โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 

คำสั่งมอบหมายงานประจำปี 2563คำสั่งโรงเรียน
เอกสารการรับเงินเรียนฟรี ปีการศึกษา 2563เอกสารงานบริหารงบประมาณ
317_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 2.xlsx (45.59 KB) 6030_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 1.xlsx (45.10 KB) 6704_เอกสารหมายเลข2ระดับอนุบาล.xlsx (66.90 KB)
7299_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 3.xlsx (45.25 KB) 2431_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 4.xlsx (46.52 KB) 9449_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 5.xlsx (45.72 KB)
871_เอกสารหมายเลข2ระดับประถม 6.xlsx (45.10 KB) 4117_เอกสารหมายเลข2ระดับมัธยมศึกษา.xlsx (53.56 KB) 8730_เอกสารการรับเงินของระดับอนุบาล.xlsx (59.90 KB)
213_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 1.xlsx (41.14 KB) 5977_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 3.xlsx (43.11 KB) 2394_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 4.xlsx (42.66 KB)
1230_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 5.xlsx (42.38 KB) 476_เอกสารการรับเงินของระดับประถม 6.xlsx (41.17 KB) 6971_เอกสารการรับเงินของระดับมัธยมศึกษา.xlsx (48.12 KB)
คู่มือครูสำหรับคัดกรอง/ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต-มีปัญหาการเรียนเอกสารงานบริหารทั่วไป
คู่มือครูสำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต (3.64 MB) คู่มือดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (7.60 MB) การคัดกรองสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน (6.32 MB)
คู่มือการดูแลสุขภาพจิตกลุ่มปัญหาการเรียน(หนีเรียน เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ฯลฯ) (8.11 MB)
โปรแกรม Scan Tool 3.1 (ประกอบด้วย scan tool 3.1, SQL Server 2005, Crystal Report 10.5, MS.Net 3.5เอกสารงานบริหารทั่วไป
ไฟล์ฐานข้อมูล XML(ข้อมูลนักเรียน) ของโปรแกรมสแกนทูล 3.1 ปี 2562เอกสารงานบริหารทั่วไป
รายชื่อติดเอกสาร ปพ.5 ภาษาอังกฤษเอกสารงานวิชาการ
6599_รายชื่อนักเรียน ติดปพ.5 ภาษาอังกฤษ.xls (557.50 KB)
บัญชีรายชื่อนักเรียน DMC ภาคเรียนที่ 1/2563เอกสารงานวิชาการ
2869_23599_รายชื่อนักเรียน-2-18-07-2563.pdf (1.08 MB) 9238_23691_รายชื่อนักเรียน-2-18-07-2563.xlsx (106.12 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น อ.2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
4165_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 1.docx (32.29 KB) 4819_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 2.docx (32.30 KB) 4178_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 3.docx (31.75 KB)
7647_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น อ.2 ห้อง 4.docx (31.43 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
3678_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.3 ห้อง 1.xls (33.50 KB) 9122_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.3 ห้อง 2.xlsx (14.47 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
9617_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.2 ห้อง 1.xlsx (14.52 KB) 5101_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.2 ห้อง 2.xlsx (13.10 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
8376_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.1 ห้อง 1.docx (17.78 KB) 2464_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ม.1 ห้อง 2.docx (17.33 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
5589_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.5 ทุกห้อง.xlsx (46.99 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
9863_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.4 ทุกห้อง.xlsx (20.14 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
1260_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.3 ทุกห้อง.docx (42.97 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
4417_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 1.xlsx (12.59 KB) 7100_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 2.xlsx (11.70 KB) 5455_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 3.xlsx (14.55 KB)
140_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 5.docx (16.17 KB) 1474_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.2 ห้อง 4.docx (15.21 KB)
รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
6355_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 5.docx (19.62 KB) 735_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 4.xlsx (18.38 KB) 7650_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 3.docx (16.24 KB)
49_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 2.xlsx (17.37 KB) 1865_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มชั้น ป.1 ห้อง 1.docx (18.48 KB)
ตารางเวลาเรียนและการกำหนดกลุ่มชั้นเรียนเอกสารงานวิชาการ
ตารางกำหนดเวลาเรียนสายชั้นอนุบาล (26.86 KB) กำหนดเวลาเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคมปี 2563 (14.80 KB) ตารางเรียนสายชั้นมัธยม (125.00 KB)
ตารางเรียนนักเรียนทุกระดับชั้น ป.1-ม.3 (1.01 MB) 5640_รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มปีการศึกษา 2563.rar (485.06 KB)
บัญชีรายชื่อนักเรียนและครูประจำชั้นปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
7419_student-20-04-2563.xls (1.31 MB)
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก(แบบคัดกรองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือฯ
8586_แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก.pdf (68.95 KB)
เอกสารระบบ Scantool การเยี่ยมบ้าน การคัดกรองนักเรียนเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือฯ
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)-ระดับประถมศึกษา (6 - 11 ปี) (95.50 KB) เอกสารการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ 1 - แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว (50.00 KB) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)-ระดับมัธยมศึกษา (12-17 ปี) (102.50 KB)
เอกสารการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ 2 - แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคค 11 ด้าน (53.50 KB) เอกสารการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ 3 - แบบรายงานสรุปการเยี่ยมบ้าน(ชั้นละ 1 แผ่น) (40.50 KB) แบบประเมินด้านพฤติกรรม หรือ SDQ-ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง (52.00 KB)
แบบประเมินด้านพฤติกรรม หรือ SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน (52.00 KB) แบบประเมินด้านพฤติกรรม หรือ SDQ-ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน (52.00 KB) แบบประเมินความเครียด (53.00 KB)
แบบวัดโรคซึมเศร้า (ฉบับของโปรแกรมสแกนทููล-กรมสุขภาพจิต-แบบเดิม) (45.00 KB) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (ฉบับของจุฬาลงกรณ์-กรมสุขภาพจิต-ใหม่) (68.95 KB) แบบประเมินพหุปัญญา (41.50 KB)
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต (34.00 KB) วิธีกรอกข้อมูลในโปรแกรมสแกนทูล 3.1 (1.54 MB) การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 11 ด้าน และแบบบันทึกอื่นๆ (โปรแกรมสแกนทูล) (4.09 MB)
การนำเข้า ส่งออกข้อมูล การเลื่อนชั้นแบบกลุ่ม การลบแบบกลุ่ม การรายงาน(โปรแกรมสแกนทูล) (1.93 MB) การกรอกข้อมูลกรายงานสรุปการเยี่ยมบ้านลงในโปรแกรมสแกนทูล (170.86 KB) รายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในโปรแกรมสแกนทูล (2.55 MB)
เครื่องมือ และแนวทางการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลในโปรแกรมสแกนทูล (542.75 KB) สารบัญการใช้คู่มือโปรแกรมสแกนทูล (103.94 KB)
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ให้คุณครูประจำชั้นที่ประสงค์จะขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจนให้กับนักเรียน เข้าไปบันทึกข้อมูลตามลิ๊งค์เลยครับ ภายในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 29 ก.ค.63
แบบ นร.01 (แบบคัดกรอง)ขอรับทุนการศึกษา"ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(ธรรมดา)และทุนฯยากจนพิเศษ
[ data_6560_แบบขอรับทุนนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ นร.01.pdf ]
โปรแกรม Scan Tool 3.1 (ประกอบด้วย scan tool 3.1, SQL Server 2005, Crystal Report 10.5, Microsoft.Net 3.5) ครูประจำชั้น ป.1-ม.3 ดูที่เมนูดาวโหลด
ไฟล์ฐานข้อมูล XML(ข้อมูล น.ร.) ของโปรแกรมสแกนทูล ปี 62 คุณครูประจำชั้น ป.1-ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์ที่ เมนูดาวน์โหลด
[ 68531646_คัดกรอง สแกนทูล เยี่ยมบ้าน XML 2562.rar ]
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ โครงการ IEP ปี 63
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com