ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
-
-
-
-
       อนุบาล 2
4
67
53
120
       อนุบาล 3
3
52
44
96
       
7
119
97
216
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
69
69
138
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
84
87
171
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5
77
82
159
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4
70
73
143
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
71
64
135
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5
66
72
138
28
437
447
884
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
36
40
76
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
46
23
69
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
25
25
50
6
107
88
195
   
            รวมทั้งสิ้น
41
663
632
1,295
   
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
       
       อนุบาล 2
       
       อนุบาล 3
       
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       
       
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       
       
         
            รวมทั้งสิ้น
       
 
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
       
       อนุบาล 2
       
       อนุบาล 3
       
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
       
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       
       
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
       
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       
       
         
            รวมทั้งสิ้น
       
         
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560