ผังระบบออนไลน์
 
1.การนำข้อมูลเข้า ประกอบด้วย
 
   1) กรอกข้อมูลการสมัครเรียน
 
   2) Upload File เอกสาร
 
   3) กรอกยืนยันสิทธิ์ (รายงานตัว-มอบตัว)
 
 
2.การแสดงผล ประกอบด้วย
 
   1) รายงานผลการกรอกข้อมูลการสมัครเรียน
 
   2) รายงานผลใบสมัครเรียน ทาง email
 
   3) รายงานผลการ Upload File
 
   4) รายงานรูปภาพเอกสาร ทาง email
 
   5) ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลาก-ยืนยันสิทธิ์
 
   6) รายงานผลการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
 
   7) รายงานใบยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ทาง email
 
   8) ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เรียน ม.1
   
 
- ต้องการคำแนะนำ โทรศัพท์มาที่เบอร์ 044 571256
 
  ฝ่ายธุรการ โรงเรียนสังขะวิทยาคม หรือ   
 
   กลุ่ม line รับนักเรียน ม.1
   
 
 
 
   
 
วิธีกรอกข้อมูลในระบบ
 
หมายเลข 1 การรับสมัครนักเรียนออนไลน์
 
ข้อมูลประกอบด้วย
1.คำนำหน้าชื่อ
2.ชื่อ-สกุลนักเรียน
3.เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
4.วันเดือนปีเกิดนักเรียน
5.ที่อยู่นักเรียน
6.หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน
7.ชื่อ-สกุล บิดา
8.หมายเลขโทรศัพท์บิดา
9.ชื่อ-สกุล มารดา
10.หมายเลขโทรศัพท์มารดา
11.เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร
12.email ติดต่อ
   
 
- โดยกรอกข้อมูลทั้ง 12 รายการ ตามความเป็นจริง
 
- หมายเลขโทรศัพท์ ต้องสามารถติดต่อได้ ซ้ำกันทั้ง 3 คนได้
 
- email มีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามี email ระบบจะส่งข้อมูลต่างๆ   
 
  ให้ทราบโดยอัตโนมัติ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ
 
- รายการกรอกได้อธิบายข้อความต่างๆในระบบให้แล้ว
   
 
 
   
 
วิธีกรอกข้อมูลในระบบ
 
หมายเลข 2 การ Upload File เอกสารหลักฐาน
 
ข้อมูลประกอบด้วย
1.ชื่อ-สกุลนักเรียน
2.Upload File เอกสารหลักฐาน 3 รายการ
3.email ติดต่อ
   
 
- เข้าระบบโดยใช้บัญชี e-mail ของตนเองก็ได้ หรือ
 
  ใช้บัญชีนี้ก็ได้ skwsc2563@gmail.com
 
   รหัส skwsc12345678 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วกรุณา
 
   ออกจากระบบ email ด้วย
 
- กรอกข้อมูลทั้ง 2 รายการ ตามความเป็นจริง
 
- เอกสารที่ต้อง Upload ได้แก่ 1) สำเนาสูติบัตร 2) สำเนา
 
   ทะเบียนบ้านนักเรียน 3) สำเนา ปพ.1 (จบ ป.6) และให้
 
   ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นด้วย
 
- File 3 รายการที่ Upload จะ SCAN หรือ ใช้กล้องถ่ายรูป
 
  หรือ ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป ก็ได้
 
- email มีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามี email ระบบจะส่งข้อมูลต่างๆ   
 
  ให้ทราบโดยอัตโนมัติ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ
 
- รายการกรอกได้อธิบายข้อความต่างๆในระบบให้แล้ว
   
 
 
 
 

 

 
 
..
  
..
 
.
 
ประกาศ
ยกเลิก 1) การจับฉลาก   2) การยืนยันสิทธิ์
เนื่องจากมีนักเรียนมาสมัครเรียน น้อยกว่า จำนวนที่เปิดรับตามประกาศฯ (80 คน)
นักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ทุกคน (ถ้าคุณสมบัติครบตามเกณฑ์)
 
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
 
ที่
คำหน้า
ชื่อ-สกุล นักเรียน
ข้อปฏิบัติต่อไป
1
เด็กชาย
เด็กชายศาสตรา มาเร็ว
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
2
เด็กชาย
ปัญญพล สร้อยขุนทด
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
3
เด็กชาย
วรกันต์ เทียนทอง
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
4
เด็กหญิง
รัชฏา  สืบเพ็ง
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
5
เด็กชาย
ฉลองรัตน์  ทาทอง
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
6
เด็กหญิง
ปภาวี   คำดี
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
7
เด็กหญิง
พนิชญา​ ศาลางาม
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
8
เด็กหญิง
ศิริกัลยา ศรีเลิศ
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
9
เด็กหญิง
ชลดา มั่งคั่ง
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
10
เด็กชาย
สิทธิชัย​ ชาวตระกาล
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
11
เด็กหญิง
เปมิกา ทาทอง
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
12
เด็กชาย
อดิสรณ์ อุ้มเชื้อ
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
13
เด็กชาย
ราเชน จันสมุทร์
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
14
เด็กหญิง
รุ่งนภา ดีพาชู
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
15
เด็กชาย
เมธาพร ยกกลิ่น
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
16
เด็กชาย
สุรฉัตร จันทจร
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
17
เด็กชาย
นัฐวุฒิ ภูลาด
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
18
เด็กหญิง
ศศิกานต์ สิมลี
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
19
เด็กชาย
สมโชค สาเเก้ว
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
20
เด็กชาย
อมรเทพ สนองบุญ
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
21
เด็กชาย
ภูวดล ทิพวัน
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ 
22
เด็กชาย
ภานุเดช ภูมิลา
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
23
เด็กชาย
ศิลา  คะเรรัมย์
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
24
เด็กชาย
จักรกฤษ ภูศิริ
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ (ปพ.1)
25
เด็กหญิง
บุญฑริกา พูลเพียร
Upload เอกสารสมัครเรียน ยังไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ---- ให้ตรวจสอบที่เมนู
26
เด็กชาย
เอเดน โพธิ์แก้ว
Upload เอกสารสมัครเรียน ยังไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ---- ให้ตรวจสอบที่เมนู
27
เด็กชาย
ภัทรดล อินทนาถ
Upload เอกสารสมัครเรียน ยังไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ---- ให้ตรวจสอบที่เมนู
28
เด็กชาย
ธนพนธ์ ประติตัง
Upload เอกสารสมัครเรียน ยังไม่ครบ ไม่ถูกต้อง ---- ให้ตรวจสอบที่เมนู
29
เด็กชาย
รัชชานนท์  โตพันธุ์ตา
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
30
เด็กชาย
ธรรมรงค์ นรกิจ
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
31
เด็กหญิง
กิตติวรา มงคลการ
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
32
เด็กหญิง
สุภาวดี ทองนาค
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
33
เด็กหญิง
ญาตาวี  สามารถ
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
34
เด็กชาย
อนณ วิเศษศิริ
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
35
เด็กหญิง
ณัตญาภรณ์ จงใจงาม
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
36
เด็กชาย
อรอนงค์ สนองบุญ
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
37
เด็กชาย
นันทชัย อัมลา
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
38
เด็กหญิง
สุภาวดี สายโรจน์
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
39
เด็กหญิง
ดวง​ฤทัย​ สำรา​ญ​ใจ
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
40
เด็กชาย
อภิรักษ์ เป็นสุข
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
41
เด็กชาย
พีระพัฒน์ อุปมัย
ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน --- ให้ไป Upload เอกสารสมัครเรียน
42
เด็กชาย
ปิยะพงษ์ มากมี
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ (สูติบัตร)
43
เด็กชาย
ตะวัน แซ่ตัง
ส่งเอกสารสมัครเรียนครบ ถูกต้อง
 
 
1. ส่งเอกสารสมัครเรียน ครบ ถูกต้อง จำนวน   27   คน
สรุป
2. Upload เอกสารยังไม่ครบ ไม่ถูกต้อง จำนวน 4   คน
 
3. ยังไม่ Upload เอกสารสมัครเรียน จำนวน 12 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560