สรุป :
ชั้น
ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
จำนวนเด็ก
ยากจน (คน)
ผลการคัดกรอง
(เด็กยากจน)
!
   ผลการกรอกข้อมูลเยี่ยมบ้าน (นักเรียนทุกคน)
     
!
 
- กำหนดเสร็จ - 23 มิถุนายน 2560
!
- กำหนดเสร็จ - ยังไม่กำหนด (ประมาณ สิงหาคม 2560)
อบ.2/1
นางจิรัชญา เกษรบัว
-
ไม่ต้องคัดกรอง
!
ไม่ต้องกรอกลงในระบบ CCT
อบ.2/2
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
-
ไม่ต้องคัดกรอง
!
ไม่ต้องกรอกลงในระบบ CCT
อบ.2/3
นางสาวภาภรณาวิเศษ ผาสุข
-
ไม่ต้องคัดกรอง
!
ไม่ต้องกรอกลงในระบบ CCT
อบ.3/1
นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์
-
ไม่ต้องคัดกรอง
!
ไม่ต้องกรอกลงในระบบ CCT
อบ.3/2
นางพูนสุข ฤกษ์ศรี
-
ไม่ต้องคัดกรอง
!
ไม่ต้องกรอกลงในระบบ CCT
อบ.3/3
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
-
ไม่ต้องคัดกรอง
!
ไม่ต้องกรอกลงในระบบ CCT
ป.1/1
นางปฏิพัทธ เทียมไสย์
1
เสร็จแล้ว 1 คน
!
-รอ
ป.1/2
นางจงจิต ทับทิมสำโรง
9
เสร็จแล้ว 9 คน
!
-รอ
ป.1/3
นางวรรณา เอี่ยมสะอาด,นางพูนทรัพย์ อินทรชัย
5
เสร็จแล้ว 5 คน
!
-รอ
ป.1/4
นางพิมลพรรณ สันธิ ,Ms.Ndongmo Sidione
0
เสร็จแล้ว 0 คน
!
-รอ
ป.1/5
นางศันสนีย์ เกิดโภค
8
เสร็จแล้ว 8 คน
!
-รอ
ป.2/1
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
17
เสร็จแล้ว 17 คน
!
-รอ
ป.2/2
นางสาวอำนวย ไกรเกตุ
19
เสร็จแล้ว 19 คน
!
-รอ
ป.2/3
นางสันทวดี พางาม ,นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส
3
เสร็จแล้ว 3 คน
!
-รอ
ป.2/4
นางนฤมล แสงทอง
6
เสร็จแล้ว 6 คน
!
-รอ
ป.2/5
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
11
เสร็จแล้ว 11 คน
!
-รอ
ป.3/1
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด ,นางสาวอลิสา เชิดดี
10
เสร็จแล้ว 10 คน
!
-รอ
ป.3/2
นางสุพิน เสนาพรหม
12
เสร็จแล้ว 12 คน
!
-รอ
ป.3/3
นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
16
เสร็จแล้ว 16 คน
!
-รอ
ป.3/4
นางพจนา กงแก้ว ,Mr.Lolibert Ordagas Endam
4
เสร็จแล้ว 4 คน
!
-รอ
ป.4/1
นายสมส่วน วินทะไชย
15
เสร็จแล้ว 15 คน
!
-รอ
ป.4/2
นางปนัดดา โสวภาค
2
เสร็จแล้ว 2 คน
!
-รอ
ป.4/3
นายศุภชาติ ฟังวัฒนา,นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
10
เสร็จแล้ว 10 คน
!
-รอ
ป.4/4
นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม ,Ms.Jessa Mae Surmaco
8
เสร็จแล้ว 7 คน (-1)
!
-รอ
ป.4/5
นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ
17
เสร็จแล้ว 17 คน
!
-รอ
ป.5/1
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
8
-เสร็จแล้ว 8 คน
!
-รอ
ป.5/2
นางกชพร สุวรรณมณี
19
เสร็จแล้ว 19 คน
!
-รอ
ป.5/3
นางศุภวดี สุคันธรัต ,นายโชคดี สุคันธรัต
8
เสร็จแล้ว 8 คน
!
-รอ
ป.5/4
นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์
8
เสร็จแล้ว 8 คน
!
-รอ
ป.6/1
นายวิโชค พิศเพ็ง,นางขวัญตา พิศเพ็ง
17
เสร็จแล้ว 17 คน
!
-รอ
ป.6/2
นางมณีรัตน์ สุขอุ้ม,นางอรพิน เกิดสมนึก
17
เสร็จแล้ว 17 คน
!
-รอ
ป.6/3
นายสุริยา คำทอง,นายผ่าน พลศรี
7
เสร็จแล้ว 7 คน
!
-รอ
ป.6/4
นางสาวทิพวรรณ สุหงสา
6
เสร็จแล้ว 6 คน
!
-รอ
ม.1/1
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
17
เสร็จแล้ว 17 คน (-2)
!
-รอ
ม.1/2
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี ,นางชนมณี สุเมืองทอง
16
เสร็จแล้ว 15 คน (-1)
!
-รอ
ม.2/1
นางจันทร์ฉาย นฤสาร ,นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์
15
เสร็จแล้ว 15 คน
!
-รอ
ม.2/2
นายไพรัตน์ ศรีโสภา
2
เสร็จแล้ว 2 คน
!
-รอ
ม.3/1
นางกัญญา อินทร์งาม ,นายจีระพงศ์ ขุมทอง
21
เสร็จแล้ว 21 คน
!
-รอ
ม.3/2
นายธนา ปรากฏรัตน์ ,นางกัลยา สวรรค์จุติ
19
เสร็จแล้ว 18 คน (-1)
!
-รอ
           
     
   
รวมนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษา
261
คน....................
 
คนละ 1000 บาท/ปี - เบิกจ่าย 2 ครั้ง ภาคเรียนละ 500 บาท
 
รวมนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
คน....................
คนละ 3000 บาท/ปี - เบิกจ่าย 2 ครั้ง ภาคเรียนละ 1500 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
347
คน
       
 
     
..........................................................................................
 
** จ่ายรายคนตามบัญชี ไม่มีการถัวเฉลี่ยให้เด็กคนอื่น **
     
** จ่ายได้ 4 รายการ 1. อุปกรณ์การเรียน  2. เสื้อผ้า
     
                           3. อาหารกลางวัน     4. พาหนะเดินทาง
     
** หลักฐาน 1.จัดซื้อ หรือ 2.การจ้าง หรือ 3.จ่ายเงินสด
       
 
     
..........................................................................................
 
ผลการปฏิบัติงาน -
 
ข้อปรับปรุง
 
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน -
 
   
 
 
 
// ขอบคุณ..ครูประจำชั้น ที่มีความเมตตาต่อเด็กนักเรียนประจำชั้น // บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา (ที่มา : พรบ.การศึกษาฯ ) //
 
 
 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560