กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
คะแนนเฉลี่ยเทียบระดับโรงเรียน 2558 - 2559
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนเทียบระดับประเทศ.- 2559
       
 
   1. ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น + 2.57
ต่ำกว่า - 1.20
 
   2. คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น + 4.38
ต่ำกว่า - 5.69
 
   3. วิทยาศาสตร์
ลดลง - 3.27
ต่ำกว่า - 3.02
 
   4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น + 0.62
ต่ำกว่า - 3.11
 
   5. ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น + 1.24
ต่ำกว่า - 3.64
 
สรุปคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น + 1.10
ต่ำกว่า - 3.33

 

              1. ปี 2559 เทียบ ปี 2558 ค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้น 4 สาระ // ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ อังกฤษ // ลดลง 1 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
              2. ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ ปี 2559 เท่ากับ 34.96  ซึ่งต่ำกว่า ปี 2558 ( 35.60 ) อยู่ - 0.64 // ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนลดลง
              3. ปี 2559 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับประเทศ.- ไม่มี
                                                                  - ต่ำกว่า ระดับประเทศ.5 สาระ/วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ตามลำดับ
                                                   สรุปเฉลี่ย   - โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ย รวม ต่ำกว่าระดับประเทศ - 3.33  (38.29 - 34.96 ) // ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
..
 
 
 
 
 
 
    ชื่อ สกุล
ชั้น
คะแนน
สอบได้ลำดับที่
         
 
     อภิวัฒน์ อินทรีย์
ม.3/2
290.80
1
 
     ทิพรดา รื่นสำราญ
ม.3/2
245.60
2
 
     สุกัญญา พาพันธ์
ม.3/2
242.00
3
 
     เนตรศิริ คงสกุลเดิม
ม.3/2
241.60
4
 
     พรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล
ม.3/1
223.00
5
 
     พัฒนรัตน์ อัครพงศ์ภาคิน
ม.3/2
222.20
6
 
     ปานไพลิน นามขันธ์
ม.3/1
221.00
7
 
     นิรชา กุลนิตย์
ม.3/2
218.40
8
 
     สาริกา คำจันดี
ม.3/2
215.20
9
 
     ฉัตรมงคล นาทันรีบ
ม.3/2
214.80
10
 
     สุกัญญา ก้านเกต
ม.3/2
211.80
11
 
     ดาวดี พลดี
ม.3/2
209.60
12
 
     ณัฐพล สถิร
ม.3/1
207.40
13
 
     สรายุทธ สุขหมั่น
ม.3/2
206.20
14
 
     เผ่า ครบอยู่
ม.3/1
205.00
15

 

 
 
 
 
ภาษาไทย
คะแนน
คณิตศาสตร์
คะแนน
วิทยาศาสตร์
คะแนน
สังคมศึกษา
คะแนน
ภาษาอังกฤษ
คะแนน
คนที่
                     
สุกัญญา พาพันธ์
72.00
ณัฐพล สถิร
46.40
อภิวัฒน์ อินทรีย์
48.00
อภิวัฒน์ อินทรีย์
80.00
อภิวัฒน์ อินทรีย์
64.00
1
ทิพรดา รื่นสำราญ
68.00
ทิพรดา รื่นสำราญ
45.60
สุรชาติ บุญญะริกพันธ์
46.00
ดาวดี พลดี
68.00
พรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล
44.00
2
เนตรศิริ คงสกุลเดิม
68.00
พัฒนรัตน์ อัครพงศ์ภาคิน
39.20
เนตรศิริ คงสกุลเดิม
44.00
เนตรศิริ คงสกุลเดิม
66.00
ฉัตรมงคล นาทันรีบ
42.00
3
อภิวัฒน์ อินทรีย์
66.00
สรายุทธ สุขหมั่น
39.20
สุกัญญา ก้านเกต
44.00
สรายุทธ สุขหมั่น
64.00
อโณทัย เต็นตารัมย์
42.00
4
สาริกา คำจันดี
66.00
สุกัญญา พาพันธ์
36.00
ฉัตรมงคล นาทันรีบ
44.00
สุกัญญา พาพันธ์
62.00
สุกัญญา ก้านเกต
42.00
5
ดาวดี พลดี
66.00
เผ่า ครบอยู่
36.00
สุชาดา ฉลาดเชี่ยว
44.00
ทิพรดา รื่นสำราญ
62.00
สาริกา คำจันดี
38.00
6
ชุติกาญจน์ จันทำ
65.00
มะลิวัลย์ พงษ์เกลี้ยง
35.20
สุกัญญา พาพันธ์
42.00
วิทูลย์ ทองแต้ม
62.00
ปานไพลิน นามขันธ์
38.00
7
อรทัย มุมทอง
65.00
สุริยาวดี สำราญใจ
35.20
นิรชา กุลนิตย์
42.00
ชุติกาญจน์ จันทำ
60.00
ธีรภัทร์ เวชไสย
38.00
8
นิรชา กุลนิตย์
64.00
อภิวัฒน์ อินทรีย์
32.80
ดาวดี พลดี
40.00
พรไพลิน มะโนรส
60.00
ชลพัฒน์ บุญพร้อม
38.00
9
ปานไพลิน นามขันธ์
61.00
ทนงศักดิ์ สะอาดเอี่ยม
32.80
กิตติพงษ์ นัดสูงวงษ์
40.00
ฉัตรมงคล นาทันรีบ
58.00
พัฒนรัตน์ อัครพงศ์ภาคิน
36.00
10
วรัญญู ตุ้มคำ
59.00
ปานไพลิน นามขันธ์
32.00
ชนินทร บัวนาค
40.00
สุชาดา ฉลาดเชี่ยว
58.00
นิรชา กุลนิตย์
36.00
11
ชุตินันต์ อำรุง
59.00
พรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล
32.00
ทิพรดา รื่นสำราญ
38.00
พัฒนรัตน์ อัครพงศ์ภาคิน
58.00
สกายร์ สุขอุ้ม
36.00
12
มะลิวัลย์ พงษ์เกลี้ยง
58.00
ณัฐนนท์ เจริญคูณ
32.00
สุริยาวดี สำราญใจ
38.00
สาริกา คำจันดี
58.00
วิชัย สุนทรงาม
36.00
13
พัชรพร เหมเงิน
57.00
เนตรศิริ คงสกุลเดิม
29.60
พรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล
38.00
ปานไพลิน นามขันธ์
58.00
กฤษดา ภาสวัสดิ์
36.00
14
พรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล
55.00
สกายร์ สุขอุ้ม
29.60
ณัฐวุฒิ สืบเพ็ง
38.00
ธเนศพล ศาลางาม
56.00
วรรณิศา ตุ้มแก้ว
36.00
15
พัฒนรัตน์ อัครพงศ์ภาคิน
55.00
   
อดิศร สุขสงวน
38.00
เผ่า ครบอยู่
56.00
   
16
ณัฐวุฒิ สืบเพ็ง
55.00
   
ยศติศักดิ์ บูรณ์เจริญ
38.00
วรัญญู ตุ้มคำ
56.00
   
17
       
ชุตินันต์ อำรุง
38.00
ณัฐดนัย เกษดา
56.00
   
18
       
จิราภรณ์ ลำทอง
38.00
       
19

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560