ชั้น
             ความสามารถ
ร้อยละ
เฉลี่ยร้อยละ
ประถมศึกษาปีที่ 3
   1. ความสามารถด้านภาษา
56.88
   2. ความสามารถด้านคำนวณ
43.36
51.95
   3. ความสามารถด้านเหตุผล
55.62

 

 
 
    ความสามารถ
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนเทียบ 2557-2558
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับ สพป.สร.3
ค่าเฉลี่ยเทียบระดับประเทศ
       
   1. ความสามารถด้านภาษา
ลดลง  - 10.63
สูงกว่า + 9.90
สูงกว่า + 10.29
   2. ความสามารถด้านคำนวณ
ลดลง  - 15.58
สูงกว่า + 2.86
สูงกว่า + 2.69
   3. ความสามารถด้านเหตุผล
ลดลง  - 8.47
สูงกว่า + 6.52
สูงกว่า + 7.10
เฉลี่ย
ลดลง  - 11.56
สูงกว่า + 6.42
สูงกว่า + 6.69
 
 
          1. ปี 2558 เทียบ ปี 2557 มีค่าเฉลี่ย ระดับโรงเรียน ลดลงทุกความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ย ลดลง ร้อยละ - 11.56    // ( 51.95 - 63.51 )   // ข้อสอบยากขึ้น - แต่ละปีไม่เหมือนกัน
          2. ปี 2558 ค่าเฉลี่ย ระดับ โรงเรียน     - สูงกว่า ระดับ สพป.สร.3 ทั้ง 3 ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ร้อยละ + 6.24     และ
                                                              - สูงกว่า ระดับประเทศ ทั้ง 3 ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ย สูงกว่า ร้อยละ + 6.69
 สรุปได้ว่า - โรงเรียนสังขะวิทยาคม จัดการเรียนการสอน ระดับ ป.3 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทุกระดับ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560