โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2460 โดย โองอำมาตย์โทหลวงอภิสารสังขะเขต (แดง สุคันธรัต)นายอำเภอสังขะ คือ โรงเรียนประชาบาลตำบลสังขะ 1 (บ้านขวาว )
เป็นอาคารเรียน ชั่วคราวยกพื้นแบบศาลาวัด เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สมัยนั้นมีถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี 3 ชั้น)
นายดา ทวีผล เป็นครูใหญ่คนแรก ซึ่งโรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินศึกษาพลี 
       พ.ศ.2473 ขุนศาสตร์สาธร (พงษ์ มูลศาสตร์) นายอำเภอสังขะ ได้ของบประมาณการประถมศึกษา สร้างเป็นอาคารเรียนทรงปั้นหยามีมุข 2 ข้าง จำนวน 5 ห้องเรียน
สร้างเสร็จทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2478 โดยมีพระศรีพิชัยบริบาล ข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธี ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า
"โรงเรียนสังขะวิทยาคม"
        พ.ศ.2479 ทางราชการได้เปิดโรงเรียนมัธยมสายสามัญ เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่ไม่มี อาคารเรียนของตัวเอง อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนสังขะวิทยาคม 
ต่อมาแยกเป็นเอกเทศ
        พ.ศ.2498 ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนห้วยเสน (โรงเรียนบ้านสังขะ ปัจจุบัน) แยกครูจากโรงเรียนนี้ไปก่อน
        พ.ศ.2499 โรงเรียนมัธยมสายสามัญสังขะ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และต่อมาด้รับงบสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ช ซึ่งในปีนี้ทางราชการได้รวม
โรงเรียนประถมต้น  (โรงเรียนสังขะวิทยาคม) และโรงเรียนสายสามัญ (โรงเรียนสังขะ) เข้าด้วยกันชื่อว่า " โรงเรียนสังขะวิทยาคม" เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1 - ป.7 
มีนายชวลิต สุภิมารส เป็นครูใหญ่  ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น เป็นแบบ 088 จำนวน 10 ห้องเรียน
         ปีงบประมาณ 2519 ได้งบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ สร.001 ขนาด 4 ห้องเรียน  (ใต้ถุนสูง) ขนาด 3 ห้องเรียน
         ปี 2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคอนกรีต แบบ สปช.105/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน  และมีส้วมแบบสปช.607/2526 1 หลัง 6 ที่ เรือนเพาะชำ 1 หลัง 
สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม
         ปี 2539 โรงเรียนได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับงบประมาณปรับปรุงทำงโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันหลายรายการ ดังนี้
                 1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
                 2. ห้องวิทยาศาสตร์
                 3. ห้องคอมพิวเตอร์
          ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
          ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง และลานกีฬาอเนกประสงค์ 
          ปีงบประมาณ 2546 ได้สร้างถนนคอนกรีต ขนาด 6*150 หนา 15 ซม. จากเงินบริจาค ผู้ปกครอง 
          ปีงบประมาณ 2548 ไดรับงบประมาณ สร้าง อาคารเรียน สปช 105/2529 จำนวน 8 ห้องเรียน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2549 ไดรับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน สปช.105/2529 8 ห้องเรียน 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2549 ไดรับงบประมาณ สร้าง ห้องส้วม สปช 105/2525 จำนวน 4 ที่ 1 หลัง
          ปีงบประมาณ 2552 ไดรับงบประมาณ สร้าง ห้องส้วม สปช 601/2545 1 หลัง
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายสุนทร อินทรนุช  ตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็น ผู้บริหารโรงเรียน

 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
           โรงเรียนสังขะวิทยาคม  เป็นโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดสุรินทร์ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ บนพื้นฐานของความเป็นสุรินทร์
 
 
 
        1.
 
 
 
        1.
           ปรัชญา             วิชฺชา จรณ สมฺ ปนฺ โน     ความหมาย “ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ และความประพฤติที่ดีงาม”
           คำขวัญ             เลิศคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม
           สี                        สีเหลือง - ดำ ความหมาย สีเหลือง - ความสว่าง ความสงบ ความซื่อสัตย์     สีดำ - ความเข็มแข็ง ความอดทน
           อัตลักษณ์          ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม
           เอกลักษณ์        วิชาการโดดเด่น

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560