1. การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 //หัวหน้าสายชั้น - ส่งภายใน 21 มีนาคม 2562   
 
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
จำนวนจัดชั้น (ห้อง)
ข้อมูลรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สาย อบ.2
ส่งแล้ว -19-03-2562
4 ห้อง
ครบชั้น
ครูจิรัชญา เกษรบัว -หรือครูประจำชั้น
สาย อบ.3
ส่งแล้ว -26-03-2562
3 ห้อง
ครบชั้น
ครูสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์ -หรือครูประจำชั้น
สาย ป.1
ส่งแล้ว -28-03-2562
5 ห้อง
ครบชั้น
ครพิมลพรรณ สันธิ -หรือครูประจำชั้น
สาย ป.2
ส่งแล้ว -21-03-2562
5 ห้อง
ครบชั้น
ครูพิมพ์วรา ศิริไสย -หรือครูประจำชั้น
สาย ป.3
ส่งแล้ว -14-03-2562
5 ห้อง
ครบชั้น
ครูนงลักษณ์ จินดาวงศ์ -หรือครูประจำชั้น
สาย ป.4
ส่งแล้ว -28-03-2562
4 ห้อง
ครบชั้น
ครูปนัดดา โสวภาค -หรือครูประจำชั้น
สาย ป.5
ส่งแล้ว -14-03-2562
4 ห้อง
ครบชั้น
ครูศุภวดี สุคันธรัต -หรือครูประจำชั้น
สาย ป.6
ส่งแล้ว -28-03-2562
5 ห้อง
ครบชั้น
ครูสุริยา คำทอง -หรือครูประจำชั้น
สาย ม.1
ส่งแล้ว -09-04-2562
2 ห้อง
ครบชั้น
ครูบุญคุ้ม ภูบินบก -หรือครูประจำชั้น
สาย ม.2
ส่งแล้ว -19-03-2562
2 ห้อง
ครบชั้น
ครูจันทร์ฉาย นฤสาร -หรือครูประจำชั้น
สาย ม.3
ส่งแล้ว -19-03-2562
2 ห้อง
ครบชั้น
ครูศุภกานต์ มีศรี - หรือครูประจำชั้น
 
     
สรุป : - ส่งครบ ร้อยละ 100
 
 
 
          2. ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2561 // งานวิชาการ/งานทะเบียนวัดผล - ส่งภายใน 31 มีนาคม 2562   
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ที่มีรายชื่อในบัญชี จำนวนซ้ำชั้น (คน)
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สาย ป.1
ส่งแล้ว -18-03-2562
-
ครูอลิสา เชิดดี -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.2
ส่งแล้ว -15-03-2562
-
ครูสิริลักษณ์ สุดใส -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.3
ส่งแล้ว -21-03-2562
-
ครูปิยฉัตร อินทร์นุช -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.4
ส่งแล้ว -03-04-2562
-
ครูสันต์ฤทัย หล้าล้ำ -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.5
ส่งแล้ว -28-03-2562
-
ครูชลีพันธ์ ลัดดาหอม -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.6
ส่งแล้ว -28-03-2562
-
ครูทิพวรรณ สุหงสา -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ม.1
ส่งแล้ว -03-04-2562
-
ครูอลิสา เชิดดี -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ม.2
ส่งแล้ว -03-04-2562
-
ครูรุ่งนภา สลิน -หรือครูสุพิน เสนาพรหม
สาย ม.3
ส่งแล้ว -03-04-2562
-
ครูสุพิน เสนาพรหม
   
 
สรุป : - ส่งครบ ร้อยละ 100

 

 
 
           3. ข้อมูลการศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ ฯ ปีการศึกษา 2561 // ครูสาย ป.6 และ ม.3 - ส่งภายใน 21 มีนาคม 2562  
 
             หมายเหตุ : 1. จบ ป.6 เด็กทุกคนต้องศึกษาต่อ (ป.6-อายุย่างเข้าปีที่ 15 หรือจบ ม.3 จึงออกจากสถานศึกษาได้) ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
                                  2. จบ ม.3 ศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อก็ได้
                                  3. ผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กเข้าเรียน มีความผิดตามกฎหมาย ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ 10,000 บาท แล้วแต่กรณี

 

 

            4. ข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ระยะที่ 3 (สิ้นปีการศึกษา 2561) // ครูประจำชั้น - ส่งภายใน 21 มีนาคม 2562   
 
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
|
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
อบ.2/1
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูจิรัชญา
|
ป.4/1
ส่งแล้ว -18-03-2562
ครูสมส่วน
อบ.2/2
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูจินตหรา
|
ป.4/2
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูปนัดดา
อบ.2/3
ส่งแล้ว -25-03-2562
ครูสุพัตรา
|
ป.4/3
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูสุพรรณี ครูศุภชาติ
อบ.3/1
ส่งแล้ว -26-03-2562
ครูสมทรัพย์
|
ป.4/4
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูสันต์ฤทัย
อบ.3/2
ส่งแล้ว -20-03-2562
ครูพูนสุข
|
ป.5/1
ส่งแล้ว -18-03-2562
ครูชลีพันธ์
อบ.3/3
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูศศิธร
|
ป.5/2
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูกชพร
ป.1/1
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูปฏิพัทธ์
|
ป.5/3
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูศุภวดี
ป.1/2
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูจงจิต
|
ป.5/4
ส่งแล้ว -15-03-2562
ครูบุษยา
ป.1/3
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูวรรณา
|
ป.5/5
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูอนุชา ครูไอรัตดา
ป.1/4
ส่งแล้ว -15-03-2562
ครูพิมลพรรณ
|
ป.6/1
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูขวัญตา ครูวิโชค
ป.1/5
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูศันสนีย์
|
ป.6/2
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูมณีรัตน์
ป.2/1
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูศิริลักษณ์
|
ป.6/3
ส่งแล้ว -19-03-2562
ครูสุริยา ครูผ่าน
ป.2/2
ส่งแล้ว -19-03-2562
ครูอำนวย ครูสาวิกา
|
ป.6/4
ส่งแล้ว -15-03-2562
ครูทิพวรรณ
ป.2/3
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูสันทวดี ครูสิริลักษณ์
|
ม.1/1
ส่งแล้ว -18-03-2562
ครูบุญคุ้ม
ป.2/4
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูนฤมล
|
ม.1/2
ส่งแล้ว -22-03-2562
ครูวิจารณ์ ครูกัลยา
ป.2/5
ส่งแล้ว -20-03-2562
ครูพิมพ์วรา
|
ม.2/1
ส่งแล้ว -22-03-2562
ครูจันทร์ฉาย
ป.3/1
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูอลิสา ครูเยาวลักษณ์
|
ม.2/2
ส่งแล้ว -25-03-2562
ครูธนทัต
ป.3/2
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูปิยฉัตร
|
ม.3/1
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูสุพิน ครูรุ่งนภา
ป.3/3
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูนงลักษณ์
|
ม.3/2
ส่งแล้ว -14-03-2562
ครูศุภกานต์ ครูธนา
ป.3/4
ส่งแล้ว -13-03-2562
ครูพจนา
|
             
สรุป : - ส่งครบ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560