ผลสอบ ONET
1-แจ้งผลสอบ ONET ป.6
2-แจ้งผลสอบ ONET ม.3
ปีการศึกษา 2560
update 25/03/2561
SAR -2560
แจ้งครู Download File
1-คำสั่ง SAR   2-คู่มือ SAR
3-SAR แบบรายบุุคคล (ส่ง)
ให้ส่ง SAR ณ ห้องธุรการ
30 มีนาคม 2561 ทุกคน
update 22/03/2561
         
 
         
 
         
         
                        
       
                 
   
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน  เปิดประชุมรอบ
เสาธงค่ายลูกเสือสามัญ่ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรและข้อบังคับ  คณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตมีระเบียบวินัยมีเจตคติที่ดีงาม
และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 12/02/2561
   

ประมวลภาพกิจกรรม
การสอบ ONET ป.6
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ไปสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนบ้านสังขะ ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยสทศ.เป็นหน่วยงาน
ระดับชาติทำหน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การควบคุมดูแลโดย
ครูประจำชั้น สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน
   ผลการสอบประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2561   
       
/ ..update 04/02/2561
   
วันเกิดโรงเรียน ครบ 101 ปี
วันที่ 30 มกราคม 2561คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับผู้บรีหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้ง
โรงเรียน ครบรอบ 101 ปี และระดมกองทุนผ้าป่าสามัคคี  จาก
ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน  ครู  ชุมชน ร่วมบริจาค สมทบทุน
รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น  ............. บาท
ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

/ ..update 02/02/2561
   
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานอ่านสานส์นายกรัฐมนตรี
และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้เด็ก ยาวชนรู้จัก หน้าที่
ของตน กิจกรรมประกอบด้วย  - การแสดงของเด็กนักเรียน
การมอบรางวัลให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการผู้ปกครอง สนับสนุน มากมาย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ณ หอประชุม/สนาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 14/01/2561
   
   
   
 
               
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 นายสุนทร อินทรนุช
       ผู้อำนวยการ
นายสมพร ผุยพันธ์
  รองผู้อำนวยการ
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
        รองผู้อำนวยการ
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์
          รองผู้อำนวยการ
                               กลุ่มบริหารวิชาการ-งานบุคคล     กลุ่มบริหารทั่วไป                กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
             
 
 
            
 

 
        
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560