ประมวลภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ร่วมกับข้าราชการในหน่วยงาน ประชาชน อำเภอสังขะ 
ได้ร่วมกิจกรรม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย การทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ พิธี
ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 22/08/2562

...........................................................................................................................................................................

ประมวลภาพกิจกรรม

วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครููและนักเรียน สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  ได้ทำบุญ ถวายจตุปัจจัย ฟังเทศน์
เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดประเพณีที่ดีงาม
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
   ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 22/08/2562

...........................................................................................................................................................................

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1กรกฎาคม 2562 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
กองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานรับการทบทวน
คำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
    ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 08/07/2562

...........................................................................................................................................................................

วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ จัดขึ้น
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมให้นักเรียนแสดง
ออกเกี่ยวกับวรรณกรรมของสุนทรภู่ เช่น การแต่งกายเลียน
แบบตัวละคร การแสดงของนักเรียน ฯลฯ
    ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 08/07/2562

...........................................................................................................................................................................

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสารรัฐมนตรี ศธ.
นำกล่าวคำปฏิญาณ และ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน รอบๆชุมชน
ภายในเทศบาลตำบลสังขะ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
    ณ หน้าเสาธงโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 08/07/2562

...........................................................................................................................................................................

วันไหว้ครู
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน
นักเรียนชนะเลิศจัดพานสวยงาม ชนะเลิศประกวดมารยาทงาม 
เจิมหนังสือ รับไหว้พาน ให้โอวาทนักเรียน ในวันไหว้ครู  
    ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 08/07/2562

...........................................................................................................................................................................

โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน
      วันที่ 31 พฤษภาคม 2562   นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคมพร้อมคณะครูนักเรียน
สายชั้น ป.4-6 ได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการใน
อำเภอสังขะ เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีพระ
บรมราชาภิเษก
    ณ สระขุนมูลศาสตรสาธร อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 08/07/2562

...........................................................................................................................................................................

การอบรมครู STEM ป.ปลาย
     วันที่ 25-27 เมษายน 2562  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ส่งคณะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ร่วมกับคณะครูสังกัด สพป. สุรินทร์ 3 โดยมี  นายสุนทร
อินทรนุช  ผู้อำนวยการศูนย์อบรม ครูพี่เลี้ยง บุคลากรทาง
การศึกษาให้การต้อนรับ
    ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 08/07/2562

...........................................................................................................................................................................

วันเด็กแห่งชาติ
      วันที่ 11 มกราคม 2562  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสานส์
นายกรัฐมนตรี และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ของสังคม
    มีกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียน  การมอบรางวัล
ให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรม ต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงาน ราชการ ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณ
และขนมเพื่อแจกให้เด็กมากมาย
    ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 18/01/2562

...........................................................................................................................................................................
   
                 
 
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
   
 
 
 
 
 
 
  
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
                              
                                   
   
 
 
 
 
            
 
 
    
        
 
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560