ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
0
0
0
0
       อนุบาล 2
3
47
43
90
       อนุบาล 3
3
48
53
101
       
6
95
96
191
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
75
82
157
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
74
78
152
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
67
71
138
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4
74
64
138
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5
71
74
145
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
61
83
144
27
422
452
874
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
60
24
84
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
32
31
63
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
23
23
46
6
115
78
193
   
            รวมทั้งสิ้น
39
632
626
1,258
   
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
0
0
0
0
       อนุบาล 2
3
50
45
95
       อนุบาล 3
3
48
52
100
6
98
97
195
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
77
82
159
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
75
80
155
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
67
71
138
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4
73
64
137
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5
68
76
144
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
60
83
143
27
420
456
876
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
50
23
73
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
29
28
57
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
22
19
41
6
101
70
171
 
            รวมทั้งสิ้น
39
619
623
1,242
 
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
0
-
-
-
       อนุบาล 2
3
50
45
95
       อนุบาล 3
3
48
52
100
6
98
97
195
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
77
82
159
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
74
80
154
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
67
72
139
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4
73
64
137
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5
67
76
143
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
60
83
143
27
418
457
875
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
50
24
74
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
29
28
57
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
22
19
41
6
101
71
172
 
            รวมทั้งสิ้น
39
617
627
1.242
         
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560