นายไพรัตน์ ศรีโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2561


นางชนมณี สุเมืองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2561
     


นางอรพิน เกืดสมนึก
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2561


นางกัญญา อินทร์งาม
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2561


นางสาวนัชพร อัครวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2561
     


นางสาวภาภรณาวิเศษ ผาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2560


นางพูนทรัพย์ อินทรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2560


นายโชคดี สุคันธรัต
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2560

 

 นายยศ สาแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2559


นางประเสริฐศรี พรหมสูง
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2559

 

 นางอรุณวดี - (พรหมจักรินทร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2559


นางชูศรี อินทะหลาบ
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2559


นางจำเนียร จินดาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2558

 นางปราณี จันทร์ประเสริฐ
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2558


นางสาวขันทอง สุขอุ้ม
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2557


นางกรรณิการ์ สายรัตทอง
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2557

 นายบุญชิด พลศรี
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2556


นายงผิวผ่อง นามม่วง
ครูชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2554


นายบุญยอด คงดี
รองผู้อำนวยการูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ/เออร์รี่
30 กันยายน 2554

 นายคำแหง ราชรักษ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2551


นางสุนทรี พรหมศวร
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ/เออร์รี่
30 กันยายน 2552


นายเทอดศักดิ์ ทองประศาสน์์
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ/เออร์รี่
30 กันยายน 2551

 

 นางกนกวรรณ ทองประศาสน์
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ/เออร์รี่
30 กันยายน 2551


นางดวงเดือน กระจายศรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ/เออร์รี่
30 กันยายน 2551


นางพวงผกา สมสะอาด
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ/เออร์รี่
30 กันยายน 2550

 นายสำรวน พรหมศวร
ครูชำนาญการ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2550


นายเสรี ปิ้นศรีเมือง
ผู้อำนวยการ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2548


นางสงบ พิศวง
อาจารย์ 2
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2548

 นายสนอง จงอุ่นกลาง
รองผู้อำนวยการ
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2547


นายเชาวรัตน์ หล่อกิตติวงศ์
อาจารย์ 2
เกษียณอายุราชการ/เออร์รี่
30 กันยายน 2546


นางไพรสณฑ์ รักไทย
อาจารย์ 3
เกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2545

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560