------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางวรรณา เอี่ยมสะอาด -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูจงจิต
-ไทย -วิทย์ -คณิต - สังคม -ประวัติฯ
2
16-03-2561
-ครูอัจฉราภรณ์
-สังคม -ประวัติฯ
4
18-03-2561
-ครูนัชพร
-สุขศึกษา -พลสึกษา
1-2-3-4-5
18-03-2561
-ครูนัชพร
-การงานอาชีพฯ -หน้าที่พลเมือง
1-2-3-4-5
18-03-2561
-ครูวรรณา
-ไทย -วิทย์ -คณิต - สังคม -ประวัติฯ
3
19-03-2561
-ครูศันสนีย์
-ไทย -วิทย์ -คณิต - สังคม -ประวัติฯ
5
19-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
-ทัศนศิลป์
1-2
19-03-2561
-ครูปฏิพัทธ์
-ไทย -วิทย์ -คณิต - สังคม -ประวัติฯ
1
20-03-2561
-ครูพิมลพรรณ
-ไทย -วิทย์ -คณิต
4
20-03-2561
-FridahMumbi
-ภาษาอังกฤษ
1-2-3-4
20-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูปิยมาศ
-แนะแนว
1-2-3-4-5
16-03-2561
-ครูจงจิต
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธาาณะฯ
2
16-03-2561
-ครูวรรณา
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธาาณะฯ
3
19-03-2561
-ครูศันสนีย์
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธาาณะฯ
5
19-03-2561
-ครูปฏิพัทธ์
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธาาณะฯ
1
20-03-2561
-ครูพิมลพรรณ
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธาาณะฯ
4
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----
------------------------------------
-------------
--------------------
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครูจงจิต
2
16-03-2561
-ครูวรรณา
3
19-03-2561
-ครูศันสนีย์
5
19-03-2561
-ครูปฏิพัทธ์
1
20-03-2561
-ครูพิมลพรรณ
4
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครูจงจิต
2
16-03-2561
-ครูวรรณา
3
19-03-2561
-ครูศันสนีย์
5
19-03-2561
-ครูปฏิพัทธ์
1
20-03-2561
-ครูพิมลพรรณ
4
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------


          
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล   
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูนฤมล
-ไทย -คณิต -วิทย์ -หน้าที่ฯ -ประวัติฯ
4
14-03-2561
-ครูผ่าน
-สังคม
4
14-03-2561
-ครูอรพิน
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4
15-03-2561
-กานต์พิชชา
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1-2-3-5
15-03-2561
-ครูสิริลักษณ์
-ภาษาอังกฤษ
1-2-4-5
16-03-2561
-ครูสันทวดี
-วิทย์ -คณิต -ประวัติฯ -หน้าที่ฯ -สังคม
3
16-03-2561
-ครูปิ่นมนัส
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2-3-4-5
17-03-2561
-ครูพิมพ์วรา
-ประวัติฯ -หน้าที่ฯ -วิทย์ -สังคมฯ
5
18-03-2561
-ครูพิมพ์วรา
-ภาษาไทย -คณิตศาสตร์
5
18-03-2561
-สันทวดี/สาวิณี
-ภาษาไทย
3
18-03-2561
-ครูศิริลักษณ์
-ประวัติฯ -หน้าที่ฯ -วิทย์ -สังคมฯ
1
19-03-2561
-ครูศิริลักษณ์
-ภาษาไทย -คณิตศาสตร์
1
19-03-2561
-ครูอำนวย
-ประวัติฯ -หน้าที่ฯ -วิทย์ -สังคมฯ
2
19-03-2561
-ครูอำนวย
-ภาษาไทย -คณิตศาสตร์
2
19-03-2561
-
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูนฤมล
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
4
14-03-2561
-ครูนฤมล
-สาธารณประโยชน์
4
14-03-2561
-ครูสันทวดี
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
3
16-03-2561
-ครูสันทวดี
-สาธารณประโยชน์
3
16-03-2561
-ครูพิมพ์วรา
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
5
18-03-2561
-ครูพิมพ์วรา
-สาธารณประโยชน์
5
18-03-2561
-ครูศิริลักษณ์
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
1
19-03-2561
-ครูศิริลักษณ์
-สาธารณประโยชน์
1
19-03-2561
-ครูอำนวย
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
2
19-03-2561
-ครูอำนวย
-สาธารณประโยชน์
2
19-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----
------------------------------------
-------------
--------------------
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครูนฤมล
4
14-03-2561
-ครูสันทวดี
3
16-03-2561
-ครูพิมพ์วรา
5
18-03-2561
-ครูศิริลักษณ์
1
19-03-2561
-ครูอำนวย
2
19-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครูนฤมล
4
14-03-2561
-ครูสันทวดี
3
16-03-2561
-ครูพิมพ์วรา
5
18-03-2561
-ครูศิริลักษณ์
1
19-03-2561
-ครูอำนวย
2
19-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------

               
       
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล    
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ----------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : - นางสาวอลิสา เชิดดี -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูสุพิน
-ภาษาไทย
1-2-3
14-03-2561
-ครูอลิสา
-วิทย์ -สังคมฯ -หน้าที่พลเมือง
1-2-3
14-03-2561
-ครูพจนา
-ไทย -วิทย์ -คณิต -สังคม -หน้าที่
4
15-03-2561
-ครูผ่าน
-สุขศึกษา -พลศึกษา
1-2-3-4
15-03-2561
-ครูนงลักษณ์
-คณิตศาสตร์
1-2-3
15-03-2561
-กานต์พิชชา
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1-2-3-4
15-03-2561
-ครูปิยมาศ
-ประวัติศาสตร์
1-2-3-4
16-03-2561
-ครูปิ่นมนัส
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2-3-4
17-03-2561
-ครุกชพร
-ภาษาอังกฤษ
1-2-3
19-03-2561
-Fridah Mumbi
-ภาษาอังกฤษ
4
20-03-2561
-
-
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูพจนา
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธารณฯ
4
13-03-2561
-ครูสุพิน
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธารณฯ
2
14-03-2561
-ครูอลิสา
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธารณฯ
1
14-03-2561
-ครูจำเริญศรี
-แนะแนว
1-2-3-4
14-03-2561
-ครูนงลักษณ์
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธารณฯ
3
15-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----
------------------------------------
-------------
--------------------
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครูพจนา
4
13-03-2561
-ครูสุพิน
2
14-03-2561
-ครูอลิสา
1
14-03-2561
-ครูนงลักษณ์
3
15-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครูพจนา
4
13-03-2561
-ครูสุพิน
2
14-03-2561
-ครูอลิสา
1
14-03-2561
-ครูนงลักษณ์
3
15-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
     

        

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล    
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูจำเริญศรี
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2-3-4-5
14-03-2561
-ครูผ่าน
-สังคมศึกษา
1-2-3
15-03-2561
-ครูปิยมาศ
-สังคม -ประวัติฯ
4-5
16-03-2561
-ครูชลีพันธ์
-ภาษาไทย -หน้าที่พลเมือง
4
17-03-2561
-ครูชลีพันธ์
-วิทยาศาสตร์
1-2-3-4-5
17-03-2561
-ครุปนัดดา
-ภาษาไทย
1-2-3-5
17-03-2561
-ครุปนัดดา
-หน้าที่พลเมือง
2
17-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
-หน้าที่พลเมือง
5
18-03-2561
-ครูสมส่วน
-การงานอาชีพ
1-2-4-5
19-03-2561
-ครูสุวรรณรัตน์
-สุขศึกษา
1-2-3-4-5
19-03-2561
-ครูสุวรรณรัตน์
-คณิตศาสตร์
2-4
19-03-2561
-ครูขวัญตา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
1-2-3-4-5
19-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
-ทัศนศิลป์
1-2-3-4-5
19-03-2561
-ครูฐิติพร
-ภาษาอังกฤษ
1-3-5
20-03-2561
-ครูสุพรรณี
-คณิตศาสตร์
1-3-5
20-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูชลีพันธ์
-ลูกเสือ -แนะนแนว -ชุมนุม
4
13-03-2561
ครูชลีพันธ์
-สาธารณะประโยชน์
4
17-03-2561
-ครูปนัดดา
-ลูกเสือ -แนะนแนว -ชุมนุม
2
13-03-2561
ครูปนัดดา
-สาธารณะประโยชน์
2
17-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
-ลูกเสือ -แนะนแนว -ชุมนุม
5
17-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
-สาธารณะประโยชน์
5
17-03-2561
-ครูสุพรรณี
-ลูกเสือ -แนะนแนว -ชุมนุม
3
20-03-2561
-ครูสุพรรณี
-สาธารณะประโยชน์
3
20-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครุชลีพันธ์
4
17-03-2561
-ครุปนัดดา
2
17-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
5
17-03-2561
-ครูสุพรรณี
3
20-03-2561
-
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครุชลีพันธ์
4
17-03-2561
-ครุปนัดดา
2
17-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
5
17-03-2561
-
-

     
       

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล       
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวทิพวรรณ สุหงสา -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูขวัญตา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
1-2-3-4
15-03-2561
-ครูจำเริญศรี
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2-3-4
15-03-2561
-ครูวิโชค
-วิทยาศาสตร์
1-2-3-4
15-03-2561
-ครูอัจฉราภรณ์
-สุขศึกษา
1-2-3-4
16-03-2561
-ครูอัจฉราภรณ์
-หน้าที่พลเมือง
1
16-03-2561
-ครูบุษยา/สุธิณี
-ภาษาไทย
1-2-3-4
17-03-2561
-ครูบุษยา/สุธิณี
-หน้าที่พลเมือง
4
17-03-2561
-อัจฉราภรณ์/กมลฯ
-การงานอาชีพ
1-2-3-4
19-03-2561
-ครูนันทินี
-คณิตศาสตร์
1-2-3-4
19-03-2561
-ครูกชพร
-ภาษาอังกฤษ
1-2-3-4
19-03-2561
-ครูศุภวดี
-ทัศนศิลป์ -สังคม -ประวัติฯ
1-2-3-4
20-13-2561
-ครูศุภวดี
-หน้าที่พลเมือง
3
20-13-2561
-ครู Lolibert
-English communication
1-2-3-4
20-13-2561
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูอัจฉราภรณ์
-แนะแนว
1-2-3-4
16-03-2561
-ครูอัจฉราภรณ์
-ลูกเสือ -สาธารณะ ฯ
1
16-03-2561
-ครูบุษยา/สุธิณี
-ชุมนุม -ลูกเสือ -สาธารณะ ฯ
4
17-03-2561
-ครูอัจฉราภรณ์
-ชุมนุม
19-03-2561
-ครูนันทินี
-ชุมนุม
1-2-3-4
19-03-2561
-ครูกชพร
-ชุมนุม
1-2-3-4
19-03-2561
-ครูกชพร
-ลูกเสือ -สาธารณะประโยชน์
2
19-03-2561
-ครูศุภวดี
-ลูกเสือ -สาธารณะประโยชน์
3
20-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครูอัจฉราภรณ์
1
16-03-2561
-ครูบุษยา/สุธิณี
4
17-03-2561
-ครูกชพร
2
19-03-2561
-ครูศุภวดี
3
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครูอัจฉราภรณ์
1
16-03-2561
-ครูบุษยา/สุธิณี
4
17-03-2561
-ครูกชพร
2
19-03-2561
-ครูศุภวดี
3
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
       
          
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล        
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูขวัญตา
-หน้าที่พลเมือง
1
14-03-2561
-ครูขวัญตา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
1-2-3-4
14-03-2561
-ครูจำเริญศรี
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2-3-4
15-03-2561
-ครูผ่าน
-สุขศึกษา
1-2-3-4
15-03-2561
-ครูวิโชค
-วิทยาศาสตร์
1-2-3-4
15-03-2561
-ครุอรพิน
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1-2-3-4
15-03-2561
-ครุอรพิน
-หน้าที่พลเมือง
2
15-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
-ทัศนศิลป์
1-2-3
19-03-2561
-ครูสุริยา
-หน้าที่พลเมือง
3
19-03-2561
-ครูสุริยา
-คณิตศาสตร์
1-2-3-4
19-03-2561
-ครูสันต์ฤทัย
-ทัศนศิลป์
4
20-03-2561
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูอรพิน
-แนะนแนว
1-2-3-4
13-03-2561
-ครูอรพิน
-ลูกเสือ -สาธารณะประโยชน์
2
13-03-2561
-ครูขวัญตา
-ลูกเสือ -ชุมนุม -สาธารณะฯ
1
13-03-2561
-ครูวิโชค
-ชุมนุม
1-2-3-4
15-03-2561
-ครุทิพวรรณ
-ลูกเสือ -สาธารณะประโยชน์
4
17-03-2561
-ครูทิพวรรณ
-ชุมนุม
2-3-4
18-03-2561
-ครุสุริยา
-ลูกเสือ -สาธารณะประโยชน์
3
19-03-2561
-ครูสุริยา
-ชุมนุม
2-3-4
19-03-2561
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครูอรพิน
2
13-03-2561
-ครูขวัญตา
1
13-03-2561
-ครูทิพวรรณ
4
17-03-2561
-ครูสุริยา
3
19-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครูขวัญตา
1
13-03-2561
-ครูทิพวรรณ
4
17-03-2561
-ครูสุริยา
3
19-03-2561

           
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล  
------------------- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางกัลยา สวรรค์จุติ -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูพจนา
-เทคโนโลีสารสนเทศ
1-2
15-03-2561
-ครูบุญคุ้ม
-ประวัติฯ -พุทธฯ -หน้าที่ฯ
1-2
16-03-2561
-ครูศิรินันท์
-ภาษาอังกฤษ
1-2
18-03-2561
-ครูไอรัตดา
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2
20-03-2561
-ครุกัลยา
-ภาษาไทย
1-2
20-03-2561
-
-
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครููบุญคุ้ม
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
1
12-03-2561
-ครููบุญคุ้ม
-สาธารณะประโยชน์
1
12-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครูบุญคุ้ม
1
12-03-2561
-
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครูบุญคุ้ม
1
12-03-2561
-
-


        
     

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล   
------------------- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 --------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสุพิน เสนาพรหม -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูขวัญตา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
1-2
15-03-2561
-ครูบุญคุ้ม
-ประวัติฯ -พุทธฯ -หน้าที่่ฯ
1-2
16-03-2561
-ครูสิตยานันทฺ์
-คณิตพื้นฐาน -คณิตเพิ่ม
1-2
17-03-2561
-ครูพงศ์พันธ์
-ภาษาไทย
1-2
18-03-2561
-ครูศิรินันท์
-ภาษาอังกฤษ
1-2
18-03-2561
-ครูอนุชา
-พลศึกษา
1-2
19-03-2561
-ครูไอรัตดา
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2
20-03-2561
- Lolibert
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1-2
20-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูไพรัตน์
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
2
14-03-2561
-ครูไพรัตน์
-สาธารณะประโยชน์
2
14-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครูไพรัตน์
2
14-03-2561
-
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครูไพรัตน์
2
14-03-2561
-
      -         

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล            
------------------- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสุพิน เสนาพรหม -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูขวัญตา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
1-2
13-03-2561
-ครูบุญคุ้ม
-ประวัติฯ -พุทธฯ -หน้าที่พลเมือง
1-2
16-03-2561
-ครูพงศ์พันธ์
-ภาษาไทย
1-2
18-03-2561
-ครูกัญญา
-คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1-2
19-03-2561
-ครูวิจารณ์
-ภาษาอังกฤษ
1-2
20-03-2561
-ครูไอรัตดา
-ดนตรีนาฏศิลป์
1-2
20-03-261
-Fridah Mumbi
-ภาษาอังกฤษ
1-2
20-03-2561
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
-ครูกัญญา/สิตฯ
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม
1
17-03-2561
-ครูกัญญา/สิตฯ
-สาธารณะประโยชน์
1
17-03-2561
-ครูกัลยา
-ลูกเสือ -แนะแนว -ชุมนุม (1-2)
2
20-03-2561
-ครูกัลยา
-สาธารณะประโยชน์
2
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----
------------------------------------
-------------
--------------------
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ครุกัญญา/สิตยานันท์
1
17-03-2561
-ครุกัลยา
2
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------
การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
-ครุกัญญา/สิตยานันท์
1
17-03-2561
-ครุกัลยา
2
20-03-2561
สรุป -ส่งครบ -----------------------
-------------------
------------------------

       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560