การอบรมครู STEM ป.ปลาย
     วันที่ 25-27 เมษายน 2562  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ส่งคณะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   
เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ร่วมกับคณะครูสังกัด สพป. สุรินทร์ 3 โดยมี  นายสุนทร
อินทรนุช  ผู้อำนวยการศูนย์อบรม ครูพี่เลี้ยง บุคลากรทาง
การศึกษาให้การต้อนรับ
    ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 08/07/2562

   

วันเด็กแห่งชาติ
      วันที่ 11 มกราคม 2562  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสานส์
นายกรัฐมนตรี และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ของสังคม
มีกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียน  การมอบรางวัล
ให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรม ต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงาน ราชการ ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณ
และขนมเพื่อแจกให้เด็กมากมาย
    ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 18/01/2562

   

วันคริสต์มาส
      วันที่ 25 ธันวาคม  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความสำคัญวันประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์   
กิจกรรมประกอบด้วย  การเล่าประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาส
การแสดงของนักเรียน ฯลฯ
     ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม  จังหวัดสุรินทร์

/ ..update 18/01/2562

   

กีฬาเครือข่ายพุทธรักษา (สังขะ1)
      วันที่ 18- 28 ธันวาคม  2561  โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ส่งตัวแทนนักกีฬา และกองเชียร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เครือข่ายพุทธรักษา(สังขะ1) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโดง
และสนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 18/01/2562

   

กีฬาสีสัมพันธ์ 'เหลือง-ดำ เกมส์'
      วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561  นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ เกมส์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ออกกำลังกายรู้จักการตัดสินใจ รักสามัคคี มีการพัฒนาทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา
    ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/12/2561

   

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
     26 พฤศจิกายน 2561  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม  เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดี
และถวายบังคมพระบรมรูป   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า
อยู่หัว (ร.6)  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พร้อมทั้งทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน
     ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 26/11/2561

   
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   วันที่ 21 สิงหาคม 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน  เปิดกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือของ มรภ.สุรินทร์ และ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบด้วย จัดนิทรรศการ
การประกวดแข่งขันทางวิชาการ  ชุดแฟนตาซีรีไซเคิล   การ
แสดงละคร บรรยากาศมีทั้งความรู้-สนุกสนาน
    ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 09/09/2561
   
วันแม่แห่งชาติ
   วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพระพรชัย  สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9  ร่วมกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ  ได้แก่  จัดนิทรรศการ  การแสดงของนักเรียน
การประกวด การไหว้แม่
    ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์

/ ..update 09/09/2561
   

การแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ
   วันที่ 22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561 นายสุริยา คำทอง
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้นำนักเรียนแข่งขันความสามารถทาง
วิชาการ รายการเอแม็ท และซูโดกุ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและโลห์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
    ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1, อันดับ 2
/เหรียญทอง ทั้ง 2 รายการ ขอแสดงความยินดีกับ..คนเก่ง
       คลิ๊ก...รายละเอียดนักเรียน+รางวัล อย่างละเอียด...

/ ..update 09/09/2561

   
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น ป.6
    วันที่ 2 สิงหาคม 2561    คณะครู  นักเรียน สายชั้น ป.6
ได้จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยได้นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
     บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความตื่นเต้น

/ ..update 09/09/2561
   
กิจกรรมอบรมธรรมะเพื่อชีวิต สายชั้น ป.6
    วันที่ 1 สิงหาคม 2561   สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้จัด
โครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิต เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ หลักธรรมของศาสนา นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน    สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข    
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 09/09/2561
   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ร.10
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมกับข้าราชการทุกหน่วยงาน อ.สังขะได้ร่วม
ลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
     ณ หอประชุมอำเภอสังขะ  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสังขะ
วิทยาคม ได้ร่วมฟังธรรม ทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ   เพื่อสืบสานประเพณี  ค่านิยม
ที่ดีของสังคม และเฉลิมพระเกียรติ ร.10 

ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
การถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ
     วันที่ 26 กรกฎาคม  2561   นายอดิศักดิ์  เกสรเจริญกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม  ได้นำ  ครู นักเรียน
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
และสวนสนามลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติ ร.10
ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
กองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ได้จัดให้มีการเดินสวนสนาม
ของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วย
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครือข่ายสังขะ1 (พุทธรักษา)   เพื่อแสดง
ความเคารพ  และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันสุนทรภู่
   วันที่ 26 มิถุนายน 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัด
ขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้
นักเรียนได้ทราบชีวประวัติ วรรณกรรมของสุนทรภู่  กิจกรรม
ให้นักเรียนแสดงออกเกี่ยวกับวรรณกรรมของสุนทรภู่
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสาส์นเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยผู้บริหาร ครู นักเรียน
ร่วมแสดงเจตนารมณ์เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ให้หมดจาก
ประเทศไทย 
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนและชุมชน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/07/2561
   
วันไหว้ครู
    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน
นักเรียน ที่ชนะเลิศจัดพานสวยงาม   ชนะเลิศประกวดมารยาท
งาม เจิมหนังสือ รับไหว้พาน ให้โอวาทนักเรียน ในวันไหว้ครู  
//ก่อนถึงวันไหว้ครู  1วัน   ได้ให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้
สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน  โดยร่วมกันจัดพาน
ไหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียนประเมินฯ ให้คะแนน

/ ..update 10/06/2561
   
การเลือกตั้งสภานักเรียน
   วันที่ 4 มิถุนายน 2561  ร้อยตำรวจเอกนิยม เพ็ชรโกมล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ประจำ
จังหวัดสุรินทร์และคณะ  ได้นำเครื่องเลือกตั้งอิเลคทรอนิกส์
มาใช้ในการเลือกตั้งสภานักเรียน  พร้อมแนะนำความรู้การ
เลือกตั้ง โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยและ
ให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

/ ..update 06/06/2561
   
วันวิสาขบูชา
   วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูและนักเรียนสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ไปทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม ณ
วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่ง
เป็นวันเพ็ญเดือน 6 คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

/ ..update 31/05/2561
   
การอบรมสะเต็มศึกษา ป.ปลาย
  วันที่ 19-21พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสังขะวิทยาคมได้ส่ง
คณะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   เข้าร่วม
อบรมสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนสังขะวิทยาคม รหัส
สพฐ.045 ร่วมกับคณะครูสังกัด สพป.สุรินทร์ 3 และครูสังกัด
สพป. ใกล้เคียง โดยมี  นายสุนทร อินทรนุช   ผอ. ศูนย์อบรม
คณะผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยงบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ  
การดำเนินงานอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/ ..update 25/05/2561
   
กาประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  คณะผู้บริหาร และคณะตัวแทน
ผู้ปกครองโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้ชี้แจงนโยบายการศึกษา
และการบริหารงานของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ  จากนั้น
ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นพื่อชี้แจงการบริหารจัดการชั้นเรียน  
ข้อตกลง และให้สอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  
  ณ หอประชุม - ห้องเรียน โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 20/05/2561
   
   
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน  เปิดประชุมรอบ
เสาธงค่ายลูกเสือสามัญ่ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรและข้อบังคับ  คณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตมีระเบียบวินัยมีเจตคติที่ดีงาม
และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 12/02/2561
   

ประมวลภาพกิจกรรม
การสอบ ONET ป.6
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ไปสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนบ้านสังขะ ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยสทศ.เป็นหน่วยงาน
ระดับชาติทำหน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การควบคุมดูแลโดย
ครูประจำชั้น สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน
ผลการสอบประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2561   

/ ..update 04/02/2561
   
วันเกิดโรงเรียน ครบ 101 ปี
วันที่ 30 มกราคม 2561คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับผู้บรีหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้ง
โรงเรียน ครบรอบ 101 ปี และระดมกองทุนผ้าป่าสามัคคี  จาก
ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน  ครู  ชุมชน ร่วมบริจาค สมทบทุน
รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น  ............. บาท
ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

/ ..update 02/02/2561
   
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานอ่านสานส์นายกรัฐมนตรี
และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้เด็ก ยาวชนรู้จัก หน้าที่
ของตน กิจกรรมประกอบด้วย  - การแสดงของเด็กนักเรียน
การมอบรางวัลให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการผู้ปกครอง สนับสนุน มากมาย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ณ หอประชุม/สนาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 14/01/2561
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560