กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
คะแนนเฉลี่ยเทียบระดับโรงเรียน 2558 - 2559
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนเทียบระดับประเทศ.- 2559
       
 
   1. ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น + 3.45
สูงกว่า + 0.65
 
   2. คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น + 1.68
สูงกว่า + 0.74
 
   3. วิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น + 0.45
สูงกว่า + 4.61
 
   4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลดลง - 6.12
ต่ำกว่า - 0.97
 
   5. ภาษาอังกฤษ
ลดลง - 5.00
ต่ำกว่า - 2.56
 
สรุปคะแนนเฉลี่ย
ลดลง - 1.10
สูงกว่า + 0.49

 

              1. ปี 2559 เทียบ ปี 2558 ค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้น 3 สาระ // ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ // ลดลง 2 สาระ ได้แก่ สังคมฯ อังกฤษ
              2. ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ ปี 2559 เท่ากับ 43.68  ซึ่งต่ำกว่า ปี 2558 ( 44.78 ) อยู่ - 1.10 // ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนลดลง
              3. ปี 2559 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับประเทศ. 3 สาระ/วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย (+4.61 /+0.74 /+0.65 ตามลำดับ )
                                                                  - ต่ำกว่า ระดับประเทศ. 2 สาระ/วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ ( -2.56 / -0.97 ตามลำดับ )
                                                   สรุปเฉลี่ย   - โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย รวม สูงกว่าระดับประเทศ + 0.5  (43.68 - 43.18 ) // เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 
 
 
 
 
 
  ชื่อ สกุล
ชั้น
คะแนน
สอบได้ลำดับที่
         
 
  เสฏฐวุฒิ ถมปัทม์
ป.6/1
387.50
1
 
  ปณัฐญา เสนาะเสียง
ป.6/2
360.25
2
 
  ณพิชญา พลพิมาย
ป.6/3
339.50
3
 
  ศุภกาญจน์ ทนทอง
ป.6/3
329.50
4
 
  ชลนภา เอื้อยฉิมพลี
ป.6/3
327.50
5
 
  กิตติธัช สาระเดช4
ป.6/4
325.75
6
 
  ขวัญมนัส อุดมเดช
ป.6/4
323.75
7
 
  ศิริมา บุดดาหลู่
ป.6/2
318.75
8
 
  ณัฐวัตร เงิดกระโทก
ป.6/3
313.75
9
 
  พัทธ์ธีรา จันทร์สว่าง
ป.6/2
310.00
10
 
  กิตติ สุวรรณมณี
ป.6/4
306.00
11
 
  นันท์นภัส ดียิ่ง
ป.6/4
303.50
12
 
  บุษยา นิลดา
ป.6/1
298.00
13
 
  นวพล แสงศรี
ป.6/3
288.50
14
 
  กัลย์ฐญาญ์ สุตวณิชย์
ป.6/1
288.00
15
 
 
 
 
 
ภาษาไทย
คะแนน
คณิตศาสตร์
คะแนน
วิทยาศาสตร์
คะแนน
สังคมศึกษา
คะแนน
ภาษาอังกฤษ
คะแนน
คนที่
                     
ณพิชญา พลพิมาย
90.00
เสฏฐวุฒิ ถมปัทม์
85.00
เสฏฐวุฒิ ถมปัทม์
82.00
เสฏฐวุฒิ ถมปัทม์
75.00
กิตติ สุวรรณมณี
70.00
1
เสฏฐวุฒิ ถมปัทม์
85.50
ปณัฐญา เสนาะเสียง
85.00
ศุภกาญจน์ ทนทอง
73.50
ชลนภา เอื้อยฉิมพลี
72.50
ปณัฐญา เสนาะเสียง
65.00
2
ปณัฐญา เสนาะเสียง
80.25
ณพิชญา พลพิมาย
80.00
นันท์นภัส ดียิ่ง
73.50
ศิริมา บุดดาหลู่
70.00
ชลนภา เอื้อยฉิมพลี
62.50
3
ชญานิน แสงภักดี
79.25
พัทธ์ธีรา จันทร์สว่าง
80.00
บุษยา นิลดา
73.50
บุษยา นิลดา
67.50
เสฏฐวุฒิ ถมปัทม์
60.00
4
ชลนภา เอื้อยฉิมพลี
77.50
ศุภกาญจน์ ทนทอง
80.00
ศักดิ์สิทธิ์ คงศรี
71.00
พัทธ์ธีรา จันทร์สว่าง
67.50
ขวัญมนัส อุดมเดช
60.00
5
บุษยา นิลดา
77.00
ขวัญมนัส อุดมเดช
75.00
กิตติธัช สาระเดช
70.50
ประภัสสร ทุมจารย์
67.50
ศุภาพิชญ์ อวนศรี
60.00
6
กัลย์ฐญาญ์ สุตวณิชย์
77.00
ณัฐวัตร เงิดกระโทก
75.00
ศิริมา บุดดาหลู่
68.00
วีรพัฒน์ สายบุตร
67.50
ศุภกาญจน์ ทนทอง
57.50
7
วันวิสา นิยมวงษ์
75.25
กิตติธัช สาระเดช
75.00
ปณัฐญา เสนาะเสียง
67.50
ชนะกันต์ จรดรัมย์
65.00
กิตติธัช สาระเดช
52.50
8
ขวัญมนัส อุดมเดช
73.25
ชนะกันต์ จรดรัมย์
65.00
วันวิสา นิยมวงษ์
67.50
ธญานี อุตะมะ
65.00
ณัฐวัตร เงิดกระโทก
52.50
9
ศิริมา บุดดาหลู่
73.25
ศศิตวัน โสมทอง
65.00
ณพิชญา พลพิมาย
67.00
กัลย์ฐญาญ์ สุตวณิชย์
65.00
ศิริมา บุดดาหลู่
47.50
10
ชนะกันต์ จรดรัมย์
73.00
นันท์นภัส ดียิ่ง
65.00
นวพล แสงศรี
64.50
ปณัฐญา เสนาะเสียง
62.50
ชญานิน แสงภักดี
47.50
11
ณัฐกาญจน์ จิตสมาน
72.00
ชลนภา เอื้อยฉิมพลี
60.00
พัทธ์ธีรา จันทร์สว่าง
64.00
นวพล แสงศรี
62.50
ธญานี อุตะมะ
45.00
12
นวพล แสงศรี
71.50
กัลย์ฐญาญ์ สุตวณิชย์
60.00
ศศิตวัน โสมทอง
62.00
ณัฐกาญจน์ จิตสมาน
62.50
ณพิชญา พลพิมาย
45.00
13
ณัฐวัตร เงิดกระโทก
70.25
ศิริมา บุดดาหลู่
60.00
นภัสวรรณ ศาลางาม
62.00
ขวัญมนัส อุดมเดช
62.50
ธิบดี กุ่มค้างพลู
45.00
14
ธิบดี กุ่มค้างพลู
69.50
นวพล แสงศรี
60.00
ประภัสสร ทุมจารย์
62.00
เสาวลักษณ์ พยอมหอม
62.50
ปริญาดา พันธุ์ไผ่
45.00
15
คุณานนต์ โยธินรัตนกำธร
69.00
นภัสวรรณ ศาลางาม
60.00
ณัฐกาญจน์ จิตสมาน
62.00
ธรรมณรงค์ วิเศษวงศา
62.50
บุญญารัตน์ ทองโพธิ์
45.00
16
วีรพัฒน์ สายบุตร
68.75
กุลศิริ เลื่อนทอง
60.00
   
ยุภาพร ล่ำสัน
62.50
อดิศร ร่วมทิพย์
45.00
17
นภัสวรรณ ศาลางาม
68.50
ปวีณา สามิตร
60.00
   
ศุภาพิชญ์ อวนศรี
62.50
วรรณวิศา มีมงคล
45.00
18
ศศิตวัน โสมทอง
68.00
กิตติ สุวรรณมณี
60.00
           
19

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560