วันเด็กแห่งชาติ
      วันที่ 11 มกราคม 2562  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสานส์
นายกรัฐมนตรี และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ของสังคม
    มีกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียน  การมอบรางวัล
ให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรม ต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงาน ราชการ ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณ
และขนมเพื่อแจกให้เด็กมากมาย
    ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 18/01/2562

...........................................................................................................................................................................

วันคริสต์มาส
      วันที่ 25 ธันวาคม  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญวันประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์   
กิจกรรมประกอบด้วย  การเล่าประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาส
การแสดงของนักเรียน ฯลฯ
     ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม  จังหวัดสุรินทร์

/ ..update 18/01/2562

...........................................................................................................................................................................
   

กีฬาเครือข่ายพุทธรักษา (สังขะ1)
      วันที่ 18- 28 ธันวาคม  2561  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ส่งตัวแทนนักกีฬา และกองเชียร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เครือข่ายพุทธรักษา(สังขะ1) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโดง
และสนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 18/01/2562

...........................................................................................................................................................................
   

กีฬาสีสัมพันธ์ 'เหลือง-ดำ เกมส์'
      วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำเกมส์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ออกกำลังกายรู้จักการตัดสินใจ รักสามัคคี มีการพัฒนาทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
    ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/12/2561

...........................................................................................................................................................................
   
                 
 
       
                       
     เอกสาร กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 พ.ศ.2551
       ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจน ฯ
Download   : | word12559
       ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word12558
       ใบขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ
Download   : | word22558
       หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย    
Download   : | word32558 
       รวมเอกสาร (ใบสมัคร-ใบขอกู้ - ยินยอม)    
Download   : | word123 
 
 
       
                    
   
 
 
 
 
 
 
  
 
นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
                              
                                   
   
     
 
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบ
               ของจำนวนนับสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้วิจัย  นายสุริยา คำทอง ครูชำนาญการ
ปีที่ทำการวิจัย   2560   
                                   ........อ่านต่อ >>>   
 
     
 
 
 
            
 
 
    
        
 
 
      Hotmail            Gmail          
 
 
         
      เนชั่น
      มติชน
      ข่าวสด
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560