ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 คณะครูนักเรียนสายชั้นป.6ได้จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการ
ศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กิจกรรม ประกอบด้วย   การฟังบรรยาย
การศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์  การศึกษาประวัติความเป็นมาสิ่งมี
ชีวิตดึกดำบรรพ์และเข้าชมท้องฟ้าจำลอง(นอนชม) ฉายดาวระบบ
ดิจิตอลและระบบกลไกมอเตอร์ฉายผ่านเลนส์
บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความตื่นเต้น

/ ..update 05/08/2560
   
อบรมธรรมะเพื่อชีวิต สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน  ระดับสาย ชั้น ป. 6
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิต
สำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลักธรรม  มา
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข  
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 05/08/2560
   
ถวายราชสักการะฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนทุกคนรวมพลัง
ทำความดี ทำพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวาพระพร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา    พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพวยางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งบำเพ็ประโยชน์ทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน เป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดี และ
สร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

/ ..update 05/08/2560

   
มอบทุนนักเรียน - กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายฉลาด สาโยธา รองผู้อำนวยกาาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เป็น
ประธานมอบทุนการศึกษา และให้โอวาทกับนักเรียนสังกัดอำเภอ
สังขะ ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา  กองทุน หลวงปู่เจียม
อติสโยโดยการต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจากคณะผู้บริหารและครู
สังกัดอำเภอสังขะทุกท่าน
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
/ ..update 30/07/2560
   
แห่เทียนวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา (ป.4-6)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
เพื่อสืบสานประเพณี ค่านิยมที่ดีของสังคม โดยมีกิจกรรมทอดถวาย
ต้นเทียนพรรษา จตุปัจจัยแก่พระภิกษุ  ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา
รักษาศิล อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ และเวียนเทียน
ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/07/2560
   
วันลูกเสือไทย
วันที่  1 กรกฎาคม  2560  นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ
เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ สำรอง   ร่วมงานวันลูกเสือไทย
และเป็นเจ้าภาพสถานที่ ให้การต้อนรับ นายคำปุ่น บุญเชิญ
ผู้อำนวยการ สพป. สร.3 ประธานในพิธี และ ผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดอำเภอสังขะ ที่ได้ส่งลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม การ
จัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 03/07/2560
   
พระธรรมฑูตแสดงธรรมเทศนา
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย  
และฟังธรรมจากพระธรรมฑูต สายอำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
ที่ได้มาให้ความรู้ และข้อควรปฏิบัติพุทธศาสนิกชนที่ดี     ร่วม
ปฏิบัติธรรม  ฝึกจิตใจ และนำธรรมะที่ได้รับฟัง   ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 30/06/2560
   
การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ฯ กระบวนการ PLC
วันที่ 18 มิถุนายน 2560  คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนสังขะวิทยาคมเข้าประชุมขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น
เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้กระบวนการ PLC เพื่อ
มาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาองค์กร และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ ก่อนมีการประชุมฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้ นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ที่มีผลการสอบ ONET ป.6  สูงกว่าระดับ
ประเทศ ของ สพป.สุรินทร์ เขต 3
ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

/ ..update 18/06/2560
   
วันไหว้ครู
วัน พฤหัสบดี ที่ 8  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  นายสุนทร อินทรนุช   
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้
ตัวแทนนักเรียน ที่ชนะเลิศจัดพานสวยงาม ชนะเลิศประกวดมารยาท
งาม เจิมหนังสือ รับไหว้พาน ให้โอวาทนักเรียน เนื่องในวันไหว้ครู  
ปีการศึกษา 2560 //ก่อนถึงวันไหว้ครู 1วันได้ให้นักเรียนฝึกทักษะ
การเรียนรู้ สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน    โดยร่วมกัน
จัดพานหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียน ประเมินฯ ให้คะแนน

/ ..update 13/06/2560
   
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวยินดีต้อนรับ  และประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโดยคณะผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายการศึกษาและงานที่รับ
ผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบหลังจาก
นั้นผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ชี้แจงในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ข้อตกลง และให้สอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล  เพื่อร่วมกัน
ป้องปราม แก้ปัญหา ต่อไป

/ ..update 20/05/2560
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรข้อมูลสารสนเทศ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล รองผู้อำนวย
การโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ให้
ความรู้แก่ครูที่รับผิดชอบงาน DMC เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ
ประโยชน์ของข้อมูล DMC และสามารถเข้าใช้ระบบออนไลน์ปฏิบัติ
งานเสร็จตามกำหนด 19 พ.ค -10 มิ.ย -10 พ.ย - 31 มี.ค.ต่อไป
ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 19/05/2560
   
การอบรมโครงการสนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต
วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสังขะวิทยาคมได้ส่งครูสาระ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าอบรมโครงการ chevron enjoy
science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทย จำกัด และ สถาบันคีนัน
แห่งเอเชีย ตามหลักสูตรการรับรองจากคุรุสภา
ณ ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/05/2560
   
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 27-31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการรับนักเรียน  ระดับชั้น ม.1
ได้ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ตามประกาศสพฐ.
และประกาศโรงเรียนสังขะวิทยาคม คณะกรรมการ ฯ ประกอบด้วย ครู
ประจำชั้นและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ม.1-3  การปฏิบัติหน้าที่เป็น
ไปอย่างพร้อมเพรียงและเข้มแข็ง     โดยการรับนักเรียนได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และโปร่งใส
ณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 29/03/2560
   
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ม.3
วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม     ร่วมกับคณะผู้บริหาร
เป็นประะธานกล่าวเปิดงาน มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ป.6  ม.3
ที่สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2559    เพื่อแสดงความดีใจที่นักเรียน
สำเร็จการศึกษา กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตร  การ
บายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหาร
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 25/03/2560
   
กิจกรรมออกกำลังกาย - วูซู
วันที่ 7 มีนาคม 2560    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้ปิดกิจกรรมการออกกำลังกายท่าวูซู ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่ง
ได้ดำเนินกิจกรรมโดย นายธนา ปรากฏรัตน์ และคณะครู ซึ่งได้จัด
กิจกรรมมาตลอดในปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อให้
นักเรียนมีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง  สอดคล้องกับพัฒนาการของ
นักเรียนและเอกลักษณ์โรงเรียน
ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 10/03/2560
   
การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2/2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้
จากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  นายวิโชค พิศเพ็ง   โดยรูปแบบการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เน้นขั้นการสำรวจและค้นหา (ทดลอง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สนุกกับพลังงานประกอบแผนการจัดการเรียน
รู้ที่ 31 เรื่อง วงจรไพพ้าน่าสนุก บรรยากาศเต็มไปด้วยความท้าทาย
และสนุกสนาน
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update 07/03/2560

   
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3  มีนาคม 2560  คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1  ได้ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน   ประจำปีการศึกษา
2560   อย่างพร้อมเพรียงและเข้มแข็ง โดยการรับนักเรียนได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการและธำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และโปร่งใส
คณะกรรมการ ฯ   ประกอบด้วย ครูประจำชั้นสายชั้นอนุบาล ทุกคน
ขอบคุณความเสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ  2  วัน
ณ อาคาร 5 (อนุบาล 1) โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update 06/03/2560

 
               
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560