ชั้น
             ความสามารถ
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 3
   1. ด้านภาษา
   
   2. ด้านคำนวณ
   
   3. ด้านเหตุผล
   

 

 
 
    ความสามารถ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ 2560-2561
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับ สพป.สร.3
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับประเทศ
       
   1. ด้านภาษา
     
   2. ด้านคำนวณ
     
   3. ด้านเหตุผล
     
เฉลี่ย
     
 
 
         1.
         2.
                                                          
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560