ภาพกิจกรรม
ปัจฉิทนิเทศนักเรียน ป.6 ม.3
     วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายเฉลิมชัย นามม่วง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมกับคณะผู้บริหาร
เป็นประะธานกล่าวเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ป.6 ม.3
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรักใน
สถาบันการศึกษา และแสดงความดีใจที่นักเรียนสำเร็จการศึกษา ได้ศึกษา
ต่อในสถานศึกษาที่สูงขึ้น  กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบประกาศนียบัตร
การรำลึกคุณครู การบายศรีสู่ขวัญ การรับประทานอาหารร่วมกัน การกล่าว
ความรู้สึก และดนตรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ
      ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  25/03/2560  
   

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมออกกำลังกาย - วูซู
      วันที่ 7 มีนาคม  2560   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้ปิดกิจกรรมการออกกำลังกายท่าวูซู ประจำปีการศึกษา 2559   ซึ่งได้
ดำเนินกิจกรรมโดย นายธนา ปรากฏรัตน์ และคณะ ซึ่งได้จัดกิจกรรมมา
ตลอดปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีร่างกาย -
สุขภาพแข็งแรง
      ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  10/03/2560  
   

ภาพกิจกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.2/2
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้
จากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ นายวิโชค พิศเพ็ง โดยรูปแบบการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เน้นขั้นการสำรวจและค้นหา (ทดลอง) หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 6 สนุกกับพลังงาน ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31  เรื่อง
วงจรไพพ้าน่าสนุก บรรยากาสเต็มไปด้วยความท้าทายและสนุกสนาน
        ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  07/03/2560  
   

ภาพกิจกรรม
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม  2560   คณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
อย่างพร้อมเพรียงและเข้มแข็ง โดยการรับนักเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ และธรรมรงค์ไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และโปร่งใส
     คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ครูประจำชั้นสายชั้นอนุบาล 1-2 ทุกคน
ขอบคุณในความเสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ 2 วัน
      ณ อาคาร 5 (อนุบาล 1) โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  06/03/2560  
   

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
     วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์  2560  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
ลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดประชุมรอบเสาธงค่าย
ลูกเสือสามัญ่ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรและข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อฝึกให้นักเรียน ใช้
ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตนตาม
กฎเกณฑ์ของการลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  27/02/2560  
   

ภาพกิจกรรม
การสอบ ONET ป.6
      วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560   นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้ไปสอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบ โรงเรียน
บ้านสังขะ ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยสทศ. เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ทำ
หน้าที่ทดสอบทางการศึกษา โดยการควบคุมดูแลโดย  ครูประจำชั้น
สายชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 ทุกท่าน
       ผลการสอบ.....ประกาศ วันที่ 25 มีนาคม 2560...คลิ๊กชม   
       ณ สนามโรงเรียนบ้านสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  10/02/2560  
   

ภาพกิจกรรม
วันเกิดโรงเรียน ครบรอบ 100 ปี
วันที่ 30 มกราคม  2560   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
ผู้บรีหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้จัดพิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ
100 ปี โรงเรียนสังขะวิทยาคม และระดมกองทุนผ้าป่าสามัคคี  จากศิษย์เก่า
ผู้ปกครองนักเรียน ครู ชุมชน ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเครื่องเสียง พัดลม
ประกอบโดมเพื่อการศึกษา 99 ปี รวมเงินทำบุญทั้งสิ้น  142,204 บาท
(30 มกราคม 2560)
โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้

/ ..update  30/01/2560  
   

ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 13 มกราคม  2560 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานอ่านสานส์นายกรัฐมนตรี และเปิดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัย
อันดีงาม กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของเด็กนักเรียน  การมอบรางวัล
ให้เด็กดีเด่น ฐานกิจกรรม ต่าง ๆ  โดยได้รับความร่วมมือจาก   หน่วยงาน
ราชการ ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณและขนมเพื่อแจกให้เด็กนักเรียน
มากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

/ ..update  20/01/2560  
   
   

ภาพกิจกรรม
กีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ
         วันที่  20 - 22 ธันวาคม 2559  นายสุนทร อินทรนุช   ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เหลือง-ดำ
โดยมีวัตถุุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้ออกกำลังกายรู้จักการ
ตัดสินใจ ความรักสามัคคี มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา เพื่อสนองต่อการเรียนในด้านอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ
        ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  30/12/2559  
   

ภาพกิจกรรม
กีฬาเครือข่ายพุทธรักษา
    วันที่  14-16 ธันวาคม  2559  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายพุทธรักษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการสร้าง
ความสามัคคีครูนักเรียนในเครือข่ายและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้นต่อๆไป
     โดยการต้อนรับจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน ในเครือข่ายพุทธรักษา
      ณ สนามกีฬาเทศบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  20/12/2559  
   

ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 จ.หนองคาย-บึงกาฬ
       วันที่  7-9 ธันวาคม  2559   นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ครู-นักเรียน ที่เป็นตัวแทนสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย -
บึงกาฬ

        ณ สนามแข่งขัน จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ

/ ..update  15/12/2559  
   

ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ
       วันที่  25 พฤศจิกายน  2559  นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ
กองลูกเสือโรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและ
เนตรนารี โรงเรียนสังขะวิทยาคม จำนวน 1099 คน ร่วมกิจกรรมพิธี
วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึก ถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระองค์ได้ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรก  
        ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์

/ ..update  25/11/2559  
   

ภาพกิจกรรม
- โหลดภาพ สำหรับผู้เข้าประชุม (RAR)
การประชุมหารือความร่วมมือ Chevron Enjoy Science
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม พร้อมด้วยครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
ประชุมหารือความร่วมมือโครงการ Chearon Enjoy Science เครือข่าย
โรงเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และขยายผลการใช้สื่อการเรียนรู้สู่โรงเรียน
เครือข่าย ต่อไป
        ณ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์
          
/ ..update  24/11/2559  
   

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสังขะ
วิทยาคม จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89
กิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การกล่าวคำปฏิญาณตน การร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี การตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยการยืนสงบนิ่ง   ปลูกต้นไม้ของพ่อ
(ต้นราชพฤกษ์) การบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน
             ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์
          
/ ..update  23/11/2559  
 

ภาพกิจกรรม
วันมุฑิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ
      วันที่ 29 กันยายน 2559 นายสมพร ผุยพันธ์ และ  นายนัทธพงศ์ วัฒนา
กุลยาวัฒน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม ได้กล่าวแสดงความรู้สึก
อวยพร มอบดอกไม้ และมอบของขวัญ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ คุณครูรองยศ
สาแก้ว รองผู้อำนวยการ คุณครูประเสริฐศรี พรหมสูง คุณครูชูศรี อินทะหลาบ
และคุณครูอรุณวดี ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี เกษียณอายุราชการพร้อมกับจัดขบวน
นักเรียนส่งคุณครูเดินทางกลับบ้านอย่างสมเกียรติ
ณ บริเวณหน้าเสาธง - ถนนหน้าอาคาร โรงเรียนสังขะวิทยาคม
อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  30/09/2559  
 

ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม ป.6
    วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับ
ชั้น ป.6  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมของศาสนา สร้างจิต
สำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข  และ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านความอดทน  ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู  
       ณ หอประชุมโรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  28/08/2559  
 

ภาพกิจกรรม
ค่ายวิชาการ ป.6
       วันที่ 25 สิงหาคม 2559  คณะครู นักเรียน สายชั้น ป.6 ได้จัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการ (เพื่อสอนเพื่อน) บูรณาการสาระการเรียนรู้ระหว่างคณิตศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ   เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ 
และเตรียมความพร้อม ในการแข่งขัน การสอบเรียนต่อ การสอบ Pre-Onet
การสอบ Onet ต่อไป
       ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  28/08/2559  

 

ภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
    วันที่ 11 สิงหาคม  2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ร่วมถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ร่วมกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ ได้แก่ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  นิทรรศการคุณแม่
การแสดงของนักเรียน  การประกวด   การไหว้แม่ และการนำพวงมาลัย
ดอกมะลิไปกราบขอพร รำลึกถึงพระคุณ ของแม่
ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ-จ.สุรินทร์
          
/ ..update  18/08/2559  
 
แห่เทียนวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา (ป.4-6)
     วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ได้ร่วมทำบุญ เวียนเทียน   เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
เพื่อสืบสานประเพณี  และค่านิยมที่ดีของสังคม  โดยมีกิจกรรมทอดถวาย
ต้นเทียนพรรษา
 จตุปัจจัย  แก่ภิษุสามเณร ร่วมทำบุญ  ฟังธรรมเทศนา
รักษาศิล
อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ และเวียนเทียน
           ณ วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม ต.บ้านชบ   อ.สังขะ จ.สุรินทร์
           หมายเหตุ : อบ.1-ป.3 ทำบุญ ณ วัดโพธาราม ต.สังขะ อ.สังขะ
                   ม.1-3 ทำบุญ ณ วัดป่าทรงธรรม ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

/ ..update  20/07/2559  
 

ภาพกิจกรรม
(ร.ร.สังกัด อ.สังขะ โหลดไปใช้ได้)
การมอบทุนการศึกษา
           1. กองทุนหลวงปู่เจียม อติสโย และกองทุนเพื่อนครู 30
           2. กองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายคำปุ่น บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
และให้โอวาทกับนักเรียนสังกัดอำเภอสังขะ ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์
ที่กองทุนทั้ง 2 กองทุนกำหนด มีจำนวนนักเรียนที่เข้ารับทุนประมาณ  340   
คน โดยการต้อนรับด้วยความยินดียิ่งจากคณะผู้บริหารครูสังกัดอำเภอสังขะ
    ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  11/07/2559  

   
วันลูกเสือไทย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายสุนทร อินทรนุช ผู้อำนวยการกองลูกเสือ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารในเครือข่ายพุทธรักษา (9)
เป็นประธานเนื่องในวัน ลูกเสือไทย ซึ่งได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของ
ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จากกองลูกเสือโรงเรียนในเครือข่ายพุทธรักษา (เครือข่ายที่่ 9)
เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
    ณ สนามกีฬา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  0207/2559  
   

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
        วันที่ 30 มิถุนายน 2559  คณะครูนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของงานสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภายนอก
โดยกิจกรรมมีการให้ความรู้ การแข่งขัน การแสดงประกอบกิจกรรมและ
แจกรางวัล แจกขนมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
      ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  1/07/2559  

   
วันสุนทรภู่
      วันที่ 24 มิถุนายน 2559  นายสุนทร  อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติ
และวรรณกรรมของสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดและให้นักเรียนมีความ
สามารถในการแสดงออกทางละครเวทีเกี่ยวกับวรรณกรรมของสุนทรภู่
      ณ หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  25/06/2559  
   

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
      วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559  นายสุนทร  อินทรนุช ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสังขะวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู รับไหว้พานจาก
ตัวแทนนักเรียน  และเป็นประธานเจิมหนังสือ  มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทน
นักเรียน สายชั้น/ห้อง ที่จัดพานสวยงาม พร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนเนื่องใน
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
   โดยก่อนถึงวันไหว้ครู 1วัน นักเรียนได้ทำกิจกรรม "ลกเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้" ฝึกทักษะการเรียนรู้ สร้างความสามัคคีระหว่างครูและนักเรียน โดย
ร่วมกันจัดพานไหว้ครู มีคณะกรรมการระดับโรงเรียน ประเมินให้คะแนน
ณ ห้องประจำชั้น/หอประชุม โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์
          
/ ..update  18/06/2559  

   

การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
      วันที่ 13 พฤษภาคม  2559 นายสุนทร อินทรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียน
สังขะวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำ
ปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน และครูปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้ชี้แจงนโยบายการศึกษา และงานที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
         หลังจากนั้น ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น เพื่อฟังคำชี้แจงในการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ข้อตกลง และซักถามสอบถามพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
เพื่อร่วมกันป้องปราม แก้ปัญหา ต่อไป
          ณ หอประชุม /ห้องประจำชั้น โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์

/ ..update  14/05/2559  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560