สรุปผลการส่งข้อมูลและกรอกข้อมูลในระบบ DMC ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 /2560
 
ชั้น
ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล
ผลการส่งงาน - วันที่ส่ง
    ครู DMC ที่ทำหน้าที่กรอกข้อมูล
     
 
 
กำหนดส่ง 6 พฤศจิกายน 2560
|
 
อบ.2/1
นางจิรัชญา เกษรบัว
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
1. กำหนดเสร็จ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 น.
อบ.2/2
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
    แล้ว Admin จะปิดระบบ DMC ระดับโรงเรียน ต่อไป
อบ.2/3
น--------
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
2. ผลการตรวจสอบข้อมูล - เรียบร้อย
อบ.3/1
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
3. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่กรอกข้อมูลในระบบ DMCได้แก่
อบ.3/2
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
   - นายวิโชค พิศเพ็ง - ประมวลผล ส่งข้อมูล สพฐ - ส่งแล้ว 10-11-2560
อบ.3/3
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
   - นางขวัญตา พิศเพ็ง - ตรวจสอบข้อมูล ทุกระดับชั้น- เรียบร้อย-
ป.1/1
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
   - นางจิรัชญา เกษรบัว กรอกข้อมูลชั้น อ.2- เสร็จ-06-11-2560
ป.1/2
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
   - นางสาวจิตติมา ศิลางาม กรอกข้อมูลชั้น อ.3- เสร็จ-07-11-2560
ป.1/3
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
   - นางวรรณา เอี่ยมสะอาด กรอกข้อมูลชั้น ป.1- เสร็จ-07-11-2560
ป.1/4
นางพิมลพรรณ สันธิ ,Ms.Ndongmo Sidione
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
   - นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส กรอกข้อมูลชั้น ป.2 - เสร็จ-06-11-2560
ป.1/5
นางศันสนีย์ เกิดโภค
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
   - นางสาวอลิสา เชิดดี กรอกข้อมูลชั้น ป.3- เสร็จ-06-11-2560
ป.2/1
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
   - นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม กรอกข้อมูลชั้น ป.4- เสร็จ-08-11-2560
ป.2/2
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
   - นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ กรอกข้อมูลชั้น ป.5- เสร็จ-06-11-2560
ป.2/3
นางสันทวดี พางาม ,นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
   - นางสาวทิพวรรณ สุหงสา กรอกข้อมูลชั้น ป.6- เสร็จ-07-11-2560
ป.2/4
นางนฤมล แสงทอง
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
   - นายวิจารณ์ สุวรรณมณี กรอกข้อมูลชั้น ม.1- เสร็จ-06-11-2560
ป.2/5
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
   - นางจันทร์ฉาย นฤสาร กรอกข้อมูลชั้น ม.2- เสร็จ-06-11-2560
ป.3/1
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด ,นางสาวอลิสา เชิดดี
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
   - นางกัลยา สวรรค์จุติ กรอกข้อมูลชั้น ม.3- เสร็จ-06-11-2560
ป.3/2
นางสุพิน เสนาพรหม
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
ป.3/3
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
ผลการปฏิบัติ - ครู DMC กรอกข้อมูลเสร็จทันตามกำหนด ทุุกชั้น
ป.3/4
นางพจนา กงแก้ว ,Mr.Lolibert Ordagas Endam
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
ข้อปรับปรุง
ป.4/1
นายสมส่วน วินทะไชย
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
ประสิทธิภาพการทำงาน - ดีเยี่ยม
ป.4/2
นางปนัดดา โสวภาค
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
ป.4/3
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา,นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
ครู DMC - รับผิดชอบสายชั้นอนุบาล
ป.4/4
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม ,Ms.Jessa Mae Surmaco
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
ป.4/5
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
ป.5/1
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
ป.5/2
นางกชพร สุวรรณมณี
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
ป.5/3
นางศุภวดี สุคันธรัต
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
ป.5/4
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
        ครูจิรัชญา              ครูจิตติมา
ป.6/1
นายวิโชค พิศเพ็ง,นางขวัญตา พิศเพ็ง
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
ครู DMC - รับผิดชอบสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ป.6/2
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม,นางอรพิน เกิดสมนึก
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
  
ป.6/3
นายสุริยา คำทอง,นายผ่าน พลศรี
ส่งแล้ว - 03-11-2560
|
ป.6/4
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
ม.1/1
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
ม.1/2
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี ,นางชนมณี สุเมืองทอง
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
ม.2/1
นางจันทร์ฉาย นฤสาร ,นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
     ครูวรรณา           ครูสิริลักษณ์            ครูอลิสา
ม.2/2
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
ครู DMC - รับผิดชอบสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ม.3/1
นางกัญญา อินทร์งาม ,
ส่งแล้ว - 02-11-2560
|
 
ม.3/2
นายธนา ปรากฏรัตน์ ,นางกัลยา สวรรค์จุติ
ส่งแล้ว - 06-11-2560
|
   
|
ผลการปฏิบัติ - ครูส่งทุกคนตามกำหนด (ร้อยละ 100)
 
|
ข้อปรับปรุง - ไม่มี
 
|
 
ประสิทธิภาพการทำงาน - ดีเยี่ยม
 
|
     ครูชลีพันธ์              ครูสันต์ฤทัย              ครูทิพวรรณ
     
|
ครู DMC - รับผิดชอบสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
     
|
     
     
|
     
|
     
|
     
|
|
     ครูวิจารณ์           ครูจันทร์ฉาย            ครูกัลยา
 
 
 
 
 
หัวหน้างาน DMC     -      เลขานุการ งาน DMC                             
                               
นายวิโชค พิศเพ็ง         -         นางขวัญตา พิศเพ็ง                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560