การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธาน  เปิดประชุมรอบ
เสาธงค่ายลูกเสือสามัญ่ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ซึ่ง
เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรและข้อบังคับ  คณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อฝึกให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตมีระเบียบวินัยมีเจตคติที่ดีงาม
และปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 12/02/2561
   

ประมวลภาพกิจกรรม
การสอบ ONET ป.6
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ไปสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ
โรงเรียนบ้านสังขะ ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยสทศ.เป็นหน่วยงาน
ระดับชาติทำหน้าที่ทดสอบทางการศึกษา การควบคุมดูแลโดย
ครูประจำชั้น สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกท่าน
ผลการสอบประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2561   

/ ..update 04/02/2561
   
วันเกิดโรงเรียน ครบ 101 ปี
วันที่ 30 มกราคม 2561คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับผู้บรีหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้ง
โรงเรียน ครบรอบ 101 ปี และระดมกองทุนผ้าป่าสามัคคี  จาก
ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน  ครู  ชุมชน ร่วมบริจาค สมทบทุน
รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น  ............. บาท
ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

/ ..update 02/02/2561
   
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมเป็นประธานอ่านสานส์นายกรัฐมนตรี
และเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อให้เด็ก ยาวชนรู้จัก หน้าที่
ของตน กิจกรรมประกอบด้วย  - การแสดงของเด็กนักเรียน
การมอบรางวัลให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการผู้ปกครอง สนับสนุน มากมาย
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ณ หอประชุม/สนาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 14/01/2561
   
   
กีฬาเครือข่ายพุทธรักษา
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์   
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสังขะ เป็นประธานเปิดการ
แข่งขันกีฬานักเรียน " พุทธรักษาเกมส์ " ประจำปีการศึกษา
2560 ประธานจัดงาน-ผู้กล่าวรายงาน นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมีจุดประสงค์ เพื่อ
สร้างความสามัคคี ในเครือข่ายและคัดเลือกตัวแทนนักกีฬา
เพื่อไปแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ระดับ สพป. ต่อไป
โรงเรียนสังขะวิทยาคมส่งทุกรายการ
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสังขะ  อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 31/12/2560
   
Merry Christmas And Happy New Year
วันที่ 25 ธันวาคม  2560 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ วันประสูติของพระเยซู  ศาสดาแห่ง
ศาสนาคริสต์    เป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก
กิจกรรมประกอบด้วยการเล่าประวัติความเป็นมาของคริสต์มาส
การแสดงของนักเรียน การประกวดแข่งขัน ฯลฯ
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม  จังหวัดสุรินทร์

/ ..update 27/12/2560
   
นักเรียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาค
คณะผู้บริหาร ครูนักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคมขอเป็นกำลังใจ
ให้ตัวแทนนักเรียนสังขะวิทยาคม  /แทนสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้ง 16 คน  ครูผู้ฝึกสอน 14
คน   รวม  11 รายการ ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20- 22
ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

/ ..update 19/12/2560
   
ก้าวคนละก้าว ส่งใจให้พี่ตูน
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคมพร้อมด้วยหน่วยงานราชการประชาชน
ครู นักเรียน ได้ร่วมก้าวคนละก้าว วิ่งช่วย ตูน บอดี้สแลม เพื่อ
รวบรวมเงินบริจาคเข้าโครงการก้าวคนละก้าว โดยเริ่มวิ่งจาก
จุดเริ่มต้นโรงเรียนสังขะวิทยาคมเข้าชุมชนอำเภอสังขะ 1 รอบ
ยอดเงินบริจาค จำนวน  72,072 บาท กว่า ได้นำส่ง สพป.สร. 
3 รวบรวม และมอบให้โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

/ ..update 16/12/2560
   
กีฬาสีเหลืองดำเกมส์
วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560  นายเฉลิมชัย นามม่วง  ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ
เกมส์ โดยมีวัตถุุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้
ออกกำลังกายรู้จักการ ตัดสินใจ ความรักสามัคคี มีการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญาเพื่อสนอง
ต่อการเรียนในด้านอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/12/2560
   
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายสมพร ผุยพันธ์ รองผู้อำนวย
การโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานประกอบพิธีถวายราช
สดุดีและถวายบัคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว (ร.6)  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวัน
คล้ายวันสวรรคตฯ  พร้อมทั้งปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกเสือเนตรนารีทุกคน
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 25/11/2560
   
การรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสังขะวิทยาคมได้ส่งตัวแทน
ครูสายชั้นอนุบาล เข้ารับตราพระราชทานฯ   ผ่านการประเมิน
รอบ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ซึ่งเป็น
โครงการในพระราชดำริของ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่าง
มูลนิธิสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา บริษัทนานมีบุคส์ จำกัด
สสวท. และ สพฐ.
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

/ ..update 25/11/2560

   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน-67 เครือข่ายพุทธรักษา
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม ประธานเครือข่ายพุทธรักษา ได้ประชุมชี้แจงแนวทาง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 และต้อนรับคณะ
กรรมการ - นักเรียน ในเครือข่ายพุทธรักษา ที่มาร่วมแข่งขันเพื่อคัด
ตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป
ณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
/ ..update 27/08/2560
   
การเข้าร่วมประกวดแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 16-22 สิงหาคม 2560  คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และครู
กลุ่มสาระศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยา
ศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับ
สพม.เขต 33 สพป.สุรินทร์ เขต 1, 2, 3 และโรงเรียนสิรินธร
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ป.4-6 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลชมเชย
การสอบทักษะทางวิชาการ //ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
สาระศิลปะ รอผล....
ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
/ ..update 24/08/2560
   
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธาน  เปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การ
ประกวดแข่งขันทางวิชาการ - ชุดแฟนตาซีรีไซเคิล   การแสดงละคร
การแสดงดนตรี-ร้องเพลง บรรยากาศมีทั้งความรู้และสนุกสนาน
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
/ ..update 20/08/2560
   
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะครูนักเรียนสายชั้นป.6ได้จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการ
ศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรม ประกอบด้วย   การฟังบรรยาย
การศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์  การศึกษาประวัติความเป็นมาสิ่งมี
ชีวิตดึกดำบรรพ์และเข้าชมท้องฟ้าจำลอง(นอนชม) ฉายดาวระบบ
ดิจิตอลและระบบกลไกมอเตอร์ฉายผ่านเลนส์
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความตื่นเต้น

/ ..update 05/08/2560
   
อบรมธรรมะเพื่อชีวิต สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน  ระดับสาย ชั้น ป. 6
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิต
สำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลักธรรม  มา
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข  
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 05/08/2560
   
ถวายราชสักการะฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรวมพลัง
ทำความดี ทำพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวาพระพร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา    พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพวยางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งบำเพ็ประโยชน์ทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน เป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดี และ
สร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

/ ..update 05/08/2560

   
มอบทุนนักเรียน - กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยกาาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เป็น
ประธานมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทกับนักเรียนสังกัดอำเภอ
สังขะ ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา  กองทุน หลวงปู่เจียม
อติสโยโดยการต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจากคณะผู้บริหารและครู
สังกัดอำเภอสังขะทุกท่าน
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
/ ..update 30/07/2560
   
แห่เทียนวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา (ป.4-6)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
เพื่อสืบสานประเพณี ค่านิยมที่ดีของสังคม โดยมีกิจกรรมทอดถวาย
ต้นเทียนพรรษา จตุปัจจัยแก่พระภิกษุ  ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา
รักษาศิล อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ และเวียนเทียน
ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/07/2560
   
วันลูกเสือไทย
วันที่  1 กรกฎาคม  2560  นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ
เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ สำรอง   ร่วมงานวันลูกเสือไทย
และเป็นเจ้าภาพสถานที่ ให้การต้อนรับ นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผู้อำนวยการ สพป. สร.3 ประธานในพิธี และ ผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดอำเภอสังขะ ที่ได้ส่งลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม การ
จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 03/07/2560
   
พระธรรมฑูตแสดงธรรมเทศนา
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย  
และฟังธรรมจากพระธรรมฑูต สายอำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
ที่ได้มาให้ความรู้ และข้อควรปฏิบัติพุทธศาสนิกชนที่ดี     ร่วม
ปฏิบัติธรรม  ฝึกจิตใจ และนำธรรมะที่ได้รับฟัง   ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 30/06/2560
   
การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ฯ กระบวนการ PLC
วันที่ 18 มิถุนายน 2560  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคมเข้าประชุมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อ
มาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ ก่อนมีการประชุมฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้ นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ที่มีผลการสอบ ONET ป.6  สูงกว่าระดับ
ประเทศ ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3
ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

/ ..update 18/06/2560
   
วันไหว้ครู
วัน พฤหัสบดี ที่ 8  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  นายสุนทร อินทรนุช   
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้
ตัวแทนนักเรียน ที่ชนะเลิศจัดพานสวยงาม ชนะเลิศประกวดมารยาท
งาม เจิมหนังสือ รับไหว้พาน ให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันไหว้ครู  
ปีการศึกษา 2560 //ก่อนถึงวันไหว้ครู 1วันได้ให้นักเรียนฝึกทักษะ
การเรียนรู้ สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน    โดยร่วมกัน
จัดพานหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียน ประเมินฯ ให้คะแนน

/ ..update 13/06/2560
   
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวยินดีต้อนรับ  และประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโดยคณะผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายการศึกษาและงานที่รับ
ผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบหลังจาก
นั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ชี้แจงในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ข้อตกลง และให้สอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  เพื่อร่วมกัน
ป้องปราม แก้ปัญหา ต่อไป

/ ..update 20/05/2560
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรข้อมูลสารสนเทศ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล รองผู้อำนวย
การโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ให้
ความรู้แก่ครูที่รับผิดชอบงาน DMC เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ
ประโยชน์ของข้อมูล DMC และสามารถเข้าใช้ระบบออนไลน์ปฏิบัติ
งานเสร็จตามกำหนด 19 พ.ค -10 มิ.ย -10 พ.ย - 31 มี.ค.ต่อไป
ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 19/05/2560
   
การอบรมโครงการสนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต
วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสังขะวิทยาคมได้ส่งครูสาระ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ chevron enjoy
science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทย จำกัด และ สถาบันคีนัน
แห่งเอเชีย ตามหลักสูตรการรับรองจากคุรุสภา
ณ ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/05/2560
   
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการรับนักเรียน  ระดับชั้น ม.1
ได้ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ตามประกาศสพฐ.
และประกาศโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการ ฯ ประกอบด้วย ครู
ประจำชั้นและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-3  การปฏิบัติหน้าที่เป็น
ไปอย่างพร้อมเพรียงและเข้มแข็ง     โดยการรับนักเรียนได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และโปร่งใส
ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/03/2560
   
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ม.3
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม     ร่วมกับคณะผู้บริหาร
เป็นประะธานกล่าวเปิดงาน มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ป.6  ม.3
ที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2559    เพื่อแสดงความดีใจที่นักเรียน
สำเร็จการศึกษา กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตร  การ
บายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหาร
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 25/03/2560
   
กิจกรรมออกกำลังกาย - วูซู
วันที่ 7 มีนาคม 2560    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้ปิดกิจกรรมการออกกำลังกายท่าวูซู ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
ได้ดำเนินกิจกรรมโดย นายธนา ปรากฏรัตน์ และคณะครู ซึ่งได้จัด
กิจกรรมมาตลอดในปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้
นักเรียนมีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง  สอดคล้องกับพัฒนาการของ
นักเรียนและเอกลักษณ์โรงเรียน
ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/03/2560
   
การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2/2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้
จากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  นายวิโชค พิศเพ็ง   โดยรูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เน้นขั้นการสำรวจและค้นหา (ทดลอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สนุกกับพลังงานประกอบแผนการจัดการเรียน
รู้ที่ 31 เรื่อง วงจรไพพ้าน่าสนุก บรรยากาศเต็มไปด้วยความท้าทาย
และสนุกสนาน
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 07/03/2560

   
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม 2560  คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1  ได้ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน   ประจำปีการศึกษา
2560   อย่างพร้อมเพรียงและเข้มแข็ง โดยการรับนักเรียนได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการและธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และโปร่งใส
คณะกรรมการ ฯ   ประกอบด้วย ครูประจำชั้นสายชั้นอนุบาล ทุกคน
ขอบคุณความเสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ  2  วัน
ณ อาคาร 5 (อนุบาล 1) โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 06/03/2560

 
               
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560