------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูอัจฉราภรณ์
- สังคมฯ -4 ประวัติฯ -4
4-10-2560
- ครูปฏิพัทธ์
- ไทย -1 คณิต -1 วิทย์ -1
5-10-2560
- ครูปฏิพัทธ์
- ประวติฯ -1 สังคมฯ -1
5-10-2560
- ครูปฏิพัทธ์
- หน้าที่พลเมือง -1
5-10-2560
- ครูจงจิต
- ไทย -2 คณิต -2 วิทย์ -2
5-10-2560
- ครูจงจิต
- ประวัติฯ -2 สังคมฯ -2
5-10-2560
- ครูจงจิต
- หน้าที่พลเมือง -2
5-10-2560
- ครูวรรณา
- ไทย -3 คณิต -3 วิทย์ -3
5-10-2560
- ครูวรรณา
- ประวัติฯ -3 สังคมฯ -3
5-10-2560
- ครูวรรณา
- หน้าที่พลเมือง -3
5-10-2560
- ครูพิมลพรรณ
- ไทย -4 คณิต -4 วิทย์ -4
5-10-2560
- ครูพิมลพรรณ
- หน้าที่พลเมือง -4
5-10-2560
- ครูศันสนีย์
- ไทย -5 คณิต -5 วิทย์ -5
5-10-2560
- ครูศันสนีย์
- ประวัติฯ -5 สังคมฯ -5
5-10-2560
- ครูศันสนีย์
- หน้าที่พลเมือง -5
5-10-2560
- ครูนัชพร
- การงานอาชีพ -1-2-3-4-5
5-10-2560
- ครูนัชพร
- พลศึกษา -1-2-3-4-5
5-10-2560
- ครูนัชพร
- สุขศึกษา -1-2-3-4-5
5-10-2560
- ครูNdongmo
- อังกฤษ -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูLolibert
- อังกฤษ -5
6-10-2560
- ครูLolibert
- อังกฤษ -4
6-10-2560
- ครูJessa
- อังกฤษ-4
6-10-2560
- ครูประยง
- อังกฤษ -4
6-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
- ทัศนศิลป์ -1-2
6-10-2560
- ครูทิพวรรณ
- อังกฤษ -1-2-3-5
7-10-2560
- ครูเยาวลักษณ์
- ทัศนศิลป์ -3-4-5
8-10-2560
- ครูเยาวลักษณ์
- ดนตรี นาฏศิลป์-1-2-3-4-5
8-10-2560
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูปิยะมาศ
แนะแนว -1-2-3-4-5
5-10-2560
- ครูปฏิพัทธ์
ลูกเสือ-ป.1/1
5-10-2560
- ครูจงจิ
ลูกเสือ-ป.1/2
5-10-2560
- ครูวรรณา
ลูกเสือ-ป.1/1
5-10-2560
- ครูพิมลพรรณ
ลูกเสือ-ป.1/4
5-10-2560
- ครูศันสนีย์
ลูกเสือ-ป.1/5
5-10-2560
- ครูปฏิพัทธ์
สาธารณะ-ป.1/1
5-10-2560
- ครูจงจิต
สาธารณะ-ป.1/2
5-10-2560
- ครูวรรณา
สาธารณะ-ป.1/3
5-10-2560
- ครูพิมลพรรณ
สาธารณะ-ป.1/4
5-10-2560
- ครูศันสนีย์
สาธารณะ-ป.1/5
5-10-2560
- ครูปฏิพัทธ์
ชุมนุม-ป.1
5-10-2560
- ครูจงจิต
ชุมนุม-ป.1
5-10-2560
- ครูวรรณา
ชุมนุม-ป.1
5-10-2560
- ครูพิมลพรรณ
ชุมนุม-ป.1
5-10-2560
- ครูศันสนีย์
ชุมนุม-ป.1
5-10-2560
   
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ครูปฏิพัทธ์
ป.1/1
5-10-2560
- ครูจงจิต
ป.1/2
5-10-2560
- ครูวรรณา
ป.1/3
5-10-2560
- ครูพิมลพรรณ
ป.1/4
5-10-2560
- ครูศันสนีย์
ป.1/5
5-10-2560
     
     
วิชาที่ไม่ส่ง : ได้แก่    
   1.    


          
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล   
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวสิริลักษณ์ สุดใส -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูนฤมล
- ไทย -4 คณิต -4 วิทย์ -4
3-10-2560
- ครูนฤมล
- ประวัติฯ -4 หน้าที่พลเมือง-4
3-10-2560
- ครูกานต์พิชชา
- การงานอาชีพ -1-2-3-4-5
3-10-2560
- ครูสันทวดี
- ไทย -3 คณิต -3 วิทย์ -3
4-10-2560
- ครูสันทวดี
- สังคมฯ -3 ประวัติฯ -3
4-10-2560
- ครูสันทวดี
- หน้าที่พลเมือง -3
4-10-2560
- ครูปิ่นมนัส
- ดนตรี -1-2-3-4
4-10-2560
- ครูศิริลักษณ์
- ไทย -1 คณิต -1 วิทย์ -1
4-10-2560
- ครูศิริลักษณ์
- สังคมฯ -1 ประวัติฯ -1
4-10-2560
- ครูศิริลักษณ์
- หน้าที่พลเมือง -1
4-10-2560
- ครูอำนวย
- ไทย -2 คณิต -2 วิทย์ -2
5-10-2560
- ครูอำนวย
- ประวัติฯ -2 สังคมฯ -2
5-10-2560
- ครูอำนวย
- หน้าที่พลเมือง -2
5-10-2560
-ครูสิริลักษณ์
- อังกฤษ -1-2-4-5
5-10-2560
- ครูสิริลักษณ์
- สุขศึกษา -1-2-3-4-5
5-10-2560
- ครูสมส่วน
- พลศึกษา -1-2-3-4-5
5-10-2560
- ครูพิมพ์วรา
- ไทย -5 คณิต -5 วิทย์ -5
6-10-2560
- ครูพิมพ์วรา
- ประวัติฯ -5 สังคมฯ -5
6-10-2560
- ครูพิมพ์วรา
- หน้าที่พลเมือง -5
6-10-2560
- ครูNdongmo
- อังกฤษ -1-2-4-5
6-10-2560
- ครูLolibert
- อังกฤษ -3
6-10-2560
- ครูJessa
- อังกฤษ -3
6-10-2560
- ครุผ่าน
- สังคม -4
6-10-2560
- ครูประยง
- อีงกฤษ -3
6-10-2560
- ครูเยาวลักษณ์
- ทัศนศิลป์ -1-2-3-4
8-10-2560
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูศิริลักษณ์
แนะแนว-ป.2/1
5-10-2560
- ครูอำนวย
แนะแนว-ป.2/2
6-10-2560
- ครูสันทวดี
แนะแนว-ป.2/3
4-10-2560
- ครูนฤมล
แนะแนว-ป.2/4
3-10-2560
- ครุพิมพ์วรา
แนะแนว-ป.2/5
6-10-2560.
- ครูศิริลักษณ์
ลูกเสือ-ป.2/1
5-10-2560
- ครูอำนวย
ลูกเสือ-ป.2/2
6-10-2560
- ครูสันทวดี
ลูกเสือ-ป.2/3
4-10-2560
- ครูนฤมล
ลูกเสือ-ป.2/4
3-10-2560
- ครูพิมพ์วรา
ลูกเสือ-ป.2/5
6-10-2560
- ครูศิริลักษณ์
สาธารณะ-ป.2/1
5-10-2560
- ครูอำนวย
สาธารณะ-ป.2/2
6-10-2560
- ครูสันทวดี
สาธารณะ-ป.2/3
4-10-2560
- ครูนฤมล
สาธารณะ-ป.2/4
3-10-2560
- ครูพิมพ์วรา
สาธารณะ-ป.2/5
6-10-2560
- ครูศิริลักษณ์
ชุมนุม-ป.2/1
6-10-2560
- ครุอำนวย
ชุมนุม-ป.2/2
6-10-2560
- ครูสันทวดี
ชุมนุม-ป.2/3
4-10-2560
- ครูนฤมล
ชุมนุม-ป.2/4
3-10-2560
- ครูพิมพ์วรา
ชุมนุม-ป.2/5
6-10-2560
   
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   
- ครูศิริลักษณ์
ป.2/1
5-10-2560
- ครูอำนวย
ป.2/2
6-10-2560
- ครูสันทวดี
ป.2/3
4-10-2560
- ครูนฤมล
ป.2/4
3-10-2560
- ครูพิมพ์วรา
ป.2/5
6-10-2560
   
     


               
       
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล    
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางวรรณา เอี่ยมสะอาด -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูอลิสา
- วิทยาศาสตร์ -1-2-3
3-10-2560
- ครูอลิสา
- สังคมฯ -1-2-3
3-10-2560
- ครูอลิสา
- หน้าที่พลเมือง -1-2-3
3-10-2560
- ครูสุพิน
- ภาษาไทย -1-2-3
3-10-2560
- ครูกานต์พิชชา
- การงานอาชีพ -1-2-3-4
3-10-2560
- ครูนงลักษณ์
- คณิตศาสตร์ -1-2-3
4-10-2560
- ครูกชพร
- อังกฤษ -1-2-3
4-10-2560
- ครูอัจฉราภรณ์
- ดนตรี -3-4-5
5-10-2560
- ครูสมส่วน
- พลสึกษา -1-2-3-4
4-10-2560
- ครูรุ่งอรุณ-ปิ่มนัส
- ดนตรี-นาฏศิลป์ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูปิยมาศ
- ประวัติศาสตร์ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูผ่าน
- สุขศึกษา -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูNdongmo
- อังกฤษ -4
6-10-2560
- ครูJessa
- อังกฤษ -1-2-3
6-10-2560
- ครูJessa
- อังกฤษ -4
6-10-2560
- ครูLOlibert
- อังกฤษ -4
6-10-2560
- ครูประยง
- อังกฤษ -4
6-10-2560
- ครูพจนา
- ไทย -4 คณิต -4 วิทย์ -4
7-10-2560
- ครูพจนา
- สังคมฯ -4 หน้าที่พลเมือง -4
7-10-2560
- ครูเยาวลักษณ์
- ทัศนศิลป์ -1-2-3-4
8-10-2560
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูจำเริญศรี
แนะแนว-ป.3/1
4-10-2560
- ครูจำเริญศรี
แนะแนว-ป.3/2
4-10-2560
- ครูจำเริญศรี
แนะแนว-ป.3/3
4-10-2560
- ครูจำเริญศรี
แนะแนว-ป.3/4
4-10-2560
- ครูอลิสา
ลูกเสือ-ป.3/1
3-10-2560
- ครูสุพิน
ลูกเสือ-ป.3/2
3-10-2560
- ครูนงลักษณ์
ลูกเสือ-ป.3/3
4-10-2560
- ครูพจนา
ลูกเสือ-ป.3/4
4-10-2560
- ครูอลิสา
สาธารณะ-ป.3/1
3-10-2560
- ครูสุพิน
สาธารณะ-ป.3/2
3-10-2560
- ครูนงลักษณ์
สาธารณะ-ป.3/3
4-10-2560
- ครุพจนา
สาธารณะ-ป.3/4
4-10-2560
- ครูอลิสา
ชุมนุม-ป.3
3-10-2560
- ครูสุพิน
ชุมนุม-ป.3
3-10-2560
- ครูนงลักษณ์
ชุมนุม-ป.3
4-10-2560
- ครูพจนา
ชุมนุม-ป.3
4-10-2560
-
   
   
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   
- ครูอลิสา
ป.3/1
3-10-2560
- ครูสุพิน
ป.3/2
3-10-2560
- ครูนงลักษณ์
ป.3/3
4-10-2560
- ครูพจนา
ป.3/4
4-10-2560
   

        

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล    
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางชลีพันธ์ ลัดดาหอม -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูขวัญตา
- เทคโนฯ -1-2-3-4
3-10-2560
- ครูปิยมาศ
- ประวัติฯ-4-5 สังคม-4-5
3-10-2560
- ครูปิยมาศ
- สังคมฯ -4-5
3-10-2560
- ครูุปนัดดา-สาวิณี
- ไทย -1-2-3-4-5
3-10-2560
- ครูุปนัดดา-สาวิณี
- หน้าที่พลเมือง -2
3-10-2560
- ครูประยง-ฐิติพร
- อังกฤษ -1-3-5
3-10-2560
- ครูจำเริญศรี
- ดนตรีนาฏศิลป์ -1-2-3-4-5
3-10-2560
- ครูกมลชนก
- การงานฯ -1-2-3-4-5
3-10-2560
- ครูชลีพันธ์
- วิทย์ -1-2-3-4 ไทย-4
3-10-2560
- ครูชลีพันธ์
- หน้าที่พลเมือง -4
3-10-2560
- ครูสมส่วน
- การงานอาชีพ -1-2-3-4-5
5-10-2560
- ครูสมส่วน
- หน้าที่พลเมือง -1
5-10-2560
- ครูชลีพันธ์
- วิทยาศาสตร์ -5
5-10-2560
- ครูสุพรรณี
- คณิตศาสตร์ -1-3-5
6-10-2560
- ครูผ่าน
- สังคมศึกษา -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูสุวรรณรัตน์
- คณิตศาสตร์ -2-4
6-10-2560
- ครูสุวรรณรัตน์
- สุขศึกษา -1-2-3-4-5
6-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
- หน้าที่พลเมือง -5
6-10-2560
- ครูศุภชาติ
- หน้าที่พลเมือง -3
6-10-2560
- ครูศุภชาติ
- ประวัติศาสตร์ -1-2-3
6-10-2560
-ครูประยง
- อังกฤษ -2-4
6-10-2560
- ครู Sindy
- อังกฤษ -2-4
6-10-2560
- ครู Jessa
- อังกฤษ -1-3-5 /2-4
6-10-2560
- ครู Lolibert
- อังกฤษ 2-4
6-10-2560
- ครู ธนา
- พลศึกษา -1-2-3-4-5
6-10-2560
-
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูสมส่วน
แนะแนว-ป.4/1
5-10-2560
- ครุปนัดดา/สาวิณี
แนะแนว-ป.4/2
3-10-2560
- ครูสุพรรณี
แนะแนว-ป.4/3
6-10-2560
- ครูชลีพันธ์
แนะแนว-ป.4/4
3-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
แนะแนว-ป.4/5
3-10-2560
- ครูสมส่วน
ลูกเสือ-ป.4/1
5-10-2560
- ครุปนัดดา/สาวิณี
ลูกเสือ-ป.4/2
3-10-2560
- ครูสุพรรณี
ลูกเสือ-ป.4/3
6-10-2560
- ครูชลีพันธ์
ลูกเสือ-ป.4/4
3-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
ลูกเสือ-ป.4/5
3-10-2560
- ครูสมส่วน
สาธารณะ-ป.4/1
5-10-2560
- ครุปนัดดา/สาวิณี
สาธารณะ-ป.4/2
3-10-2560
- ครูสุพรรณี
สาธารณะ-ป.4/3
6-10-2560
- ครูชลีพันธ์
สาธารณะ-ป.4/4
3-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
สาธารณะ-ป.4/5
3-10-2560
- ครุปนัดดา/สาวิณี
ชุมนุม-ป.4
3-10-2560
- ครูชลีพันธ์
ชุมนุม-ป.4
3-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
ชุมนุม-ป.4
3-10-2560
   
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   
- ครูสมส่วน
ป.4/1
5-10-2560
- ครุปนัดดา/สาวิณี
ป.4/2
3-10-2560
- ครูสุพรรณี
ป.4/3
6-10-2560
- ครูชลีพันธ์
ป.4/4
3-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
ป.4/5
3-10-2560
     
         

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล       
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวทิพวรรณ สุหงสา -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูขวัญตา
- เทคโนฯ -1-2-3-4
3-10-2560
- ครูจำเริญศรี
- ดนตรีนาฏศิลป์ -1-2-3-4
4-10-2560
- ครูอัจฉราภรณ์
- สุขศึกษา -1-2-3-4
4-10-2560
- ครูอัจฉราภรณ์
- หน้าที่พลเมือง -1
4-10-2560
- ครูอัจฉราภรณ์
- การงานอาชีพ -1-2-3-4
4-10-2560
- ครูกชพร-ศศิวิมล
- อังกฤษ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูศุภวดี
- ทัศนศิลป์ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูศุภวดี
- ประวัติฯ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูศุภวดี
- สังคมฯ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูศุภวดี
- หน้าที่พลเมือง -3
5-10-2560
- ครูวิโชค
- วิทยาศาสตร์ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูบุษยา -สุธิณี
- ภาษาไทย -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูบุษยา-สุธิณี
- หน้าที่พลเมือง -4
5-10-2560
- ครูlolobert
- อังกฤษ -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูนันทินี
- คณิตศาสตร์ -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูธนา
- พลศึกษา -1-2-3-4
6-10-2560
-
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูอัจฉราภรณ์
แนะแนว-ป.5/1
5-10-2560
- ครูกชพร -ศศิวิมล
แนะแนว-ป.5/2
5-10-2560
- ครูศุภวดี
แนะแนว-ป.5/3
6-10-2560
- ครูบุษยา
แนะแนว-ป.5/4
5-10-2560
- ครูอัจฉราภรณ์
ลูกเสือ-ป.5/1
5-10-2560
- ครูกชพร -ศศิวิมล
ลูกเสือ-ป.5/2
5-10-2560
- ครูศุภวดี
ลูกเสือ-ป.5/3
6-10-2560
- ครูบุษยา-สุธิณี
ลูกเสือ-ป.5/4
5-10-2560
- ครูอัจฉราภรณ์
สาธารณะ-ป.5/1
5-10-2560
- ครุกชพร -ศศิวิมล
สาธารณะ-ป.5/2
5-10-2560
- ครูศุภวดี
สาธารณะ-ป.5/3
6-10-2560
- ครูบุษยา
สาธารณะ-ป.5/4
5-10-2560
- ครูอัจฉราภรณ์
ชุมนุม-ป.5
5-10-2560
- ครูกชพร -ศศิวิมล
ชุมนุม-ป.5
5-10-2560
- ครูบุษยา-สุธิณี
ชุมนุม-ป.5
5-10-2560
- ครูศุภวดี
ชุมนุม-ป.5
6-10-2560
- ครูนันทินี
ชุมนุม-ป.5
6-10-2560
-
   
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   
- ครูอัจฉราภรณ์
ป.5/1
5-10-2560
- ครุกชพร -ศศิวิมล
ป.5/2
5-10-2560
- ครูศุภวดี
ป.5/3
6-10-2560
- ครูบุษยา
ป.5/4
9-10-2560
               
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล        
------------------- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูขวัญตา
- เทคโนฯ - 1-2-3-4
3-10-2560
- ครูขวัญตา
- หน้าที่พลเมือง - 1
3-10-2560
- ครูอรพิน
- การงานฯ -1-2-3-4
3-10-2560
- ทิพวรรณ-เกสราภรณ์
- อังกฤษ -1-2-3-4
4-10-2560
- ครูวิโชค
- วิทยาศาสตร์ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูผ่าน
- สุขศึกษา -1-2-3-4
5-10-2560
- ครูสุริยา
- คณิตศาสตร์ -1-2-3-4
5-10-2560
- ครู Lolibert
- อังกฤษ -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูมณีรัตน์
- ภาษาไทนย -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูธนา
- พลศึกษา -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
- ทัศนศิลป์ -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูศุภชาติ
- สังคมฯ -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูศุภชาติ
- ประวัติฯ -1-2-3-4
6-10-2560
- ครูทิพวรรณ
- หน้าที่พลเมือง -4
6-10-2560
-
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูอรพิน
แนะแนว-ป.6/1
3-10-2560
- ครูอรพิน
แนะแนว-ป.6/2
3-10-2560
- ครูอรพิน
แนะแนว-ป.6/3
3-10-2560
- ครูอรพิน
แนะแนว-ป.6/4
3-10-2560
- ครูขวัญตา
ลูกเสือ-ป.6/1
3-10-2560
- ครูอรพิน
ลูกเสือ-ป.6/2
3-10-2560
- ครูสุริยา
ลูกเสือ-ป.6/3
5-10-2560
- ครูทิพวรรณ
ลูกเสือ-ป.6/4
3-10-2560
- ครูขวัญตา
สาธารณะ-ป.6/1
3-10-2560
- ครูอรพิน
สาธารณะ-ป.6/2
3-10-2560
- ครูสุริยา
สาธารณะ-ป.6/3
5-10-2560
- ครูทิพวรรณ
สาธารณะ-ป.6/4
3-10-2560
- ครูขวัญตา
ชุมนุม-ป.6
3-10-2560
- ครูอรพิน
ชุมนุม-ป.6
3-10-2560
- ครูทิพวรรณ
ชุมนุม-ป.6
3-10-2560
- ครูวิโชค
ชุมนุม-ป.6
5-10-2560
- ครูสุริยา
ชุมนุม-ป.6
5-10-2560
- ครูมณีรัตน์
ชุมนุม-ป.6
6-10-2560
- ครูทิพวรรณ
ชุมนุม-ป.6
7-10-2560
-
   
   
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   
- ครูขวัญตา
ป.6/1
3-10-2560
- ครูอรพิน
ป.6/2
3-10-2560
- ครูสุริยา
ป.6/3
5-10-2560
- ครูทิพวรรณ
ป.6/4
3-10-2560
   
     


        
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล  
------------------- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางกัลยา สวรรค์จุติ -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูจีระพงศ์
- คณิตเพิ่ม - 1-2
3-10-2560
- ครูกัลยา
- ไทย -1-2
3-10-2560
- ครูบัญคุ้ม
- หน้าที่พลเมือง -1-2
4-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
- ประวัติฯ -1-2
4-10-2560
- ครูบุคุ้ม
- พุทธศาสนา -1-2
4-10-2560
- ครูไพรัตน์
- สังคมศึกษา -1-2
5-10-2560
- ครูไพรัตน์
- อาเซียน -1-2
5-10-2560
- ครูรุ่งอรุณ
- ดนตรี -1-2
5-10-2560
- ครูชนมณี
- การงานอาชีพ -1-2
5-10-2560
- ครูชนมณี
- สุขศึกษา -1-2
5-10-2560
- ครูศิรินันท์
- อังกฤษ -1-2
6-10-2560
- ครูสิตยานันท์
- คณิตศาสตร์ -1
6-10-2560
- ครูจันทร์ฉาย
- วิทยาศาสตร์ -1-2
6-10-2560
- ครูจันทร์ฉาย
- วิทยฯการแก้ปัญหา-1-2
6-10-2560
- ครูJessa
- อังกฤษ -1-2
6-10-2560
- ครูธนา
- พลศึกษา -1-2
6-10-2560
- ครูสุชานันท์
- คณิตศาสตร์ -1-2
6-10-2560
- ครูพจนา
- เทคโนโลยีฯ -1-2
7-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
- ทัศนศิลป์ -1-2
7-10-2560
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูบุญคุ้ม
แนะแนว-ม.1/1
2-10-2560
- ครูวิจารณ์
แนะแนว-ม.1/2
5-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
ลูกเสือ-ม.1/1
2-10-2560
- ครูวิจารณ์
ลูกเสือ-ม.1/2
5-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
สาธารณะ-ม.1/1
2-10-2560
- ครูวิจารณ์
สาธารณะ-ม.1/2
8-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
ชุมนุม-ม.1
2-10-2560
- ครูวิจารณ์
ชุมนุม-ม.1
5-10-2560
   
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
- ครูบุญคุ้ม
ม.1/1
2-10-2560
- ครูวิจารณ์
ม.1/2
5-10-2560
   
การอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
- ครูบุญคุ้ม
ม.1/1
2-10-2560
- ครูวิจารณ์
ม.1/2
5-10-2560
        

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล   
------------------- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสาวอลิสา เชิดดี -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูขวัญตา
- เทคโนโลยี - 1-2
3-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
- หน้าที่พลเมือง -1-2
4-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
- ประวัติศาสตร์ -1-2
4-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
- พุทธศาสนา -1-2
4-10-2560
- ครูไพรัตน์
- สังคมศึกษา -1-2
4-10-2560
- ครูไพรัตน์
-อาเซียน -1-2
4-10-2560
- ครูรุ่งอรุณ
- ดนตรี-นาฏศิลป์ -1-2
5-10-2560
- ครูชนมณี
- การงานอาชีพ -1-2
5-10-2560
- ครูชนมณี
- สุขศึกษา - 1-2
5-10-2560
- ครูศิรินันท์
- อังกฤษ -1-2
6-10-2560
- ครูสิตยานันท์
- คณิตศาสตร์ -1-2
6-10-2560
- ครูสิตยานันท์
-คณิตศาสตร์เพิ่มเติม -1-2
6-10-2560
- ครูจันทร์ฉาย
- วิทยาศาสตร์ -1-2
6-10-2560
- ครูพงศ์พันธ์
- ภาษาไทย -1-2
6-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
- ทัศนศิลป์ -1-2
6-10-2560
- ครูสุชานันท์
- เริ่มต้นโครงงานวิทย์ฯ -1-2
6-10-2560
- ครูธนา
- พลศึกษา -1-2
6-10-2560
- ครู Lolobert
- อังกฤษ -1-2
7-10-2560
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูจันทร์ฉาย
แนะแนว-ม.2/1
6-10-2560
- ครูไพรัตน์
แนะแนว-ม.2/2
3-10-2560
- ครูจันทร์ฉาย -ครูรุ่งอรุณ
ลูกเสือ-ม.2/1
5-10-2560
- ครูไพรัตน์
ลูกเสือ-ม.2/2
3-10-2560
- ครูจันทร์ฉาย-ครูรุ่งอรุณ
สาธารณะ-ม.2/1
5-10-2560
- ครูไพรัตน์
สาธารณะ-ม.2/2
4-10-2560
- ครูไพรัตน์
ชุมนุม-ม.2
3-10-2560
- ครูรุ่งอรุณ
ชุมนุม-ม.2
5-10-2560
- ครูจันทร์ฉาย
ชุมนุม-ม.2
6-10-2560
   
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
- ครูจันทร์ฉาย -ครูรุ่งอรุณ
ม.2/1
5-10-2560
- ครูไพรัตน์
ม.2/2
3-10-2560
   
การอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
- ครูจันทร์ฉาย -ครูรุ่งอรุณ
ม.2/1
5-10-2560
- ครูไพรัตน์
ม.2/2
4-10-2560
   


         

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล            
------------------- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -------------------------------------------------------------------------- ครูผู้รับผิดชอบตรวจสอบ - กรอกข้อมูล : นางสุพิน เสนาพรหม -----------
วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
ครูที่ส่งงาน
วิชา-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูขวัญตา
- เทคโนสารสนเทศ - 1-2
3-10-2560
- จีระพงศ์
- วิทย์ -1-2 คณิตเพิ่ม-1-2
3-10-2560
- ครูกัญญา
- คณิตศาสตร์ -1-2
4-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
- ประวัติฯ -1-2 พุทธ -1-2
4-10-2560
- ครูบุญคุ้ม
- หน้าที่พลเมือง -1-2
4-10-2560
- ครูไพรัตน์
- สังคมฯ -1-2 อาเซียน -1-2
4-10-2560
- ครูชนมณี
- การงานอาชีพ -1-2
5-10-2560
- ครูชนมณี
- สุขศึกษา -1-2
5-10-2560
- ครูรุ่งอรุณ
- ดนตรี-นาฏศิลป์ -1-2
5-10-2560
- ครูวิจารณ์
- อังกฤษ
5-10-2560
- ครูสุชานันท์
- พันธุกรรม -1-2
6-10-2560
- ครูNdongmo
- อังกฤษ -1-2
6-10-2560
- ครูธนา
- พลศึกษา -1-2
6-10-2560
- ครูพงศ์พันธ์
- ไทย 1-2
6-10-2560
- ครูสันต์ฤทัย
- ทัศนศิลป์ -1-2
6-10-2560
-
-
-
ครูที่ส่งงาน
วิชา/กิจกรรม-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
- ครูกัญญา
แนะแนว-ม.3/1
3-10-2560
- ครูธธนา -ครูกัลยา
แนะแนว-ม.3/2
5-10-2560
- ครูกัญญา
ลูกเสือ-ม.3/1
3-10-2560
- ครูธนา -ครูกัลยา
ลูกเสือ-ม.3/2
5-10-2560
- ครูกัญญา
สาธารณะ-ม.3/1
3-10-2560
- ครูธนา -ครูกัลยา
สาธารณะ-ม.3/2
5-10-2560
- ครูกัญญา
ชุมนุม-ม.3
3-10-2560
- ครูธนา -ครูกัลยา
ชุมนุม-ม.3
5-10-2560
   
ครูที่ส่งงาน
ชั้น-ห้อง
วันเดือนปีที่ส่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
- ครูกัญญา
ม.3/1
3-10-2560
- ครูธนา -ครูกัลยา
ม.3/2
5-10-2560
   
การอ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ
- ครูกัญญา
ม.3/1
3-10-2560
- ครูฑนา -ครูกัลยา
ม.3/2
5-10-2560
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560