ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
0
0
0
0
       อนุบาล 2
3
51
53
104
       อนุบาล 3
3
55
63
118
       
6
106
116
222
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
76
77
153
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
64
69
133
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
70
61
131
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5
69
73
142
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
62
81
143
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
79
58
137
27
420
419
839
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
36
30
66
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
31
29
60
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
44
25
69
6
111
84
195
   
            รวมทั้งสิ้น
39
637
619
1,256
   
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
0
0
0
0
       อนุบาล 2
3
51
52
103
       อนุบาล 3
3
55
63
118
6
106
115
221
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
73
77
150
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
65
69
134
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
71
61
132
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5
69
74
143
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
63
80
143
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
79
58
137
27
420
419
839
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
36
30
66
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
31
27
58
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
44
24
68
6
111
81
192
 
            รวมทั้งสิ้น
39
637
615
1,252
 
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1 (3 ขวบ)
0
0
0
0
       อนุบาล 2
3
51
52
103
       อนุบาล 3
3
55
63
118
6
106
115
221
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
73
77
150
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
65
68
133
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
71
60
131
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5
69
74
143
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
63
80
143
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
79
58
137
27
420
417
837
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
36
30
66
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
27
27
54
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
42
23
65
6
105
80
185
 
            รวมทั้งสิ้น
39
631
612
1,243
         
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560