รายชื่อนักเรียน
งานทะเบียนวัดผลแจ้งชื่อ
นักเรียน เพื่อนำไปติดปพ.
-1.ภาษาไทย.คลิ๊ก Load
-2.ภาษาอังกฤษ.คลิ๊ก Load 
update 25/06/2561
         
         
     
         
 
     
           
   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ร.10
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกับข้าราชการทุกหน่วยงาน อ.สังขะได้ร่วม
ลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
     ณ หอประชุมอำเภอสังขะ  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ได้ร่วมฟังธรรม ทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ   เพื่อสืบสานประเพณี  ค่านิยม
ที่ดีของสังคม และเฉลิมพระเกียรติ ร.10 

       ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
การถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ
     วันที่ 26 กรกฎาคม  2561   นายอดิศักดิ์  เกสรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ได้นำ  ครู นักเรียน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
และสวนสนามลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติ ร.10
ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
กองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม
ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วย
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครือข่ายสังขะ1 (พุทธรักษา)   เพื่อแสดง
ความเคารพ  และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชาติ
       ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันสุนทรภู่
   วันที่ 26 มิถุนายน 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัด
ขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้
นักเรียนได้ทราบชีวประวัติ วรรณกรรมของสุนทรภู่  กิจกรรม
ให้นักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับวรรณกรรมของสุนทรภู่
      ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสาส์นเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน
ร่วมแสดงเจตนารมณ์เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้หมดจาก
ประเทศไทย 
      ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนและชุมชน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
 
                 
 
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 นายสุนทร อินทรนุช
       ผู้อำนวยการ
นายสมพร ผุยพันธ์
  รองผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
        รองผู้อำนวยการ
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
                               กลุ่มบริหารวิชาการ-งานบุคคล     กลุ่มบริหารทั่วไป                กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
                
   
     
 
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบ
               ของจำนวนนับสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้วิจัย  นายสุริยา คำทอง ครูชำนาญการ
ปีที่ทำการวิจัย   2560   
                                   ........อ่านต่อ >>>   
 
     
 
 
 
            
 
     

 
    
        
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560