1. การจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 //หัวหน้าสายชั้น - ภายใน 28 มีนาคม 2561   
 
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
จำนวนจัดชั้น
ข้อมูลรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สาย อบ.2
*
*
สาย อบ.3
ส่งแล้ว อบ.3/1 อบ.3/2 อบ.3/3
3 ห้อง
ครูสมทรัพย์ (ปิยพงศ์) ครูพูนสุข
สาย ป.1
ส่งแล้ว ป.1/2 ป.1/3 ป.1/5
ครูจงจิต ครูวรรณา ครูศันสนีย์
สาย ป.2
ส่งแล้ว ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5
5 ห้อง
ครูศิริลักษณ์ ครูนฤมล
สาย ป.3
ส่งแล้ว ป.3/4
ครูพจนา
สาย ป.4
ส่งแล้ว ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4
4 ห้อง
ครูปนัดดา
สาย ป.5
ส่งแล้ว ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 ป.5/5
5 ห้อง
ครูศุภวดี
สาย ป.6
*
*
สาย ม.1
*
*
สาย ม.2
ส่งแล้ว ม.2/1 ม.2/2
2 ห้อง
ครูจันทร์ฉาย
สาย ม.3
ส่งแล้ว ม.3/1
ครูกัญญา
 
 
 
          2. ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2560 // งานวิชาการ/งานทะเบียนวัดผล - ภายใน 28 มีนาคม 2561   
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สาย ป.1
*
*
สาย ป.2
*
*
สาย ป.3
*
*
สาย ป.4
*
*
สาย ป.5
*
*
สาย ป.6
*
*
สาย ม.1
*
*
สาย ม.2
*
*
สาย ม.3
*
*

 

 
 
           3. ข้อมูลการศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ ฯ ปีการศึกษา 2560 // ครูสาย ป.6 และ ม.3 - ภายใน 12 มีนาคม 2561  
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
ป.6/1
ส่งแล้ว
ครูขวัญตา ครูวิโชค
ป.6/2
ส่งแล้ว
ครูมณีรัตน์ ครูอรพิน
ป.6/3
ส่งแล้ว
ครูสุริยา ครูผ่าน
ป.6/4
ส่งแล้ว
ครูทิพวรรณ
ม.3/1
ส่งแล้ว
ครูกัญญา
ม.3/2
ส่งแล้ว
ครูกัลยา ครูธนา
     
  สรุป : ส่งครบทุกคน            
 
 
 
 
            4. ข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ระยะที่ 3 (สิ้นปีการศึกษา 2560) // ครูประจำชั้น - ภายใน 12 มีนาคม 2561   
 
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
สายชั้น
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
อบ.2/1
ส่งแล้ว
ครูจิรัชญา
ป.4/1
ส่งแล้ว
ครูสมส่วน
อบ.2/2
ส่งแล้ว
ครูจินตหรา
ป.4/2
ส่งแล้ว
ครูปนัดดา
อบ.2/3
ส่งแล้ว
ครูนวลอนงค์
ป.4/3
ส่งแล้ว
ครูสุพรรณี ครูศุภชาติ
อบ.3/1
ส่งแล้ว
ครูสมทรัพย์
ป.4/4
ส่งแล้ว
ครูชลีพันธ์
อบ.3/2
ส่งแล้ว
ครูพูนสุข
ป.4/5
ส่งแล้ว
ครูสันต์ฤทัย
อบ.3/3
ส่งแล้ว
ครูจิตติมา
ป.5/1
ส่งแล้ว
ครูอัจฉราภรณ์
ป.1/1
ส่งแล้ว
ครูปฏิพัทธ์
ป.5/2
ส่งแล้ว
ครูกชพร
ป.1/2
ส่งแล้ว
ครูจงจิต
ป.5/3
ส่งแล้ว
ครูศุภวดี
ป.1/3
ส่งแล้ว
ครูวรรณา
ป.5/4
ส่งแล้ว
ครูบุษยา
ป.1/4
ส่งแล้ว
ครูพิมลพรรณ
ป.6/1
ส่งแล้ว
ครูขวัญตา ครูวิโชค
ป.1/5
ส่งแล้ว
ครูศันสนีย์
ป.6/2
ส่งแล้ว
ครูมณีรัตน์ ครูอรพิน
ป.2/1
ส่งแล้ว
ครูศิริลักษณ์
ป.6/3
ส่งแล้ว
ครูสุริยา ครูผ่าน
ป.2/2
ส่งแล้ว
ครูอำนวย
ป.6/4
ส่งแล้ว
ครูทิพวรรณ
ป.2/3
ส่งแล้ว
ครูสันทวดี ครูสิริลักษณ์
ม.1/1
ส่งแล้ว
ครูบุญคุ้ม
ป.2/4
ส่งแล้ว
ครูนฤมล
ม.1/2
ส่งแล้ว
ครูวิจารณ์
ป.2/5
ส่งแล้ว
ครูพิมพ์วรา
ม.2/1
ส่งแล้ว
ครูจันทร์ฉาย
ป.3/1
ส่งแล้ว
ครูอลิสา ครูเยาวลักษณ์
ม.2/2
ส่งแล้ว
ครูไพรัตน์
ป.3/2
ส่งแล้ว
ครูสุพิน
ม.3/1
ส่งแล้ว
ครูกัญญา
ป.3/3
ส่งแล้ว
ครูนงลักษณ์
ม.3/2
ส่งแล้ว
ครูกัลยา ครูธนา
ป.3/4
ส่งแล้ว
ครูพจนา
           
สรุป : ส่งครบทุกคน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560