ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1
3
54
64
118
       อนุบาล 2
3
54
64
118
6
108
128
236
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
63
65
128
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
69
60
129
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
66
70
136
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4
59
74
133
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
79
53
132
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
64
62
126
26
400
384
784
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
37
31
68
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
51
23
74
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
42
37
79
6
130
91
221
         
            รวมทั้งสิ้น
38
638
603
1241
         
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1
3
54
54
118
       อนุบาล 2
3
54
62
116
6
108
126
234
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
63
66
129
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
69
59
128
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
67
71
138
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4
58
75
133
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
77
54
131
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
63
59
122
26
397
384
781
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
33
32
65
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
50
24
74
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
42
37
79
6
125
93
218
   
            รวมทั้งสิ้น
38
603
603
1233
         
 
         
           ระดับชั้น
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
         
       อนุบาล 1
3
53
64
117
       อนุบาล 2
3
54
62
116
6
107
126
233
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5
63
66
129
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
5
69
58
127
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4
66
71
137
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4
57
75
132
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4
77
54
131
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
61
58
119
26
393
382
775
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2
30
30
60
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
46
25
71
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2
42
37
79
6
118
92
210
   
            รวมทั้งสิ้น
38
618
600
1218
         
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560