โปรแกรมScanTool3.1
แจ้งครูประจำชั้นDownload:
// ScanTool3.1 //ไปติดตั้ง
ส่งครูไพรัตน์ -ข้อมูล XML+
เอกสาร - 31 ส.ค.2560
update 15/08/2560

แบบประเมินสมรรถนะ
แจ้งครูประจำชั้น-ประเมิน
5 สมรรถนะส่งครูสุพิน /
อนุมัติ 10 ต.ค.2560

(ประเมินฯ ปีละ 2 ครั้ง)
update 15/08/2560

         
                        
         
 
       
                 
   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน-67 เครือข่ายพุทธรักษา
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม ประธานเครือข่ายพุทธรักษา ได้ประชุมชี้แจงแนวทาง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 และต้อนรับคณะ
กรรมการ - นักเรียน ในเครือข่ายพุทธรักษา ที่มาร่วมแข่งขันเพื่อคัด
ตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป
ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
/ ..update 27/08/2560
   
การเข้าร่วมประกวดแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560  คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และครู
กลุ่มสาระศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยา
ศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ
สพม.เขต 33 สพป.สุรินทร์ เขต 1, 2, 3 และโรงเรียนสิรินธร
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลชมเชย
การสอบทักษะทางวิชาการ //ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
สาระศิลปะ รอผล....
ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
/ ..update 24/08/2560
   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธาน  เปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การ
ประกวดแข่งขันทางวิชาการ - ชุดแฟนตาซีรีไซเคิล   การแสดงละคร
การแสดงดนตรี-ร้องเพลง บรรยากาศมีทั้งความรู้และสนุกสนาน
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
/ ..update 20/08/2560
   
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะครูนักเรียนสายชั้นป.6ได้จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการ
ศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรม ประกอบด้วย   การฟังบรรยาย
การศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์  การศึกษาประวัติความเป็นมาสิ่งมี
ชีวิตดึกดำบรรพ์และเข้าชมท้องฟ้าจำลอง(นอนชม) ฉายดาวระบบ
ดิจิตอลและระบบกลไกมอเตอร์ฉายผ่านเลนส์
     บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความตื่นเต้น

/ ..update 05/08/2560
   
อบรมธรรมะเพื่อชีวิต สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน  ระดับสาย ชั้น ป. 6
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิต
สำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลักธรรม  มา
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข  
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 05/08/2560
   
   
 
               
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
     โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ E-training (UTQ+) - 2557-2558
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 นายสุนทร อินทรนุช
       ผู้อำนวยการ
นายสมพร ผุยพันธ์
  รองผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
        รองผู้อำนวยการ
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
                               กลุ่มบริหารวิชาการ-งานบุคคล     กลุ่มบริหารทั่วไป                กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
             
 
 
            
 

 
        
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560