รางวัลโรงเรียนมาตรฐาน อย.น้อย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
              เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557     หลักฐานอ้างอิง เกียรติบัตร
 
 
 
                          
 
           รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี พ.ศ. 2556
           จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557   หลักฐานอ้างอิง 1. เกียรติบัตร   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หน้า 156  
 
 
 
                          
 
            รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
            จากมูลนิธิพระเทพรัตนราชสุดา (ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆ )  ปีการศึกษา 2556 - 2558
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  • img01
  • img02
  • img03
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560