สรุปผลการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลนักเรียน ผ่านระบบ CCT
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 กำหนดเสร็จ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 -ขยายเป็น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 24.00 เท่านั้น (ระบบปิด)
 

นักเรียนคัดกรองแล้ว  334  คน จากทั้งหมด 343 คน คิดเป็น 97.38 % 

นักเรียนไม่ได้คัดกรอง  0  คน นักเรียนย้ายที่อยู่อาศัย  0  คน นักเรียนสภาพครัวเรือนเปลี่ยน  0  คน นักเรียนไม่มีรูปถ่าย  0  คน นักเรียนไม่ได้ยืนยัน  0  คน นักเรียนย้าย/ลาออก  0  คน 
นักเรียนพักการเรียน  1 คน นักเรียนไม่มีตัวตน 0 คน นักเรียนทำไม่ทัน   0 คน นักเรียนเสียชีวิต  0 คน นักเรียนอายุเกิน   0 คน นักเรียนผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ   0 คน 
นักเรียนข้อมูลคลาดเคลื่อน(เลือกในDMCผิด)   8 คน นักเรียนบ้านน้ำท่วม   0 คน 

สรุปผลการดำเนินงานหลังจากทำการย้ายนักเรียน นักเรียนคัดกรองแล้ว 334  คน จากทั้งหมด 334 คน คิดเป็น 100.00 %
 
ชั้น
ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
มีชื่อคัดกรอง
(คน)
เสนอขอรับทุน
(คน)
ไม่เสนอขอฯ
(คน)
บันทึกเวลาเรียน
(ย้อนหลัง 3 เดือน)
บันทึกน้ำหนักส่วนสูง
(ย้อนหลัง 2/4 ครั้ง)
     
อบ.2/1
นางจิรัชญา เกษรบัว
-
-
-
-
-
อบ.2/2
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
-
-
-
-
-
อบ.2/3
นางสาวภาภรณาวิเศษ ผาสุข
-
-
-
-
-
อบ.3/1
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
-
-
-
-
-
อบ.3/2
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
-
-
-
-
-
อบ.3/3
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
-
-
-
-
-
ป.1/1
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
0
0
0
-
2
ป.1/2
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
5
5
0
-
2
ป.1/3
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด
2
2
0
-
2
ป.1/4
นางพิมลพรรณ สันธิ ,Ms.Ndongmo Sidione
0
0
0
-
2
ป.1/5
นางศันสนีย์ เกิดโภค
2
2
0
-
2
ป.2/1
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
13
13
0
-
2
ป.2/2
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
12
11
1
-
2
ป.2/3
นางสันทวดี พางาม ,นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
1
1
0
-
2
ป.2/4
นางนฤมล แสงทอง
4
4
0
-
2
ป.2/5
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
8
8
0
-
2
ป.3/1
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด ,นางสาวอลิสา เชิดดี
6
6
0
-
2
ป.3/2
นางสุพิน เสนาพรหม
4
4
0
-
2
ป.3/3
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
10
10
0
-
2
ป.3/4
นางพจนา กงแก้ว ,Mr.Lolibert Ordagas Endam
3
3
0
-
2
ป.4/1
นายสมส่วน วินทะไชย
9
9
0
-
2
ป.4/2
นางปนัดดา โสวภาค
2
1
1
-
2
ป.4/3
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา,นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
6
6
0
-
2
ป.4/4
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม ,Ms.Jessa Mae Surmaco
4
3
1
-
2
ป.4/5
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
9
9
0
-
2
ป.5/1
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
3
3
0
-
2
ป.5/2
นางกชพร สุวรรณมณี
13
13
0
-
2
ป.5/3
นางศุภวดี สุคันธรัต
8
8
0
-
2
ป.5/4
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
7
6
1
-
2
ป.6/1
นายวิโชค พิศเพ็ง,นางขวัญตา พิศเพ็ง
12
12
0
-
4
ป.6/2
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม,นางอรพิน เกิดสมนึก
8
8
0
-
2
ป.6/3
นายสุริยา คำทอง,นายผ่าน พลศรี
5
5
0
-
2
ป.6/4
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
1
1
0
-
2
ม.1/1
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
4
4
0
-
2
ม.1/2
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี ,นางชนมณี สุเมืองทอง
9
9
0
-
2
ม.2/1
นางจันทร์ฉาย นฤสาร ,นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์
8
8
0
-
2
ม.2/2
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
0
0
0
-
2
ม.3/1
นางกัญญา อินทร์งาม
10
9
1
-
2
ม.3/2
นายธนา ปรากฏรัตน์ ,นางกัลยา สวรรค์จุติ
8
4
4
-
2
   
   
รวมนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา
157
153
4
 
รวมนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
34
5
 
รวมทั้งสิ้น
196
187
9
-บันทึก 0 ห้อง
-DMC (2) 38 ห้อง
   
รอการพิจารณา
Admin
-ไม่บันทึก 39 ห้อง
-บันทึกเพิ่ม (4)1 ห้อง
   
อนุมัติจาก สพฐ.
ได้แจ้งสาเหตุ
ระบบได้ลบข้อมูล
-ไม่บันทึก 0 ห้อง
   
ต่อไป
สพฐ.แล้ว
ออกหมดเลย
?? งง ??
ผลการปฏิบัติงาน -
ข้อปรับปรุง
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน -
   
 
// ขอบคุณ..ครูประจำชั้น ที่มีความเมตตาต่อเด็กนักเรียนประจำชั้น // บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา (ที่มา : พรบ.การศึกษาฯ ) //
 
 
 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560