ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น + 0.79
ต่ำกว่า - 3.52
 
สรุปคะแนนเฉลี่ย
ลดลง - 3.04
สูงกว่า + 0.85

 

              1. ปี 2560 เทียบ ปี 2559 ค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้น 1 สาระ // ได้แก่ ภาษาอังกฤษ //ลดลง 3 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
              2. ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ ปี 2560 เท่ากับ 40.64  ซึ่งต่ำกว่า ปี 2559 ( 43.68 ) อยู่ -3.04 (40.64 - 43.68) // ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนลดลง
              3. ปี 2560 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับประเทศ. 3 สาระ/วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย (+4.90 /+1.33 /+0.89 ตามลำดับ )
              4. ปี 2560 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - ต่ำกว่า ระดับประเทศ. 1 สาระ/วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ( -3.52 )
              5. ปี 2560                      สรุปเฉลี่ย   - โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย รวมทุกสาระ/วิชา สูงกว่าระดับประเทศ + 0.85  (40.64 - 39.79 ) // เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 
 
 
 
 
 
  ชื่อ สกุล
ชั้น
คะแนน
ร้อยละ
สอบได้ลำดับที่
 
 
 
พัชณิชา สินทรา
ป.6/1
273.50
68.38
1
 
พลรพี พวงจันดา
ป.6/3
268.00
67.00
2
 
เอกรินทร์ บุดดาหลู่
ป.6/4
259.25
64.81
3
 
กชุพรรณ แสงทอง
ป.6/1
254.50
63.63
4
 
นวพร ใจตรง
ป.6/3
251.25
62.81
5
 
พรธีรา มหานาม
ป.6/1
241.75
60.44
6
 
อัจจิมา บุญมี
ป.6/3
240.75
60.19
7
 
ดวงกมล เพ่งพิศ
ป.6/4
240.50
60.13
8
 
กรวิชญ์ พรหมชาติ
ป.6/3
239.25
59.81
9
 
ธนภรณ์ เสาทอง
ป.6/2
238.50
59.63
10
 
ฐิติวรดา ไชยสาร
ป.6/4
231.50
57.88
11
 
ชลัมพ์ จันทร์แท่น
ป.6/4
222.00
55.50
12
 
ปภัสรา ยอดจักร
ป.6/3
220.75
55.19
13
 
อณัศยา นาคสังข์
ป.6/2
219.75
54.94
14
 
พิยดา บุราคร
ป.6/4
219.25
54.81
15
 
 
 
 
 
ภาษาไทย
คะแนน
คณิตศาสตร์
คะแนน
วิทยาศาสตร์
คะแนน
ภาษาอังกฤษ
คะแนน
คนที่
                 
อัญญาดา คัชมา
79.75
พัชณิชา สินทรา
85.00
กชุพรรณ แสงทอง
67.50
พลรพี พวงจันดา
92.50
1
พัชณิชา สินทรา
79.00
นวพร ใจตรง
75.00
กฤษฎา แย้มปู่
65.00
อัจจิมา บุญมี
82.50
2
ธนภรณ์ เสาทอง
79.00
พรธีรา มหานาม
75.00
เจษฎา หอมหวล
64.50
เอกรินทร์ บุดดาหลู่
77.50
3
อณัศยา นาคสังข์
75.25
กชุพรรณ แสงทอง
70.00
ณรีพรรณ รู้รักษา
64.00
กรวิชญ์ พรหมชาติ
70.00
4
ฐิติวรดา ไชยสาร
70.50
พีรณัฐ ศิลางาม
70.00
พัชณิชา สินทรา
62.00
ดวงกมล เพ่งพิศ
67.50
5
เอกรินทร์ บุดดาหลู่
70.25
เอกรินทร์ บุดดาหลู่
65.00
ธนภรณ์ เสาทอง
62.00
ชลัมพ์ จันทร์แท่น
65.00
6
พิยดา บุราคร
67.25
พลรพี พวงจันดา
65.00
อณัศยา นาคสังข์
62.00
ธนากร อรจันทน์
57.50
7
อนิญชนา พรมพิไล
66.75
ปวีณ์ธิดา สุขส่ง
65.00
ธนัชชา ยิ่งหาญ
62.00
ฐิติวรดา ไชยสาร
55.00
8
พลรพี พวงจันดา
66.50
ธนพร สงค์พิมพ์
65.00
จิรภัทร แป้นเงิน
62.00
พรธีรา มหานาม
55.00
9
พงศธร จันทร์โสม
66.50
พิยดา บุราคร
60.00
ณัฐณิชา เพียคำเมือง
62.00
อรไพลิน สำเร็จดี
55.00
10
ปิยะนุช นพเก้า
66.25
กนกวรรณ โพธิ์ทอง
60.00
นรินทร สมานทอง
62.00
กชุพรรณ แสงทอง
52.50
11
ชนกานต์ สิงห์ชัย
66.25
จิรภัทร ชาญเชี่ยว
60.00
นวพร ใจตรง
61.50
นวพร ใจตรง
52.50
12
กนกวรรณ โพธิ์ทอง
65.25
ชัญญานุช พิมพ์ทอง
60.00
ดวงกมล เพ่งพิศ
59.00
นราวิชญ์ สวยรูป
52.50
13
กชุพรรณ แสงทอง
64.50
มินธาดา ด้วงมา
60.00
นราวิชญ์ สวยรูป
59.00
ปภัสรา ยอดจักร
52.50
14
ดวงกมล เพ่งพิศ
64.00
ปภัสรา ยอดจักร
60.00
ธนัตถ์ โรจนเสถียร
59.00
วัชระพงษ์ ธรรมานุสารกิจ
52.50
15
ชลัมพ์ จันทร์แท่น
63.50
ลัดดาวรรณ จันทา
60.00
ชลัมพ์ จันทร์แท่น
58.50
ณัฐณิชา เพียคำเมือง
50.00
16
จิรภัทร ชาญเชี่ยว
63.25
อัญญาดา คัชมา
55.00
นาตาชา สมร่าง
58.50
มินธาดา ด้วงมา
50.00
17
นาตาชา สมร่าง
63.25
ปิยะนุช นพเก้า
55.00
อริศฎา บุญไพโรจน์
56.50
พัชณิชา สินทรา
47.50
18
อริศฎา บุญไพโรจน์
63.00
กรวิชญ์ พรหมชาติ
55.00
ปภัสรา ยอดจักร
56.00
ธนภรณ์ เสาทอง
47.50
19
ปรียาภัทร แรงหาญ
62.75
กฤษฎา แย้มปู่
55.00
พีรพล บุญเกิด
56.00
ชัญญานุช พิมพ์ทอง
47.50
20
   
รังสิมันตุ์ วงษ์สัตย์
55.00
ฐิติวรดา ไชยสาร
56.00
อนิญชนา พรมพิไล
47.50
21
   
ชาลิสา พรมอุก
55.00
อิสราภรณ์ สุขยิ่ง
56.00
   
22
   
จิรภัทร ศรีมะณี
55.00
       
23
   
พีรพล บุญเกิด
55.00
       
24
   
เจตนิพัทธ์ บูรณะ
55.00
       
25
                 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560