นายเฉลิมชัย นามม่วง
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
       
นางสุภาพร คำปัจฉิม
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
 
นางสาวยุพา เทียนทอง
กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
นางประเสริฐศรี พรหมสูง
กรรมการ ผู้แทนครู
 
 
       
นายฉัตร โสภา
กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
 
นายพยัคฆ์ จันทร์พลี
กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางประโยชน์ เชื้องาม
กรรมการ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
 
 
       
นายสมศักดิ์ ญานะธรรม
กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
 
ร้อยตำรวจตรีเสาวนิตย์ มังกร
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชาย กระจายศรี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
 
 
       
นางฉวีวรรณ ตรงดี
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเสียง คำแสน
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางเตียว พิมพ์เพราะ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
 
 
       
นายสุเทพ ขาวงาม
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
 นายสุนทร อินทรนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะวิทยาคม
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสังขะวิทยาคม
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มเก็บค่าสถิติ  -  DATA : : 01/08/2552
 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์การศึกษา    -    สงวนลิขสิทธิ์ : : 2560