รายชื่อนักเรียน
งานทะเบียนวัดผลแจ้งรายชื่อ
นักเรียน เพื่อนำไปติด ปพ.
-1.ภาษาไทย .คลิ๊ก Load
-2.ภาษาอังกฤษ.คลิ๊ก Load 
update 25/06/2561
         
 
         
 
         
 
         
 
         
     
         
 
     
           
   
วันไหว้ครู
    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน
นักเรียน ที่ชนะเลิศจัดพานสวยงาม   ชนะเลิศประกวดมารยาท
งาม เจิมหนังสือ รับไหว้พาน ให้โอวาทนักเรียน ในวันไหว้ครู  
//ก่อนถึงวันไหว้ครู  1วัน   ได้ให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้
สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน  โดยร่วมกันจัดพาน
ไหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียนประเมินฯ ให้คะแนน

/ ..update 10/06/2561
   
การเลือกตั้งสภานักเรียน
   วันที่ 4 มิถุนายน 2561  ร้อยตำรวจเอกนิยม เพ็ชรโกมล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ประจำ
จังหวัดสุรินทร์และคณะ  ได้นำเครื่องเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
มาใช้ในการเลือกตั้งสภานักเรียน  พร้อมแนะนำความรู้การ
เลือกตั้ง โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยและ
ให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

/ ..update 06/06/2561
   
วันวิสาขบูชา
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม ณ
วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่ง
เป็นวันเพ็ญเดือน 6 คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

/ ..update 31/05/2561
   
การอบรมสะเต็มศึกษา ป.ปลาย
  วันที่ 19-21พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสังขะวิทยาคมได้ส่ง
คณะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   เข้าร่วม
อบรมสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนสังขะวิทยาคม รหัส
สพฐ.045 ร่วมกับคณะครูสังกัด สพป.สุรินทร์ 3 และครูสังกัด
สพป. ใกล้เคียง โดยมี  นายสุนทร อินทรนุช   ผอ. ศูนย์อบรม
คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ  
การดำเนินงานอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/ ..update 25/05/2561
   
กาประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  คณะผู้บริหาร และคณะตัวแทน
ผู้ปกครองโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ชี้แจงนโยบายการศึกษา
และการบริหารงานของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ  จากนั้น
ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นพื่อชี้แจงการบริหารจัดการชั้นเรียน  
ข้อตกลง และให้สอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  
  ณ หอประชุม - ห้องเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 20/05/2561
   
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน    เปิดประชุมรอบ
เสาธงค่ายลูกเสือสามัญ่ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมตามหลักสูตร    ข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตมีระเบียบวินัย มีเจตคติที่ดีงาม
และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 12/02/2561
   
 
               
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 นายสุนทร อินทรนุช
       ผู้อำนวยการ
นายสมพร ผุยพันธ์
  รองผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
        รองผู้อำนวยการ
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
                               กลุ่มบริหารวิชาการ-งานบุคคล     กลุ่มบริหารทั่วไป                กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
                
   
     
 
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบ
               ของจำนวนนับสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้วิจัย  นายสุริยา คำทอง ครูชำนาญการ
ปีที่ทำการวิจัย   2560   
                                   ........อ่านต่อ >>>   
 
     
 
 
 
            
 
     

 
    
        
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560