ทว.1 - วิชาพื้นฐาน + เพิ่มเติม
 
ทว.1 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
ทว.1 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
ทว.1 - การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
 
 
(สำหรับครูผู้สอนประจำวิชาทุกคน)
(สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมทุกคน)
(สำหรับครูประจำชั้นทุกคน)
(สำหรับครูประจำชั้นทุกคน)
 
 
(ลส.-แนะแนว-ชุมนุม-สาธารณประโยชน์)
 
                 
 
 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทว.1 - ครูประจำวิชา/กิจกรรม ...ไม่ต้อง PRINT ...ส่ง ครูประจำชั้น
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล - ครูประจำชั้น ไม่ต้องทำ..
งานทะเบียนวัดผล จะนำ ทว.1 ที่ครูทุกท่านส่งมาทาง E-mail ไปกรอกลงในระบบงานทะเบียนวัดผล เป็นปัจจุบัน ทันที
และจะ PRINT แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ให้ครูประจำชั้น..นำไป แจกนักเรียน ต่อไป..
ครููประจำชั้น..ทำบันทึกความเห็นนักเรียนประจำชั้น แจ้งผู้ปกครอง.. เท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560