1. การรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2   
 
รายการส่ง
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
1. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-27-02-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3
2. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-28-02-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3
3. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-01-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3
4. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-02-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3
5. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-04-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3
6. บัญชีเกี่ยวกับการเงิน
*
*
7. แฟ้ม 3 แฟ้ม ข้างในบรรจุเอกสารรับนักเรียนตามประกาศ
*
*
8. ประกาศ-บัญชีรายชื่อนักเรียน (รายห้อง)
*
*
9. เอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ อื่นๆ
*
*
 
 
 
          2. การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
รายการส่ง
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
1. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-07-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1
2. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-08-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1
3. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-09-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1
4. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-10-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1
5. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-11-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1
6. บัญชีเกี่ยวกับการเงิน
*
*
7. แฟ้ม 5 แฟ้ม ข้างในบรรจุเอกสารรับนักเรียนตามประกาศ
*
*
8. ประกาศ-บัญชีรายชื่อนักเรียน (รายห้อง)
*
*
9. เอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ อื่นๆ
*
*

 

 
 
           3. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
รายการส่ง
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
1. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-25-03-2561
*
*
2. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-26-03-2561
*
*
3. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-27-03-2561
*
*
4. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-28-03-2561
*
*
5.
6. บัญชีเกี่ยวกับการเงิน
*
*
7. แฟ้ม 2 แฟ้ม ข้างในบรรจุเอกสารรับนักเรียนตามประกาศ
*
*
8. ประกาศ-บัญชีรายชื่อนักเรียน (รายห้อง)
*
*
9. เอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ อื่นๆ
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560