กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
คะแนนเฉลี่ยเทียบระดับโรงเรียน 2557 - 2558
คะแนนเฉลี่ยโรงเรียนเทียบระดับประเทศ.- 2558
       
 
   1. ภาษาไทย
เพิ่มขึ้น + 12.40
ต่ำกว่า - 0.05
 
   2. คณิตศาสตร์
เพิ่มขึ้น + 3.56
ต่ำกว่า - 4.40
 
   3. วิทยาศาสตร์
เพิ่มขึ้น + 1.47
ต่ำกว่า - 2.39
 
   4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น + 3.90
ต่ำกว่า - 0.97
 
   5. ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น + 0.95
ต่ำกว่า - 3.70
 
สรุปคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น +4.46
ต่ำกว่า - 2.30

 

           1. ปี 2558 เทียบ ปี 2557 ค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้นทั้ง 5 สาระ // ทุกสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ //เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
           2. ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ปี 2558 เท่ากับ 35.60  ซึ่งสูงกว่า ปี 2557 ( 8 กลุ่มสาระ = 36.45 // 5 กลุ่มสาระ = 31.14 ) ลดลง - 0.15 ( 8 สาระ) สูงขึ้น + 4.46 (5 สาระ)
           3. ปี 2558 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน    - ต่ำกว่า ระดับประเทศ. 5 สาระ/วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ( -0.05 /-4.40 /-2.39 /-0.97 /-3.70 ตามลำดับ )
                                                              - เท่ากับ 37.90 - 35.60 = -2.30
..
 
 
 
 
 
            ชื่อ สกุล
ชั้น
คะแนน
สอบได้ลำดับที่
        นายปัญญา อัคชาติ
ม.3
51.08
1
        นายกรวิชญ์ จึงธนวัฒน์สกุล
ม.3
49.12
2
        นางสาวสุพัตรา ศรีบุญ
ม.3
45.28
3
        นายพงค์ดนัย เจริญใหญ่
ม.3
44.48
4
        นางสาวรุ่งรวี เกตุอรุณ
ม.3
44.28
5
        นายอิทธิกร ชูชื่น
ม.3
44.24
6
        นายสหทัย ทองศรี
ม.3
42.88
7
        นางสาวนิศา หวังแหวกกลาง
ม.3
41.96
8
        นายพีรพัฒน์ นนทมาตร์
ม.3
41.84
9
        นายภควัตต์ ทุมพงษ์
ม.3
41.64
10

 

 
 
 
 
ภาษาไทย - 9
คะแนน
คณิตศาสตร์ - 9
คะแนน
วิทยาศาสตร์ - 7
คะแนน
สังคมศึกษา -6
คะแนน
ภาษาอังกฤษ -3
คะแนน
คนที่
อารี บุญด้วง-1
60.00
กรวิชญ์ จึงธนวัฒน์สกุล-1
61.60
ปัญญา อัคชาติ-1
66.00
สุริชัย ทองจันทร์-1
64.00
อิทธิกร ชูชื่น-1
44.00
1
สุชาวดี โง้ววนิช-1
60.00
ภควัตต์ ทุมพงษ์-2
55.20
กรวิชญ์ จึงธนวัฒน์สกุล-2
58.00
ปัญญา อัคชาติ-2
62.00
สุพัตรา ศรีบุญ-2
36.00
2
สุริชัย ทองจันทร์-3
58.00
ปัญญา อัคชาติ-3
46.40
สหทัย ทองศรี-3
52.00
สุพัตรา ศรีบุญ-2
62.00
พีรพัฒน์ นนทมาตร์-2
36.00
3
ปัญญา อัคชาติ-4
57.00
สหทัย ทองศรี-3
46.40
พงค์ดนัย เจริญใหญ่-4
50.00
รุ่งรวี เกตุอรุณ-4
60.00
จิราพร บุทอง-2
36.00
4
วารี สูงยิ่ง-4
57.00
สุภัสสร สมบัติวงษ์-5
45.60
กิตติพัทธ์ บุญเยี่ยม-5
48.00
พงค์ดนัย เจริญใหญ่-5
56.00
มนต์ชัย เวียงคำ-2
36.00
5
บัณฑิต สายสินจน์-6
56.00
อิสระ นามวงษา-5
45.60
รุ่งรวี เกตุอรุณ-6
46.00
บัณฑิต สายสินจน์-5
56.00
ภูริช สาแก้ว-2
36.00
6
นิศา หวังแหวกกลาง-7
55.00
พีรพัฒน์ นนทมาตร์-7
43.20
อิทธิกร ชูชื่น-7
44.00
สุชาวดี โง้ววนิช-5
56.00
นรินทร์ ใหมทอง-3
34.00
7
สุพัตรา ศรีบุญ-8
54.00
สุพัตรา ศรีบุญ-8
42.40
อารี บุญด้วง-7
44.00
นิศา หวังแหวกกลาง-5
56.00
สุนิตา สุกรินทร์-3
34.00
8
รุ่งรวี เกตุอรุณ-9
53.00
อิทธิกร ชูชื่น-9
39.20
มนต์ชัย เวียงคำ-7
44.00
สืบสาย กำไรรักษา-6
54.00
ศศิธร ชอบเสร็จ-3
34.00
9
สืบสาย กำไรรักษา-9
53.00
วารี สูงยิ่ง-7
44.00
ชนะชน บุญชะยา-6
54.00
10
สุนิตา สุกรินทร-9์
53.00
11

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560