ชั้น
             ความสามารถ
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 3
   1. ด้านภาษา
60.98
   2. ด้านคำนวณ

48.50

54.30
   3. ด้านเหตุผล
53.44

 

 
 
    ความสามารถ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ 2559-2560
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับ สพป.สร.3
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับประเทศ
       
   1. ด้านภาษา
ลดลง - 1.28
สูงกว่า + 8.49
สูงกว่า + 8.31
   2. ด้านคำนวณ
เพิ่มขึ้น + 0.65
สูงกว่า + 9.15
สูงกว่า + 10.75
   3. ด้านเหตุผล
ลดลง - 11.19
สูงกว่า + 7.69
สูงกว่า + 8.13
เฉลี่ย
ลดลง - 3.95
สูงกว่า + 8.44
สูงกว่า + 8.08
 
 
         1. ปี 2560 เทียบ ปี 2559 มีค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้น 1 ความสามารถ ลดลง 2 ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ลดลง ร้อยละ -3.95 // ( 54.30-58.25 )   
         2. ปี 2560 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับ สพป.สร.3 ทั้ง 3 ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่า ร้อยละ + 8.44     และ
                                                             - สูงกว่า ระดับประเทศ ทั้ง 3 ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม สูงกว่า ร้อยละ + 8.08
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560