นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
       
 
 
        
 
ประวัติการศึกษา
        1. จบชั้น ม.ศ.1 – 3 โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
        2. จบปกศ. วิทยาลัยคปรูสุรินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
        3. จบปริญญาตรี ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        4. จบปริญญาโท กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
       1. พ.ศ. 2525 บรรจุครั้งแรก ครูโรงเรียน บ้านโนนทอง จังหวัดสุรินทร์
       2. พ.ศ. 2528 ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านโดง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
       3. พ.ศ. 2538 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโอทะลัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
       4. พ.ศ. 2539 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนชาย อำเภอสังขะ
       5. พ.ศ. 2547 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
       6. พ.ศ. 2551 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ถึง ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ในการทำงาน
         พัฒนาเด็ก พัฒนาครู สู่ มาตรฐาน
ผลงาน/ความภาคภูมิใจ
       1. บุคลากรต้นแบบ สพฐ. พ.ศ.2547
       2. ผู้บริหารมีผลงานดีเด่น ของ อำเภอสังขะ 2540
       3. พัฒนามาตรฐานโรงเรียนเป็นโรงเรียน ก้าวกระโดด 1 ใน 9 ของ สพฐ.
       4. รางวัล หนึ่งแสนครูดี ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2554 จาก คุรุสภา
           เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556
       5. รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
           โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
           งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556

 
 
         
 
 
 
         
 
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560