1. การรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2   
 
รายการส่ง
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
1. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-27-02-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
2. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-28-02-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
3. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-01-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
4. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-02-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
5. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-04-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
6. บัญชีเกี่ยวกับการเงิน
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
7. แฟ้ม 3 แฟ้ม ข้างในบรรจุเอกสารรับนักเรียนตามประกาศ
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
8. ประกาศ-บัญชีรายชื่อนักเรียน (รายห้อง)
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
9. เอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ อื่นๆ
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ อบ.2,3/จิรัชญา
สรุป : ส่งครบทุกรายการ
 
 
 
          2. การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
รายการส่ง
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
1. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-07-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
2. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-08-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
3. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-09-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
4. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-10-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
5. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-11-03-2561
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
6. บัญชีเกี่ยวกับการเงิน
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
7. แฟ้ม 5 แฟ้ม ข้างในบรรจุเอกสารรับนักเรียนตามประกาศ
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
8. ประกาศ-บัญชีรายชื่อนักเรียน (รายห้อง)
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
9. เอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ อื่นๆ
ส่งแล้ว
คณะกรรมการฯ ป.1/ครูจงจิต
สรุป : ส่งครบทุกรายการ

 

 
 
           3. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
รายการส่ง
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
1. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-25-03-2561
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม
2. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-26-03-2561
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม
3. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-27-03-2561
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม
4. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนรายวัน (สนร.3)-28-03-2561
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม
5.
6. บัญชีเกี่ยวกับการเงิน
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม (ห้องธุรการ)
7. แฟ้ม 2 แฟ้ม ข้างในบรรจุเอกสารรับนักเรียนตามประกาศ
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม (ห้องธุรการ)
8. ประกาศ-บัญชีรายชื่อนักเรียน (รายห้อง)
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม
9. เอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ อื่นๆ
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม (ห้องธุรการ)
สรุป : ส่งครบทุกรายการ
 
แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
 
กำหนดชั้นเรียนที่เปิดรับนักเรียน
ห้องเรียน
ก่อนประถมศึกษา

อนุบาล 1 (3ขวบ)
(เฉพาะ รร.ที่ได้รับอนุมัติ จาก สพท.เท่านั้น)

ห้องปกติ     ห้องพิเศษ

อนุบาล 2

ห้องปกติ     ห้องพิเศษ

อนุบาล 3

(เฉพาะ รร.ที่เปิดรับนักเรียน ตั้งแต่ อ.3 เป็นต้นไป)

ห้องปกติ     ห้องพิเศษ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องปกติ     ห้องพิเศษ

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องปกติ     ห้องพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องปกติ     ห้องพิเศษ

 
ผลการรับนักเรียน
 
ระดับชั้น อนุบาล 2
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
จำนวน
รวมผลการรับทั้งสิ้น
เกณฑ์ นร./ห้อง
ห้อง
นักเรียน (คน)
สมัคร (คน)
การคัดเลือก
รับไว้ (มอบตัว)
ห้อง
คน
ในเขต
นอกเขต
รวม
เข้าสอบ
(คน)
เข้าจับฉลาก
(คน)
รับไว้
(ห้อง)
รับไว้
(คน)
30
3
90
94
41
135
0
90
3
90
3
90
 
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
จำนวน
รวมผลการรับทั้งสิ้น
เกณฑ์ นร./ห้อง
ห้อง
นักเรียน (คน)
สมัคร (คน)
การคัดเลือก
รับไว้ (มอบตัว)
ห้อง
คน
ในเขต
นอกเขต
รวม
เข้าสอบ
(คน)
เข้าจับฉลาก
(คน)
รับไว้
(ห้อง)
รับไว้
(คน)
40
4
160
95
66
161
0
160
4
160
4
160
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
จำนวน
รวมผลการรับทั้งสิ้น
เกณฑ์ นร./ห้อง
ห้อง
นักเรียน (คน)
สมัคร (คน)
การคัดเลือก
รับไว้ (มอบตัว)
ห้อง
คน
ในเขต
นอกเขต
รวม
เข้าสอบ
(คน)
เข้าจับฉลาก
(คน)
รับไว้
(ห้อง)
รับไว้
(คน)
40
2
80
60
40
100
0
80
2
80
2
80
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560