ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับสำหรับ
                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม  
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ชื่อผู้วิจัย          นายสุริยา  คำทอง ครูชำนาญการ  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ปีที่ทำการวิจัย   ปีการศึกษา 2560
 
 
 

บทคัดย่อ

 
           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 โรงเรียนสังขะวิทยาคม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3      3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      ได้แก่    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560    จำนวน 35 คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะ คณิตศาสตร์
เรื่อง   ตัวประกอบของจำนวนนับ จำนวน 5 ชุด     แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการ
แก้โจทย์ปัญหา จำนวน 30 ข้อ    และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง   ตัวประกอบ
ของจำนวนนับ จำนวน 15 ข้อ  วิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ และค่าสถิติที (t-test) 

 
ผลการวิจัย พบว่า
                  1. ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.32/83.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75
                  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  ตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(X=4.64, S.D.=0.59)
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560