1. การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 //หัวหน้าสายชั้น - ภายใน 28 มีนาคม 2561   
 
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
จำนวนจัดชั้น
ข้อมูลรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สาย อบ.2
ส่งแล้ว อบ.2/1 อบ.2/2 อบ.2/3
3 ห้อง
ครูสาย อบ.2
สาย อบ.3
ส่งแล้ว อบ.3/1 อบ.3/2 อบ.3/3
3 ห้อง
ครูสมทรัพย์ (ปิยพงศ์) ครูพูนสุข
สาย ป.1
ส่งแล้ว ป.1/2 ป.1/3 ป.1/5 ป.1/1 ป.1/4
5 ห้อง
ครูสาย ป.1
สาย ป.2
ส่งแล้ว ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
5 ห้อง
ครูศิริลักษณ์ ครูนฤมล
สาย ป.3
ส่งแล้ว ป.3/4 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3
4 ห้อง
ครูพจนา ครูอลิสา ครูนงลักษณ์
สาย ป.4
ส่งแล้ว ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
4 ห้อง
ครูปนัดดา
สาย ป.5
ส่งแล้ว ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
5 ห้อง
ครูศุภวดี
สาย ป.6
ส่งแล้ว ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4
4 ห้อง
ครูสุริยา
สาย ม.1
ส่งแล้ว ม.1/1 ม.1/2
1 ห้อง
ครูบุญคุ้ม
สาย ม.2
ส่งแล้ว ม.2/1 ม.2/2
2 ห้อง
ครูจันทร์ฉาย
สาย ม.3
ส่งแล้ว ม.3/1 ม.3/2
2 ห้อง
ครูกัญญา ครูกัลยา
 
     
สรุป : ส่งครบทุกสายชั้น
 
 
 
          2. ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2560 // งานวิชาการ/งานทะเบียนวัดผล - ภายใน 28 มีนาคม 2561   
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สาย ป.1
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.2
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.3
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.4
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.5
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ป.6
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ม.1
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ม.2
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
สาย ม.3
ส่งแล้ว
นางสุพิน เสนาพรหม
     
สรุป : ส่งครบทุกคน       

 

 
 
           3. ข้อมูลการศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ ฯ ปีการศึกษา 2560 // ครูสาย ป.6 และ ม.3 - ภายใน 12 มีนาคม 2561  
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
ป.6/1
ส่งแล้ว
ครูขวัญตา ครูวิโชค
ป.6/2
ส่งแล้ว
ครูมณีรัตน์ ครูอรพิน
ป.6/3
ส่งแล้ว
ครูสุริยา ครูผ่าน
ป.6/4
ส่งแล้ว
ครูทิพวรรณ
ม.3/1
ส่งแล้ว
ครูกัญญา
ม.3/2
ส่งแล้ว
ครูกัลยา ครูธนา
     
  สรุป : ส่งครบทุกคน            
 
 
 
 
            4. ข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ระยะที่ 3 (สิ้นปีการศึกษา 2560) // ครูประจำชั้น - ภายใน 12 มีนาคม 2561   
 
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
อบ.2/1
ส่งแล้ว
ครูจิรัชญา
ป.4/1
ส่งแล้ว
ครูสมส่วน
อบ.2/2
ส่งแล้ว
ครูจินตหรา
ป.4/2
ส่งแล้ว
ครูปนัดดา
อบ.2/3
ส่งแล้ว
ครูนวลอนงค์
ป.4/3
ส่งแล้ว
ครูสุพรรณี ครูศุภชาติ
อบ.3/1
ส่งแล้ว
ครูสมทรัพย์
ป.4/4
ส่งแล้ว
ครูชลีพันธ์
อบ.3/2
ส่งแล้ว
ครูพูนสุข
ป.4/5
ส่งแล้ว
ครูสันต์ฤทัย
อบ.3/3
ส่งแล้ว
ครูจิตติมา
ป.5/1
ส่งแล้ว
ครูอัจฉราภรณ์
ป.1/1
ส่งแล้ว
ครูปฏิพัทธ์
ป.5/2
ส่งแล้ว
ครูกชพร
ป.1/2
ส่งแล้ว
ครูจงจิต
ป.5/3
ส่งแล้ว
ครูศุภวดี
ป.1/3
ส่งแล้ว
ครูวรรณา
ป.5/4
ส่งแล้ว
ครูบุษยา
ป.1/4
ส่งแล้ว
ครูพิมลพรรณ
ป.6/1
ส่งแล้ว
ครูขวัญตา ครูวิโชค
ป.1/5
ส่งแล้ว
ครูศันสนีย์
ป.6/2
ส่งแล้ว
ครูมณีรัตน์ ครูอรพิน
ป.2/1
ส่งแล้ว
ครูศิริลักษณ์
ป.6/3
ส่งแล้ว
ครูสุริยา ครูผ่าน
ป.2/2
ส่งแล้ว
ครูอำนวย
ป.6/4
ส่งแล้ว
ครูทิพวรรณ
ป.2/3
ส่งแล้ว
ครูสันทวดี ครูสิริลักษณ์
ม.1/1
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม
ป.2/4
ส่งแล้ว
ครูนฤมล
ม.1/2
ส่งแล้ว
ครูวิจารณ์
ป.2/5
ส่งแล้ว
ครูพิมพ์วรา
ม.2/1
ส่งแล้ว
ครูจันทร์ฉาย
ป.3/1
ส่งแล้ว
ครูอลิสา ครูเยาวลักษณ์
ม.2/2
ส่งแล้ว
ครูไพรัตน์
ป.3/2
ส่งแล้ว
ครูสุพิน
ม.3/1
ส่งแล้ว
ครูกัญญา
ป.3/3
ส่งแล้ว
ครูนงลักษณ์
ม.3/2
ส่งแล้ว
ครูกัลยา ครูธนา
ป.3/4
ส่งแล้ว
ครูพจนา
           
สรุป : ส่งครบทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560