กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
คะแนนเฉลี่ยเทียบระดับโรงเรียน 2558 - 2559
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนเทียบระดับประเทศ.- 2559
       
 
   1. ภาษาไทย
ลดลง - 2.94
ต่ำกว่า - 6.07
 
   2. คณิตศาสตร์
ลดลง - 2.54
ต่ำกว่า - 5.22
 
   3. วิทยาศาสตร์
ลดลง - 2.72
ต่ำกว่า - 3.03
 
   5. ภาษาอังกฤษ
ลดลง - 0.91
ต่ำกว่า - 3.20
 
สรุปคะแนนเฉลี่ย
ลดลง - 5.01
ต่ำกว่า - 4.38

 

              1. ปี 2560 เทียบ ปี 2559 ค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน ลดลง 4 สาระ // ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ
              2. ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ ปี 2560 เท่ากับ 29.95  ซึ่งต่ำกว่า ปี 2559 ( 34.96 ) อยู่ - 5.01 // ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนลดลง
              3. ปี 2560 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับประเทศ.- ไม่มี
              4. ปี 2560 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - ต่ำกว่า ระดับประเทศ.5 สาระ/วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ตามลำดับ
              5. ปี 2560                      สรุปเฉลี่ย   - โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย รวม ต่ำกว่าระดับประเทศ - 4.38  (29.95-34.29 ) // ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
..
 
 
 
 
 
 
    ชื่อ สกุล
ชั้น
คะแนน
ร้อยละ
สอบได้ลำดับที่
           
 
ณัฐพร จันทร์เปล่ง
ม.3/1
224.00
56.00
1
 
อังเจ มาร์ติน
ม.3/2
202.00
50.50
2
 
ธนากร ประโพทานัง
ม.3/2
176.00
44.00
3
 
ชัยชนะ ดิฐจาด
ม.3/1
170.00
42.50
4
 
ปณิธาน สร้อยขุนทด
ม.3/1
158.00
39.50
5
 
ธนกร จิวจิรกิตติ
ม.3/1
156.00
39.00
6
 
อิทธิพงศ์ จันทร์หอม
ม.3/1
147.00
36.75
7
 
ชุติมา ภูสักสาย
ม.3/1
143.00
35.75
8
 
พิเชฐไชย มุมทอง
ม.3/2
142.00
35.50
9
 
มัณฑนา พันสารคาม
ม.3/1
142.00
35.50
8
 
สุวิตรา มาเสมอ
ม.3/1
141.00
35.25
11
 
พัชราภา สืบเพ็ง
ม.3/2
140.00
35.00
12
 
มาริษา จันทร์วัน
ม.3/1
138.00
34.50
13
 
ณัฐวุฒิ นาคูณ
ม.3/1
134.00
33.50
14
 
อภิชญา สืบพรม
ม.3/1
132.00
33.00
15
 
รุ่งฤดี ดีพาชู
ม.3/1
132.00
33.00
15

 

 
 
 
 
ภาษาไทย
คะแนน
คณิตศาสตร์
คะแนน
วิทยาศาสตร์
คะแนน
ภาษาอังกฤษ
คะแนน
คนที่
                 
ณัฐพร จันทร์เปล่ง
80.00
ณัฐพร จันทร์เปล่ง
52.00
ณัฐพร จันทร์เปล่ง
48.00
อังเจ มาร์ติน
54.00
1
ชัยชนะ ดิฐจาด
66.00
ธนากร ประโพทานัง
48.00
อังเจ มาร์ติน
46.00
ณัฐพร จันทร์เปล่ง
44.00
2
ธนากร ประโพทานัง
62.00
อังเจ มาร์ติน
44.00
พิเชฐไชย มุมทอง
46.00
ณัฐวุฒิ นาคูณ
38.00
3
พัชราภา สืบเพ็ง
62.00
ชัยชนะ ดิฐจาด
40.00
ปณิธาน สร้อยขุนทด
44.00
มัณฑนา พันสารคาม
38.00
4
มาริษา จันทร์วัน
62.00
ธนกร จิวจิรกิตติ
40.00
ชัยชนะ ดิฐจาด
42.00
อิทธิพงศ์ จันทร์หอม
36.00
5
แสงเทียน ลีเฮือง
59.00
ปณิธาน สร้อยขุนทด
36.00
ธนกร จิวจิรกิตติ
42.00
คมสัน สูงยิ่ง
36.00
6
อังเจ มาร์ติน
58.00
สิทธิกร มั่นวงศ์
36.00
ชุติมา ภูสักสาย
42.00
ประกิต งับประโคน
36.00
7
อลิษา ดวงเดือน
57.00
สิทธิโชค ศาลางาม
32.00
ปิยะพงษ์ ประติตัง
42.00
อัญชิสา ศรีโสภา
36.00
8
ประกิต งับประโคน
57.00
อิทธิพงศ์ จันทร์หอม
28.00
ดิษพล สุขไพบูลย์
40.00
สุวรรณ เทียมลม
34.00
9
อภิชญา สืบพรม
56.00
ณัฐวุฒิ นาคูณ
28.00
ชุติมณฑน์ วงศ์เลิศสุวรรณ
40.00
ธีรศักดิ์ สมานชม
34.00
10
พีระฌา บุราคร
55.00
ภาณุพงศ์ พรมอุก
28.00
สุวิตรา มาเสมอ
36.00
ธนกิจ โพธินิล
34.00
11
ปณิธาน สร้อยขุนทด
54.00
พัชราภา สืบเพ็ง
24.00
ธนากร ประโพทานัง
34.00
พีระฌา บุราคร
34.00
12
รุ่งฤดี ดีพาชู
54.00
มาริษา จันทร์วัน
24.00
อิทธิพงศ์ จันทร์หอม
34.00
สุวิตรา มาเสมอ
32.00
13
ชุติมา ภูสักสาย
53.00
แสงเทียน ลีเฮือง
24.00
ณัฐวุฒิ นาคูณ
34.00
ธนากร ประโพทานัง
32.00
14
สุวิตรา มาเสมอ
53.00
อลิษา ดวงเดือน
24.00
พิพัฒน์ ประดุจชนม์
34.00
จิรากร สมศรี
32.00
15
มัณฑนา พันสารคาม
52.00
อภิชญา สืบพรม
24.00
คมสัน สูงยิ่ง
34.00
เจนณรงค์ เทียมลม
32.00
16
พิมลทิพ จันทร์แดง
51.00
รุ่งฤดี ดีพาชู
24.00
ภาณุวัฒน์ เชิดสกุล
34.00
จันทิมา เสน่หา
32.00
17
ธนกร จิวจิรกิตติ
50.00
ชุติมา ภูสักสาย
24.00
คัชพร สำราญ
32.00
มาริษา จันทร์วัน
32.00
18
พิเชฐไชย มุมทอง
50.00
มัณฑนา พันสารคาม
24.00
สิทธิโชค ศาลางาม
32.00
ฉัตรมงคล ไหมทอง
32.00
19
คัชพร สำราญ
50.00
พิพัฒน์ ประดุจชนม์
24.00
ธนกฤต สมร
32.00
พิเชฐไชย มุมทอง
30.00
20
   
ภัคจิรา พลศรี
24.00
สุวรรณ เทียมลม
32.00
ชุติมณฑน์ วงศ์เลิศสุวรรณ
30.00
21
   
นายิกา ยิ่งอินทร์
24.00
ปิยะ บุตรงาม
32.00
ณัฐวรากร ใสแจ่ม
30.00
22
   
จิรากร สมศรี
24.00
   
สุดารัตน์ ทองละมุล
30.00
23
   
กานต์ อินทะหลาบ
24.00
   
ภัคจิรา พลศรี
30.00
24
   
ปติกร จิวจิรกิตติ
24.00
   
อลิษา ดวงเดือน
30.00
25
   
กมลวัลย์ สายกระสุน
24.00
       
26

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560