น้ำหนัก-ส่วนสูง 2-2560
แจ้งครูประจำชั้น-กรอกข้อมูล
น้ำหนัก-ส่วนสูงนักเรียน ส่ง
6 พ.ย..2560 เท่านั้น และ
ครู DMC กรอกใน DMC
เสร็จภายใน 8 พ.ย.2560

update 01/11/2560
         
 
ครูส่งแบบ ทว.1 - 2560
ตรวจสอบรายชื่อครูส่ง ทว.1
ทาง E-mail ปีการศึกษา
1/2560 (ให้ส่งภายในวันที่
6 ตุลาคม 2560 เท่านั้น)
update 04/10/2560
         
                        
       
                 
   
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2561 

/ ..update 14/01/2561
   
กีฬาเครือข่ายพุทธรักษา
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์   
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังขะ เป็นประธานเปิดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน " พุทธรักษาเกมส์ " ประจำปีการศึกษา
2560 ประธานจัดงาน-ผู้กล่าวรายงาน นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ
สร้างความสามัคคี ในเครือข่าย
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสังขะ  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 31/12/2560
   
Merry Christmas And Happy New Year
วันที่ 25 ธันวาคม  2560 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ วันประสูติของพระเยซู  ศาสดาแห่ง
ศาสนาคริสต์    เป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก
กิจกรรมประกอบด้วยการเล่าประวัติความเป็นมาของคริสต์มาส
การแสดงของนักเรียน การประกวดแข่งขัน ฯลฯ
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม  จังหวัดสุรินทร์

/ ..update 27/12/2560
   
นักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค
คณะผู้บริหาร ครูนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคมขอเป็นกำลังใจ
ให้ตัวแทนนักเรียนสังขะวิทยาคม  /แทนสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้ง 16 คน  ครูผู้ฝึกสอน 14
คน   รวม  11 รายการ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20- 22
ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

/ ..update 19/12/2560
   
ก้าวคนละก้าว ส่งใจให้พี่ตูน
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการประชาชน
ครู นักเรียน ได้ร่วมก้าวคนละก้าว วิ่งช่วย ตูน บอดี้สแลม เพื่อ
รวบรวมเงินบริจาคเข้าโครงการก้าวคนละก้าว โดยเริ่มวิ่งจาก
จุดเริ่มต้นโรงเรียนสังขะวิทยาคมเข้าชุมชนอำเภอสังขะ 1 รอบ
ยอดเงินบริจาค จำนวน  72,072 บาท กว่า ได้นำส่ง สพป.สร. 
3 รวบรวม และมอบให้โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

/ ..update 16/12/2560
   
กีฬาสีเหลืองดำเกมส์
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560  นายเฉลิมชัย นามม่วง  ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ
เกมส์ โดยมีวัตถุุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้
ออกกำลังกายรู้จักการ ตัดสินใจ ความรักสามัคคี มีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญาเพื่อสนอง
ต่อการเรียนในด้านอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/12/2560
   
   
 
               
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
     โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ E-training (UTQ+) - 2557-2558
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 นายสุนทร อินทรนุช
       ผู้อำนวยการ
นายสมพร ผุยพันธ์
  รองผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
        รองผู้อำนวยการ
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
                               กลุ่มบริหารวิชาการ-งานบุคคล     กลุ่มบริหารทั่วไป                กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
             
 
 
            
 

 
        
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560