กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
คะแนนเฉลี่ยเทียบระดับโรงเรียน 2557 - 2558
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนเทียบระดับประเทศ.- 2558
       
 
   1. ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น + 3.54
สูงกว่า + 0.84
 
   2. คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น + 1.30
ต่ำกว่า - 3.94
 
   3. วิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น + 1.87
สูงกว่า + 3.21
 
   4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น + 1.68
สูงกว่า + 2.65
 
   5. ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น + 1.45
ต่ำกว่า - 3.28
 
สรุปคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น + 1.96
ต่ำกว่า - 0.53

 

                  1. ปี 2558 เทียบ ปี 2557 ค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้น 5 สาระ // ทุกสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ //ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
                  2. ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ปี 2558 เท่ากับ 44.78  ซึ่งต่ำกว่า ปี 2557 ( 8 กลุ่มสาระ - 47.24 // 5 กลุ่มสาระ - 44.78 ) อยู่ - 2.45 ( 8 สาระ) สูงกว่า อยู่ +1.96 (5 สาระ)
                  3. ปี 2558 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับประเทศ. 3 สาระ/วิชา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (+0.84 /+3.21 /+2.65 ตามลำดับ )
                                                                      - ต่ำกว่า ระดับประเทศ. 2 สาระ/วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ( -3.94 / -3.28 ตามลำดับ )
 
 
 
 
 
            ชื่อ สกุล
ชั้น
คะแนน
สอบได้ลำดับที่
  เด็กหญิงวริษา พลแสน
ป.6/1
80.5
1
  เด็กหญิงนิสา โสดาจันทร์
ป.6/1
72.5
2
  เด็กหญิงชลลดา ธัญถาวร
ป.6/1
70.2
3
  เด็กหญิงศิรดา เสมอดี
ป.6/2
70.1
4
  เด็กหญิงรดา เหล่าหว้าน
ป.6/3
67.1
5
  เด็กหญิงนวรัตน์ สิงห์ชัย
ป.6/4
64.5
6
  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โสภาผล
ป.6/2
64.2
7
  เด็กหญิงปัณณพร มะลิงาม
ป.6/1
62.4
8
  เด็กชายภูวนัย จันทเขต
ป.6/3
61.8
9
  เด็กชายชาคริต ชูเชิด
ป.6/2
61.7
10
 
 
 
 
 
ภาษาไทย - 7
คะแนน
คณิตศาสตร์ - 9
คะแนน
วิทยาศาสตร์ - 10
คะแนน
สังคมศึกษา -8
คะแนน
ภาษาอังกฤษ -9
คะแนน
คนที่
วริษา พลแสน -1
85.00
วริษา พลแสน - 1
90.00
นิสา โสดาจันทร์ - 1
71.50
นิสา โสดาจันทร์ -1
76.00
วริษา พลแสน -1
92.50
1
ชลลดา ธัญถาวร -2
77.50
รดา เหล่าหว้าน -2
85.00
ชาคริต ชูเชิด -2
71.00
ศิรดา เสมอดี -1
76.00
ศิรดา เสมอดี -2
75.00
2
ชยานันท์ เชื้องาม -3
75.00
พิมพ์ลภัส โสภาผล -2
85.00
นวรัตน์ สิงห์ชัย -3
70.50
ภูวนัย จันทเขต -3
72.00
พิมพ์ลภัส โสภาผล -2
75.00
3
วริสา อินทรนุช -3
75.00
นิสา โสดาจันทร์ -2
85.00
เมสิยาห์ เงินจันทร์ -4
68.00
ชาคริต ชูเชิด -3
70.00
ชลลดา ธัญถาวร -4
72.50
4
ชาคริต ชูเชิด -5
72.50
ชลลดา ธัญถาวร -5
80.00
วริษา พลแสน -5
67.00
วริษา พลแสน -5
68.00
นวรัตน์ สิงห์ชัย -4
72.50
5
วีสวัสดิ์ สำราญใจ -5
72.50
ศิรดา เสมอดี -5
80.00
ธนภัทร มูลดับ -6
66.00
ชลลดา ธัญถาวร -5
68.00
นิสา โสดาจันทร์ -6
62.50
6
ศิรดา เสมอดี -7
70.00
ปัณณพร มะลิงาม -5
80.00
ธนาพล ส่วนเสมอ -7
65.00
ณคภัทร คำพันธ์ -5
68.00
ณคภัทร คำพันธ์ -6
62.50
7
รดา เหล่าหว้าน -7
70.00
คุณากร เมฆพัฒน์ -5
80.00
พุทธฤทธิ์ จันทร์สระคู -8
62.50
เมสิยาห์ เงินจันทร์ -8
66.00
รดา เหล่าหว้าน -6
62.50
8
พิมพ์ลภัส โสภาผล -7
70.00
ภูวนัย จันทเขต -9
70.00
นารีนาถ มุ่งหมาย -8
62.50
พุทธฤทธิ์ จันทร์สระคู -8
66.00
สุภาวดี แย้มปู่ -9
60.00
9
สุทธิชาติ คิดดี -7
70.00
นภาวัลย์ คำตา -9
70.00
ปัทมพร จิตรสะอาด -10
62.00
มนัสนันท์ ธงไชย -8
66.00
ธันยพร มั่นหมาย -9
60.00
10

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560