ชั้น
      ความสามารถ
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 3
   1. ความสามารถด้านภาษา
62.26
   2. ความสามารถด้านคำนวณ
47.85
58.25
   3. ความสามารถด้านเหตุผล
64.63

 

 
 
    ความสามารถ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ 2558-2559
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับ สพป.สร.3
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับประเทศ
       
   1. ความสามารถด้านภาษา
เพิ่มขึ้น + 5.38
สูงกว่า + 11.80
สูงกว่า + 11.26
   2. ความสามารถด้านคำนวณ
เพิ่มขึ้น + 4.49
สูงกว่า + 9.72
สูงกว่า + 10.86
   3. ความสามารถด้านเหตุผล
เพิ่มขึ้น + 9.01
สูงกว่า + 10.44
สูงกว่า + 11.25
เฉลี่ย
เพิ่มขึ้น + 6.30
สูงกว่า + 10.66
สูงกว่า + 11.12
 
 
                                      1. ปี 2559 เทียบ ปี 2558 มีค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้นทุกความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ร้อยละ + 6.30    // ( 58.25 - 51.95 )   
                                      2. ปี 2559 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับ สพป.สร.3 ทั้ง 3 ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ร้อยละ + 10.66     และ
                                                                                          - สูงกว่า ระดับประเทศ ทั้ง 3 ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ร้อยละ + 11.12
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560