ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - นโยบายนายกรัฐมนตรี นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติของ สพป.สร.3 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

            - โครงการปฐมวัย
     
      ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณ งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
นายนัทธพงศ์ วัฒนากุลยาวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
   
     
     
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560