27


นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการ
29 ตุลาคม 2551 - ปัจจุบัน
       
       
       
       
26


นายคำแหง ราชรักษ์
ผู้อำนวยการ
30 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2551
   
25


นายเสรี ปิ่นศรีเมือง
ผู้อำนวยการ
8 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2547
   
24


นายชุมพร มะวิญธร
1 มกราคม 2522 - 30 กันยายน 2535
       
       
       
23
นายจำรูญ ทองประศาสน์
10 พฤศจิกายน 2518 - 1 พฤศจิกายน 2521
22
นายเชาวลิต สุภิมารส
12 กรกฎาคม 2509 - 30 กรกฎาคม 2518
21
นายละม้าย โสวภาค
16 มิถุนายน 2507 - 11 กรกฎาคม 2509
20
นายประสพ จันทรเขต
11 ตุลาคม 2503 - 15 มิถุนายน 2507
19
นายจำรูญ ทองประศาสน์
12 พฤศจิกายน 2497 - 10 ตุลาคม 2503
18
นายอุ่น เทียนแก้ว
1 กันยายน 2497 - 12 พฤศจิกายน 2497
17
นายสังข์ สุคันธรัต
29 กันยายน 2495 - 22 มิถุนายน 2497
16
นายเนียม กรองทอง
16 มกราคม 2493 - 25 กันยายน 2495
15
นายสุบรรณ เงินงาม
7 ตุลาคม 2490 - 10 มกราคม 2493
14
นายถนอม สุภิษะ
2 กรกฎาคม 2489 - 6 ตุลาคม 2490
13
นายปริก อินทร์นุช
11 กรกฎาคม 2488 - 26 มิถุนายน 2498
12
นายวัน ทองต้น
24 พฤษภาคม 2488 - 30 มิถุนายน 2488
11
นายบัญชา นามวัฒน์
26 เมษายน 2488 - 16 พฤษภาคม 2488
10
นายขันธ์ ปานเจริญ
17 มีนาคม 2487 - 16 เมษายน 2488
9
นายสุข แก่นดี
1 มกราคม 2486 - 7 มีนาคม 2487
8
นายสวน ชื่อเพราะ
6 ธันวาคม 2485 - 31 ธันวาคม 2485
7
นายอรัญ อินทร์นุช
6 พฤษภาคม 2482 - 6 มีนาคม 2485
6
นายปริก อินทร์นุช
1 กันยายน 2481 - 6 มีนาคม 2482
5
นายขันธ์ ปานเจริญ
3 กันยายน 2473 - 3 สิงหาคม 2481
4
นายปริง บริบูรณ์
20 กันยายน 2472 - 19 กรกฎาคม 2473
3
นายแสง บุญเรือง
ครูใหญ่
7 มีนาคม 2467 - 7 กันยายน 2472
2
นายคาน จันทร์สุระ
ครูใหญ่
1 ตุลาคม 2466 - 4 กุมภาพันธ์ 2467
1
นายดา ทวีผล
ครูใหญ่
พ.ศ.2460 - 2466
       
       
       
       
 
       
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560