-- ข้อมูลสารสนเทศ --
หมายเหตุ
     
 ปีการศึกษา 2559    
     1. จำนวนนักเรียน - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน - ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
-
     2. จำนวนนักเรียน - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน - ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
-
     
    3. รายชื่อนักเรียน - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน - ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
-
    4. รายชื่อนักเรียน - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน - ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
-
-ไม่มี /สพฐ.ไม่ประมวลผลให้
     
     
 ปีการศึกษา 2560    
    1. จำนวนนักเรียน - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน - ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
-
    2. รายชื่อนักเรียน - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน - ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
-
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560