กราบเรียนผู้ปกครองที่เคารพรักอย่างสูงและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน


          ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ปรับปรุงและพัฒนา
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้าน
การศึกษาตามจุดเน้น โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ EBE   ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
          ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนด้วยประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ บวกกับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   ทำให้ขณะนี้ โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาในบริบทที่เป็น
ตัวของตัวเองตามภาระงาน สำเร็จแล้วหลายประการ  กระผมมีจุดเน้นที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้แก่

           1. เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
           2. ห้องเรียน IEP สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้
           3. เด็กยิ้มง่าย ไหว้สวย
           4. ครูทำงานอย่างมีความสุข

    โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาลูกหลานของเราให้มีสมรรถนะในการแข่งขันให้มี
คุณภาพสูงขึ้น ปลูกจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยให้บังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย
ปลายทางสำคัญของ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

          ขอบคุณ “วารสารโรงเรียนสังขะวิทยาคม” ที่เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่
ความสำเร็จของโรงเรียนและสร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางพัฒนาโรงเรียน
ให้แก่นักเรียน ครู ชุมชนและสาธารณชนได้ทราบ  

 

                                            

                                          (นายสุนทร อินทรนุช)
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม

   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560