สรุปผลการกรอกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 1 /2560
ชั้น
ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน)
จำนวนนักเรียนเยี่ยมบ้านแล้ว
และกรอกลงระบบ CCTแล้ว (คน)
!
จำนวนนักเรียน ที่ครูไม่ไปเยี่ยมบ้าน
และไม่กรอกในระบบ CCT (คน)  
     
!
อบ.2/1
นางจิรัชญา เกษรบัว
-
ไม่ต้องทำ
!
-
อบ.2/2
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
-
ไม่ต้องทำ
!
-
อบ.2/3
นางสาวภาภรณาวิเศษ ผาสุข
-
ไม่ต้องทำ
!
-
อบ.3/1
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
-
ไม่ต้องทำ
!
-
อบ.3/2
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
-
ไม่ต้องทำ
!
-
อบ.3/3
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
-
ไม่ต้องทำ
!
-
ป.1/1
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
29
29
!
-
ป.1/2
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
30
23
!
7
ป.1/3
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด,นางพูนทรัพย์ อินทรชัย
33
33
!
-
ป.1/4
นางพิมลพรรณ สันธิ ,Ms.Ndongmo Sidione
30
-
!
30
ป.1/5
นางศันสนีย์ เกิดโภค
31
31
!
-
ป.2/1
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
26
-
!
26
ป.2/2
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
27
-
!
27
ป.2/3
นางสันทวดี พางาม ,นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
28
28
!
-
ป.2/4
นางนฤมล แสงทอง
27
-
!
27
ป.2/5
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
25
-
!
25
ป.3/1
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด ,นางสาวอลิสา เชิดดี
34
-
!
34
ป.3/2
นางสุพิน เสนาพรหม
35
13
!
22
ป.3/3
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
34
-
!
34
ป.3/4
นางพจนา กงแก้ว ,Mr.Lolibert Ordagas Endam
28
-
!
28
ป.4/1
นายสมส่วน วินทะไชย
30
-
!
30
ป.4/2
นางปนัดดา โสวภาค
27
27
!
-
ป.4/3
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา,นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
28
9
!
19
ป.4/4
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม ,Ms.Jessa Mae Surmaco
26
-
!
26
ป.4/5
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
31
-
!
31
ป.5/1
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
35
-
!
35
ป.5/2
นางกชพร สุวรรณมณี
36
36
!
-
ป.5/3
นางศุภวดี สุคันธรัต ,นายโชคดี สุคันธรัต
36
-
!
36
ป.5/4
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
36
-
!
36
ป.6/1
นายวิโชค พิศเพ็ง,นางขวัญตา พิศเพ็ง
34
34
!
-
ป.6/2
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม,นางอรพิน เกิดสมนึก
35
-
!
35
ป.6/3
นายสุริยา คำทอง,นายผ่าน พลศรี
35
-
!
35
ป.6/4
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
33
1
!
32
ม.1/1
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
33
-
!
33
ม.1/2
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี ,นางชนมณี สุเมืองทอง
33
-
!
33
ม.2/1
นางจันทร์ฉาย นฤสาร ,นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์
29
-
!
29
ม.2/2
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
31
-
!
31
ม.3/1
นางกัญญา อินทร์งาม ,นายจีระพงศ์ ขุมทอง
31
-
!
31
ม.3/2
นายธนา ปรากฏรัตน์ ,นางกัลยา สวรรค์จุติ
38
-
!
38
         
 
รวมทั้งสิ้น (คน)
1,034
264
770
 
ร้อยละ
100
25.54
74.46
           
           
ผลการปฏิบัติ - ปฏิบัติ 7 ไม่ปฏิบัติ 28 ปฏิบัติบ้าง 4
ข้อปรับปรุง - ครูประจำชั้นควรมีความรับผิดชอบและใส่ใจ เพราะเกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - ปรับปรุง
     
     
   
เร็วๆนี้ // ครั้งที่ 2-2560 ระบบเปิด จะแจ้งให้ทราบ และให้ครูประจำชั้น ได้กรอกข้อมูลเยี่ยมบ้าน ให้เสร็จ
   
// ภาระงานต่อไป - จะให้ครูประจำชั้นลงข้อมูลการมาเรียน - ขาดเรียน - พิมพ์แบบ บค.14 ส่งผู้ปกครอง
   
// ภาระงานต่อไป - จะให้ครูประจำชั้น ตรวจสอบ -แก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน เสนอของบปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560